Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.04.2011, 23:00 - Mój ból jest dzisiaj jeszcze większy niż był podczas Mojego Ukrzyżowania

Moja szczerze umiłowana córko, w ogromnym smutku płaczę tego wieczoru nad grzechami ludzkości, które narastają z wielką intensywnością, gdy na świecie zbliża się czas upamiętnienia Mojej Męki na Krzyżu. Mój ból jest jeszcze większy niż był wtedy, gdy zostałem ukrzyżowany po raz pierwszy. Teraz ponownie przeżywam Konanie, które znosiłem, gdy grzechy ludzkości przeszywają Moje Serce jak miecz, który jest dłuższy, ostrzejszy i bardziej bolesny. Usłyszcie Moje prośby. Usłyszcie Mój płacz. Wy wszyscy, pocieszcie Mnie w tym wielkim Konaniu, które dziś znoszę. Codziennie muszę być świadkiem głębokiego smutku, bólu i tortur zadawanych człowiekowi przez człowieka, dzieciom przez człowieka. Ci mordercy nie cierpią żadnych wyrzutów sumienia, tak ich ciemne dusze są zakażone przez szatana, zwodziciela. On nie okazuje litości nikomu z was, ponieważ nie ma duszy. Ale ludzie bezmyślnie ulegają jego pokusom, jak ślepcy. Tak niewolniczo pozwalają się wciągnąć do tej strasznej ciemności, tak że muszę polegać na was, wierzących, że będziecie się mocno modlić, by ocalić takie dusze.
Mój ból nasila się codziennie. Grzech nie jest postrzegany przez człowieka takim, jaki jest. Na najbardziej podstawowym poziomie jest to miłość własna. W najgorszym wypadku jest to miłość do wszystkich rzeczy, która krzywdzi innych - poprzez nieuczciwość, przemoc, nadużycia i morderstwa. Dlaczego ludzie zamykają oczy, gdy są świadkami takich okrucieństw? Te ofiary są ludźmi, tak jak wy. Módlcie się mocno za tych sprawców, bo i oni są ofiarami. Oni, Moje dzieci, zostali złapani w sidła przez zwodziciela, choć wielu nawet nie uznaje, że on istnieje. Nadchodzi teraz czas, by Moje Słowo raz jeszcze naprawdę było słyszane na ziemi. Proszę, proszę, wytłumaczcie wszystkim, że Moje Miłosierdzie będzie teraz doświadczone na ziemi, podczas nadchodzącego Mistycznego Wydarzenia. Ważne jest, aby powiedzieć tak wielu ludziom, jak to możliwe, aby prosili Boga, Ojca Przedwiecznego, o przebaczenie dla każdego z was za grzechy popełnione w przeszłości. Uczyńcie to teraz - i to szybko. Ratujcie dusze swoje i innych. Chociaż nawrócenie będzie powszechne, niektóre nieszczęśliwe dusze nie wytrzymają tego wstrząsu. Módlcie się, módlcie się, aby nie umarły w grzechu śmiertelnym.
Proszę, podczas Wielkiego Postu przypomnijcie sobie Moją Mękę, rozważając Ofiarę, którą chętnie złożyłem dla was wszystkich, byście mogli zostać zbawieni. A potem zrozumcie, że Ostrzeżenie - Oświecenie Sumień - jest Moim kolejnym Darem Miłosierdzia dla ludzkości.
Szerzcie wszędzie nawrócenie. Pomóżcie zwyciężyć zwodziciela, modląc się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia o zbawienie dusz. Zaufajcie Mi teraz i przyprowadźcie Mnie z powrotem do waszych serc. Zjednoczcie się dla ocalenia ludzkości poprzez Miłość.
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus
Syn Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela i Twórcy wszystkich rzeczy


13th April 2011, 23:00 - My pain is even greater today than it was during My Crucifixion

My dearly beloved daughter, I cry with great sadness tonight at the sins of mankind, which have increased with great intensity, as the time for the world to commemorate My Passion on the Cross draws nearer. My pain is even greater than it was when I was first crucified. I Am now reliving the Agony I endured, as the sins of mankind pierce My Heart like a sword, that is longer, sharper and more painful. Hear My pleas. Hear My cries. All of you, comfort Me in this deep agony I endure today. I have to witness, daily, the deep sorrow, the pain and torture inflicted by man, on man, by man, on children. These murderers suffer no remorse, so infected are their dark souls by Satan, the deceiver. He shows no compassion for any of you, because he has no soul. Yet, man foolishly succumbs to his temptations like blind men. So slavishly do they allow themselves to be sucked into this terrible darkness, that I have to rely on those of you believers to pray hard to salvage such souls.
My pain intensifies daily. Sin is not seen by man, for what it is. At its most basic level it is a love-of-self. At its worst, it is a love of all things that damages others, through dishonesty, violence, abuse and murder. Why do people turn a blind eye when they witness such atrocities? Those victims are people such as yourselves. Pray hard for these perpetrators, because they too are victims. They, My children, have been ensnared by the deceiver, yet many do not even accept he exists. The time is drawing close now for My Word to be truly heard again on Earth. Please, please explain to all that My Mercy is now about to be witnessed on Earth during the forthcoming mystical event. It is important to tell as many people as possible to ask God the Eternal Father, to forgive each and every one of you, for past sins committed. Do it right now and quickly. Save your souls and those of others.
While conversion will be rampant, some unfortunate souls will not survive the shock. Pray, pray that they will not die in mortal sin.
Please remind yourselves of My Passion during Lent, by considering the Sacrifice I made willingly for all of you so that you could be saved. Then understand that The Warning, the Illumination of Conscience, is My next Gift of Mercy for mankind.
Spread conversion everywhere. Help defeat the deceiver by praying My Divine Mercy to save souls. Trust in Me now and bring Me back into your hearts. Unite together to save mankind through love.
Your Divine Saviour, Jesus Christ Son of God the Almighty Father Creator and Maker of all things