Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.04.2011, 22:00 - Miliony dusz zostaną uratowane dzięki tym Orędziom

Moja umiłowana córko, udzieliłem ci dzisiaj Daru Ducha Świętego wraz ze szczególnymi Boskimi Łaskami. Ty, Moja córko, poddając swoją wolną wolę, wyruszysz teraz, by wypełniać Moją Najświętszą Wolę. Uświadomisz sobie teraz znaczenie pełnego posłuszeństwa wobec Mnie w twoich myślach, słowach, uczynkach, zachowaniu i postawie. Będziesz teraz podążać za Moim prowadzeniem i poszukiwać go, zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie w Moim imieniu.
W końcu jesteś gotowa, by wypełniać Moje wskazania. Musisz teraz poświęcić Mi na modlitwę co najmniej dwie godziny, co drugi dzień. Co więcej, musisz postępować zgodnie ze wskazaniami świętego kierownika duchowego, wysłanego do ciebie z Nieba. Będzie mówił do ciebie tak, jak Ja mu wskażę. Czyń dokładnie to, co on mówi. Musisz się postarać, aby każdego dnia utrzymywać ze Mną kontakt, bo mam ci wiele do powiedzenia.
Moja córko, słuchaj od tej pory tylko Mojego Głosu. Pisz jedynie to, co otrzymujesz ode Mnie. Nigdy nie posługuj się cudzym rozumieniem tych najświętszych Orędzi. Są tylko jedne Usta, za pomocą których porozumiewam się z tobą, i to są Moje Usta. Zaufaj Mi, Moja córko. Zaufaj Mi całkowicie. Nie poddawaj nigdy w wątpliwość tych Orędzi, ponieważ to Ja z tobą rozmawiam. Zawsze o tym pamiętaj. Teraz, gdy Mi ufasz, będziesz znacznie silniejsza. Pozwól Mi zapewnić cię, że będziesz teraz w stanie skuteczniej radzić sobie z atakami ze strony zwodziciela.
Odczuj pokój. Miłość do ciebie, Moja córko, wzrasta w Moim Sercu, gdy twoje oddanie i miłość do Mnie wypełniają cię i osłabiają cię. Ta potężna Miłość jest w całości czysta i nie można jej porównać z niczym, czego kiedykolwiek wcześniej doświadczyłaś na tym świecie.
Niebo raduje się z twojego ostatecznego poddania się. Ale będziesz musiała się teraz przygotować, aby pomóc ratować miliony dusz. Moja córko, zadanie, o które cię proszę, jest w ludzkich kategoriach ogromne. Ty, Moja córko, będziesz posłańcem do świata; dla największej obfitości Mojego świętego Słowa na przygotowanie świata na Moje Powtórne Przyjście.
Oni, Moje drogie dzieci, które kocham z wielką żarliwością, której nie jesteś w stanie pojąć, muszą być przyciągnięci z powrotem do Mojego Najświętszego Serca, zanim nie będzie za późno. Od ciebie, Moja córko, oczekuję, że zaniesiesz ludzkości Moje Słowo. Jest to niełatwe zadanie. Będziesz cierpieć z tego powodu, ale musisz zrozumieć, że to jest obecnie twoim obowiązkiem wobec Mnie. Jesteś teraz powoływana, aby zagwarantować, że dzięki Słowu z Moich Boskich Ust miliony dusz zostaną wybawione od ognia piekielnego.
Odpowiednio utrzymuj teraz ze Mną kontakt. Będę cię prowadził cały czas. Pokój niech będzie z tobą, Moja córko. Mój Duch Najświętszy napełnia teraz twoją duszę. Jesteś pełna Miłości, radości i jesteś gotowa do kolejnego etapu tej Boskiej Misji.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


7th April 2011, 22:00 - Millions of Souls will be saved through these messages

My beloved daughter, the Gift of the Holy Spirit was bestowed on you today, along with special Divine graces. You, My daughter, having surrendered your free will, will now move on to do My Most Holy Will. You will now realise the importance of full obedience to Me, in your thoughts, words, acts, behaviour and attitude. You will now follow My guidance and seek it out before you take any action on My behalf.
Finally, you are ready to follow My instruction. You now need to devote at least two hours to Me in prayer every second day. In addition, you must follow directions from the most holy spiritual director sent to you from Heaven. He will speak to you as I instruct him to. Do exactly what he says. You must ensure that you communicate with Me every day because I have much to tell you.
My daughter, hear only My Voice from now on. Only write what you receive from Me. Never take meanings about these Most Holy Messages from others. There is only one mouth with which I communicate to you and that's Mine. Trust Me, My daughter. Trust in Me completely. Never question these Messages, because it is Me speaking with you. Always remember that. Now that you trust in Me, you will be much stronger. Let Me assure you that you will now be able to deal more effectively with the attacks from the deceiver.
Feel at peace. The Love for you, My daughter, is surging through My Heart, while your devotion and love for Me fills you and makes you weak. This powerful Love is pure in its entirety and cannot be compared to anything you have ever experienced before in this world.
Heaven rejoices at your final surrender. But now you will have to prepare yourself to help save millions of souls. My daughter, the task I ask of you is enormous in human terms. You, My daughter, will be the messenger to the world of the largest volume of My Holy Word, for the world to prepare for My Second Coming.
They, My precious children whom I love with a deep passion beyond your knowing, must be drawn back to My Most Sacred Heart before it is too late. You, My daughter, will be expected to deliver My Word to mankind. This is no easy task. You will suffer because of it, but you must understand that this now is your duty to Me. You are being called to ensure, that through the Word from My Divine Lips ,that millions of souls will be saved from the fires of Hell.
Communicate with Me properly now. I will guide you all the time. Peace be yours, My daughter. My Most Holy Spirit is now flooding your soul. You are now full of love and joy and ready for the next stage of this Divine Mission.
Your Saviour Jesus Christ