Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.04.2011, 09:00 - Nowy porządek świata - plan kontroli waszych pieniędzy i żywności

Moja umiłowana córko, powiedz światu, że doświadczy on wkrótce pewnej liczby katastrof ekologicznych. Wystąpią one w najbardziej niespotykanych i nieoczekiwanych miejscach, a ich intensywność będzie wielka. Są one wywoływane przez grzeszne postępowanie człowieka. Czyńcie pokutę, wy wszyscy, i pamiętajcie, że te katastrofy klimatyczne obudzą was z waszego snu ślepoty i braku wiary. Następują one także po to, by zmniejszyć wpływ diabelskiej grupy globalnych sojuszy i ich niegodziwych, głupich działań. Te grupy, które będę określał jako mający powstać "nowy światowy rząd", planują teraz ujawnić się pod przewodnictwem antychrysta. Te same grupy doprowadziły do upadku systemu bankowego, a teraz będą wszędzie niszczyć waluty. A to dlatego, by mogli mieć nad wami kontrolę.
Moja córko, gdy przed kilkoma miesiącami przekazałem ci to Orędzie, pomyślałaś, że to Orędzie wydaje się dziwne, ale jednak zapisałaś, co ci powiedziałem. Ten nikczemny diabelski plan już od pewnego czasu jest knuty przez tych węży, zwolenników szatana. Niektóre z ich przebiegłych planów są obecnie ujawniane, a pomimo to wielu ludzi wierzy, że świat przechodzi po prostu przez jeszcze jeden kryzys finansowy. Obudźcie się teraz, wy wszyscy. Rozejrzyjcie się dokoła i sami zobaczcie. Przestańcie próbować zakładać, że świat doświadcza po prostu bólów depresji spowodowanej załamaniem się gospodarki, bo nie jest to prawda. Poprzez ogólnoświatową walutę oraz zadłużenie waszego kraju ci ludzie będą teraz kontrolować każdego z was. Żaden kraj nie wyrwie się z ich uścisku. Proszę, zważcie na Moje Słowo. Wasze pieniądze będą bezwartościowe. Wasz dostęp do żywności oraz innych koniecznych rzeczy będzie możliwy tylko poprzez znamię, identyfikację, o której mówiłem. Proszę, proszę, nie przyjmujcie tego znamienia, bo wtedy będziecie dla Mnie straceni. To znamię zabije was, nie tylko fizycznie, ale również duchowo. Pozostańcie poza jego wpływem. Jeśli chcecie uniknąć przyjęcia tego znamienia - znamienia bestii, rozpocznijcie teraz planowanie swoich zapasów żywności, koców, świec i wody.
On, antychryst, który będzie stał na czele tego nowego światowego rządu, wierzy, że ukradnie dusze ludzkie. Ale tego nie dokona. Tak jak wielu znajdzie się pod jego wpływami, tak samo Moi wyznawcy pozostaną niezachwianie wierni wobec Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela.
Wy wszyscy, którzy będziecie pogardzać tymi proroctwami, posłuchajcie teraz. Jeśli dostaniecie się pod wpływ tej światowej potęgi, to będziecie straceni. Będziecie potrzebowali silnej wiary, aby przeżyć. Odpowiem na modlitwy, które będziecie zanosić. Będę was chronił podczas tego przerażającego okresu na ziemi. Przygotujcie się teraz do spotkań w grupach, podczas których będziecie się mogli w spokoju potajemnie modlić. Oni, ten nowy światowy porządek, także będą się modlić w ich własnych ohydnych kościołach. Te kościoły istnieją wszędzie, choć zakładane były w tajemnicy. Składają ofiary i oddają hołd swojemu bożkowi, szatanowi. Te sekty się teraz rozrastają i wszystkie mają jeden niedorzeczny cel - zapanowanie nad ludzkością. Będą to czynić, próbując mieć kontrolę nad waszym pieniądzem, waszymi zapasami żywności i energią. Walczcie z nimi w najlepszy ze sposobów, w jaki jesteście w stanie to czynić - poprzez modlitwę i szerzenie nawrócenia. Módlcie się także za tych zaślepionych ludzi, którym obiecane zostały wielkie bogactwa, technologia, dłuższe życie i cuda. Jakże się mylą. Zostali bardzo oszukani. Gdy odkryją prawdę, będą już wtedy rzuceni na dno piekła i będzie za późno.
Wszyscy módlcie się, módlcie się każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia i Moim najświętszym Różańcem tak często, jak jesteście w stanie, aby złagodzić skutki tego podstępnego i demonicznego planu. Módlcie się także za te dusze, które zostaną stracone w nadchodzących globalnych katastrofach ekologicznych wywołanych Ręką Boga Ojca. One potrzebują waszych modlitw. Proszę, usłuchajcie Mojego błagania o modlitwy, bo one zostaną wysłuchane.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


17th April 2011, 09:00 - New World Order Plan to control your money and food

My beloved daughter, tell the world that they are about to witness a number of ecological disasters now. They will occur in the most unusual and unexpected places and will be severe in their intensity. Man's sinful behaviour has brought this about. Repent, all of you, and remember these climatic disasters will wake you up from your blind slumber and lack of faith. They are also taking place to dilute the impact of the evil group of global alliances and their wicked, stupid activities. These groups, under what I will term as a "new world government" in waiting, are planning to spring now under the leadership of the antichrist. These same groups have brought about the collapse of the banking system and will now destroy currencies everywhere. This is so that they can control you.
My daughter, when I first shared this Message some months ago you thought that the Messages seemed bizarre, yet you wrote down what I told you. The wicked evil plan, these serpents, followers of Satan, has been plotted for some time now. Some of their cunning schemes are already being revealed yet many people believe that the world is simply going through yet another financial crisis. Wake up all of you - now. Look around you and see for yourselves. Stop trying to imply that the world is simply in the throes of a depression, caused by a slump in the economy, because this is not true. These people will now control each of you through a global currency and your country's indebtedness. No country will escape their clutches. Please heed My Word. Your money will be worthless. Your access to food and other necessities will only be possible through "the mark", the identification I spoke about. Please, please do not accept this mark because you will be lost to Me. This mark will kill you, not just physically, but spiritually. Remain outside of this jurisdiction. Start planning your food stockpiles, blankets, candles and water now if you want to avoid receiving the mark, the mark of the beast.
He, the antichrist, who will head this New World Government, believes he will steal the souls of the human race. But he won't. Just as many will fall under his influence, so too will My followers remain steadfastly loyal to Me their Divine Saviour.
For all of you who will pour scorn on these prophecies, listen now. Fall under the influence of this global power and you will be lost. You will need strong faith to survive. Prayers you request will be answered. I will protect you during this fearsome period on Earth. Prepare now for group gatherings, where you will be able to pray in peace and secrecy. They, the New World Order, will also be in prayer in their own vile churches. These churches exist everywhere although they have been set up in secret. They hold sacrifices and pay homage to their idol, Satan. These cults are rampant now and all share the one ludicrous goal - to control mankind. They will do this by attempting to control your money, food supplies and energy. Fight them in the best way you can, through prayer and the spread of conversion. Pray too for these deluded people, who have been made promises of great wealth, technology, longer life and miracles. How wrong they are. They have been truly deceived. When they find out the truth they will have been plunged into the depths of Hell and it will be too late.
Pray, pray all of you, My Divine Mercy and the Most Holy Rosary, every day, as often as you can to alleviate the impact of this devious and demonic plan. Pray too for those souls who will be lost in the imminent global ecological disasters brought about by the Hand of God the Father. They need your prayers. Please heed My plea for prayers for they will be answered.
Your beloved Saviour Jesus Christ