Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.04.2011, 00:05 - Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej interpretacji Mojej obietnicy

Moja umiłowana córko, nie lękaj się. Czynisz postępy poprzez to, że przeznaczasz czas na modlitwę do Mnie. Teraz jest ważne, by człowiek pojął, że aby zbliżyć się do Mojego Serca, musi zrozumieć potrzebę przyjmowania sakramentu Najświętszej Eucharystii.
Wielu ludzi, włączając w to inne grupy chrześcijan, zaprzecza Mojej rzeczywistej Obecności w Eucharystii. Dlaczego zdecydowali się zaprzeczyć obietnicom, które złożyłem podczas Mojej Ostatniej Wieczerzy, kiedy obiecałem, że dam Moje Ciało i Krew jako Pokarm i Pożywienie dla waszych dusz, jest niejasne. To jednak jest pewne, że Cud Najświętszej Eucharystii, obecnej we wszystkich tabernakulach na całym świecie, ma dziś miejsce i dokonuje się po to, by wypełnić wasze biedne, niedożywione i puste dusze Moją Obecnością. Ta Obecność wzmocni was w taki sposób, że gdybyście mieli Mnie nie przyjmować po tym, jak już się do tego przyzwyczaicie, poczujecie się zagubieni.
Wielu chrześcijan ignoruje jedną z najbardziej fundamentalnych obietnic, którą uczyniłem podczas Mojego Ukrzyżowania, że będę obecny w Chlebie i Winie oraz zostawię trwały ślad, by pomagać karmić dusze. Zbyt wiele ludzkiego rozumowania spowodowało, że zostałem odrzucony nawet przez tych chrześcijan, którzy mają dobre intencje. Ci sami chrześcijanie nie mogą przyjąć Najświętszej Eucharystii w jej prawdziwej postaci. Najświętsza Eucharystia została wam wszystkim dana jako wielki Dar dla waszego odkupienia i zbawienia. Odrzucenie faktu, że Ja Jestem obecny, oznacza, że tracicie szczególne Łaski, które są częścią przymierza, by przyprowadzić Mnie jeszcze bliżej do waszych serc. Pamiętajcie, to że umarłem za was, było po to, by pokierować was ku Życiu Wiecznemu i zbawieniu. Przyjmijcie Mnie jako Żywą Obecność, a wasze dusze zajaśnieją w sposób, który nie wydałby się wam możliwy. Powróćcie do przyjmowania Mojego Ciała i Krwi. Pozwólcie Mi usunąć wasze wątpliwości. Jest to jeden z największych błędów, jakie popełnili chrześcijanie - odmówienie Mi wejścia w ten sposób do ich dusz. To bardzo obraża Mojego Ojca Przedwiecznego z powodu Ofiary dla waszego ocalenia. Pozwólcie Mi wnieść Światło i Pożywienie w wasze życie. Będziecie bardziej skłonni przyjąć prawdę Mojego Nauczania po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie.
Pamiętajcie, co obiecałem podczas Mojej Ostatniej Wieczerzy - że gdy weźmiecie chleb i wino, staną się one dla was Moim Ciałem i Moją Krwią.* Każda inna interpretacja została zniekształcona przez ludzką logikę i rozumowanie. Zrozumcie teraz i przyjmijcie Prawdę.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
*Celem uzyskania wyjaśnienia Doktryny Przeistoczenia, proszę odnieść się do orędzia z 01.06.2012, 20:15 "Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie bezsilny będzie Msza Święta i Przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii."


14th April 2011, 00:05 - I Am Present in the Eucharist despite the misinterpretation of My Promise

My dearly beloved daughter, do not worry. You are improving in the way you are setting time aside in prayer to Me. Now it is important that man understands that in order to come closer to My Heart, he must understand the need to receive the Sacrament of the Most Holy Eucharist.
Many people, including other Christian groups, deny My Real Presence in the Eucharist. Why they have decided to deny the promises I made at My Last Supper, where I promised I would give My Flesh and Blood as Food and Nourishment for your souls, is unclear. What is clear is that the Miracle of the Holy Eucharist, Present in all Tabernacles all over the world, Exists today, and is there to fill your poor, undernourished and empty souls with My Presence. This Presence will strengthen you in ways, that, were you to miss receiving Me once you get used to this, you will feel lost.
Many Christians ignore one of the most fundamental promises I made during My Crucifixion, where I would be Present in Bread and Wine and leave a permanent mark to help nourish souls. Too much human reasoning has meant that I have been rejected by even well meaning Christians. These same Christians cannot receive the Holy Eucharist in its True Form. The Most Holy Eucharist was given to you all as a great Gift for your redemption and salvation. By rejecting the fact that I Am Present, means that you are forfeiting special graces, which are part of a pact to bring Me even closer into your hearts. Remember, when I died for you, it was to lead you to towards eternal life and salvation. Receive Me as the Living Presence and your souls will alight in ways you would not have believed possible. Turn back to receiving My Body and Blood. Let Me remove your doubts. This is one of the biggest mistakes Christians have made, by denying Me entry to their souls in this way. It greatly offends My Eternal Father because of the Sacrifice involved to save your souls. Let Me bring Light and nourishment into your lives. You will be more inclined to accept the Truth of My Teaching after The Warning takes place.
Remember what I promised during My Last Supper that when you take the bread and wine it will become for you My Body and My Blood.* Any other interpretation has been distorted by human logic and reasoning. Now understand and accept the Truth.
Your loving Saviour, Jesus Christ
*For clarification on the Doctrine of Transubstantiation please refer to the Message given on Friday, June 1, 2012 08:15 PM
"When the antichrist devours all religions the only weapons which he will be powerless against is the Holy Mass and the Transubstantiation of the bread and wine into My Body and Blood, in the Holy Eucharist."