Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


16.04.2011, 10:00 - Czego doświadczycie podczas Ostrzeżenia i modlitwa o natychmiastowe przebaczenie

Moja umiłowana córko, pospiesz się, aby zwiększyć świadomość odnośnie do Mojego Orędzia, bo Ostrzeżenie jest już prawie nad światem. Powiedz tym duszom, które wzbraniają się przed modlitwą, aby porzuciły swoją pychę i niesmak, i zwróciły się teraz do Mnie, prosząc o przebaczenie. Miejcie jasność, że wiele, wiele dusz nie przetrwa tego mającego wkrótce nastąpić wydarzenia. Wiele z tych dusz jest po prostu leniwych i choć mogą wierzyć w Boga, Ojca Przedwiecznego, to myślą, że swoimi poglądami na sprawy duchowe będą się musiały zająć w jakimś momencie w przyszłości. Ale będzie już za późno.
Powiedz światu, że to wydarzenie jest po to, by ich uratować. Wielu się skruszy podczas tego Doświadczenia Mistycznego. Doznają palącego odczucia, podobnego do tego, którego doświadczają dusze w czyśćcu. Da im to wgląd w to, przez co muszą przejść dusze, które nie są w pełni czyste, zanim będą mogły zobaczyć chwalebne Światło Nieba. Dzięki zwykłemu uznaniu, że to wydarzenie może mieć miejsce, będą w stanie je przetrwać. Zwróćcie się do Mnie i powiedzcie:
Proszę, prowadź mnie ku Światłu i Dobroci Twojego Wielkiego Miłosierdzia i przebacz mi moje grzechy,
a przebaczę wam natychmiast. A wtedy, po Ostrzeżeniu, doświadczycie w waszych duszach wielkiego pokoju i radości.
Modlitwa wprawia młodych ludzi w zakłopotanie
Wielu ludzi w dzisiejszym świecie wzbrania się przed modlitwą. W szczególności wielu młodych ludzi wprawia ona w zakłopotanie i uważają ją za coś przestarzałego. Błędnie sądzą, iż jest tak, że gdy zachowują wiarę w Boga, to modlitwa nie jest konieczna. Nie jest to prawda. Ona jest niezbędna, aby wejść do Raju, którego tak rozpaczliwie będziecie pragnąć po śmierci. Jeśli pozostajecie w grzechu, nie możecie zaznać smaku tego wspaniałego Święta. Tak jak ci z was, którzy trzymają formę, troszczą się o swoje ciało, przyglądają się uważnie temu, co jedzą, i dbają o wygląd, tak też wy musicie w ten sposób przygotować swoją duszę. Jeśli nie zwracacie dokładnie uwagi na stan swojej duszy, stanie się ona słaba i zabraknie jej pożywienia, którego potrzebuje dla zapewnienia doskonałej formy.
Modlitwa do odmawiania o nawrócenie innych
Ze względu na słabość wiary wśród tych na świecie, którzy są wierzącymi, na tych z was, którzy mają silną wiarę, spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. Musicie modlić się tą modlitwą o nawrócenie innych:
Usilnie Cię proszę, Jezu, byś w Twoim Bożym Miłosierdziu okrył te oziębłe dusze Swoją Najdroższą Krwią, aby mogły się nawrócić.
Odmówcie tę krótką modlitwę za tych, którzy jak uważacie, najbardziej jej potrzebują.
Pamiętajcie, dzieci, o Mojej chwalebnej obietnicy. Na końcu zatriumfuję. Szatan, zwodziciel, po prostu nie jest w stanie przetrwać. Proszę, pozwólcie Mi ochronić was i zabrać ze Sobą. Nie oddawajcie swoich dusz szatanowi. Kocham was wszystkich. Proście Mnie wciąż, każdego dnia, bym wzmocnił waszą wiarę.
Wasz Boski Zbawiciel
Król Miłosierdzia i współczucia
Jezus Chrystus


16th April 2011, 10:00 - What you will experience during The Warning and Prayer for instant pardon

My beloved daughter, move quickly to escalate awareness around My Message, for The Warning is almost upon the world. Tell those souls who refuse to pray, to push aside their pride and distaste and turn to Me now to ask for forgiveness. Be clear that many, many souls will not survive this imminent event. Many of these souls are simply lazy and while they may, behind it all, believe in God the Eternal Father, they think that at some time in the future they will then deal with their spiritual beliefs. But it will be too late.
Tell the world this event is going to save them. Many will repent during this Mystical Experience. They will feel a burning sensation, not unlike that experienced by souls in purgatory. This will give them an insight as to what souls, who are not fully clean, have to go through before they can see the Glorious Light of Heaven. By simply accepting that this event may take place, they can survive it. Turn to Me and say: "Please guide me towards the Light and Goodness of Your great Mercy and forgive me for my sins." and I will pardon you instantly. Then after The Warning you will experience a deep peace and joy in your soul.
Young people find it embarrassing to pray
Many people in the world today refuse to pray. Many young people in particular find it embarrassing and old-fashioned. They mistakenly believe, that yes, while they do hold a belief in God, that prayer is not necessary. This is not true. It is essential in order to enter the Paradise you will desperately crave after death. If you remain in sin you cannot taste this glorious feast. Just as those of you who keep fit, look after your body, watch what you eat carefully and keep trim, so too must you prepare your soul in this way. Without paying attention closely as to the state of your soul, it will become weak and lacking in the nourishment needed to ensure that it is in perfect shape.
Prayer to say to convert others
Because of the weakness of faith among those in the world who are believers, those of you who are strong in your faith have a huge responsibility now. You must pray this conversion prayer for the others.
"I urge you Jesus, in your Divine Mercy, to cover those lukewarm souls with your Precious Blood so that they can be converted." Say this short prayer on behalf of those, whom you believe need it most.
Remember, children, My glorious promise. I will Triumph in the end. Satan, the deceiver, simply cannot survive. Please let Me protect you and take you with Me. Don't give Satan your soul. I love you all. Keep asking Me to strengthen your belief every day.
Your Divine Saviour
King of Mercy and Compassion Jesus Christ