Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


24.04.2011, 20:30 - Nawracajcie innych przy każdej okazji

Moja szczerze umiłowana córko, dzień dzisiejszy jest ważny, bo Moje Zmartwychwstanie spełniło Moją obietnicę wobec ludzi, że przez Zmartwychwstanie pomogę podnieść was wszystkich ku Światłu Nieba. Powstańcie teraz, wy wszyscy, i przyjdźcie do Mnie i do waszego zbawienia.
Moje dzieci, musicie nawracać innych przy każdej okazji. Im więcej wyjaśniacie i im bardziej pokazujecie tym słabym duszom miłość w swoich sercach, tym lepszy osiągniecie końcowy wynik nawrócenia innej duszy. Wyleję na was wielkie błogosławieństwa. Jest to bardzo szczególny Dar ode Mnie i stanowi akt wielkiego miłosierdzia z waszej strony.
Nawrócenie, Moje dzieci, będzie ratować dusze. Gdy dokona się nawrócenie, będzie się ono rozprzestrzeniać na przyjaciół i znajomych osoby, która została nawrócona. Nawrócenie rozprzestrzenia nawrócenie. Bez względu na to, czy będziecie wyśmiewani lub traktowani, jakbyście mówili nonsens. Będzie to wymagać z waszej strony wielkiej dzielności, Moi umiłowani, wierni wyznawcy. Ale za każdym razem, kiedy powstaniecie i będziecie wyjaśniać innym Moje Nauczanie, ludzie będą słuchać. Choć niektórzy mogą się uśmiechać i udawać, że nie biorą tego na poważnie, to wielu głęboko w sobie będzie słuchać tego, co macie do powiedzenia.
Kiedy Duch Święty działa przez was podczas waszej pracy, odbiorcy poczują szarpnięcie w swoich sercach. Nie będą jednak wiedzieli dlaczego. Wtedy zbliżycie ich do siebie. Niektórzy ludzie będą reagować powoli. Ale bądźcie cierpliwi. Będą ulegać stopniowo. Najpierw zadadzą wam pytanie. Zazwyczaj będzie się odnosiło do tego, czy coś jest słuszne, czy też błędne. To wtedy zakorzeni się nawrócenie. Nigdy nie poddawajcie się w szerzeniu prawdy Mojego Nauczania. Nie musicie czynić tego jak kaznodzieje. Raczej może być to bardzo subtelne. Nawracajcie innych w swoim codziennym życiu poprzez zwykłą rozmowę. W ten sposób ludzie będą bardziej chłonni.
Moje dzieci, zaszokuje was jednak reakcja innych ludzi, szczególnie tych, którzy przeżywają swoje żyje w zaprzeczeniu i ciemności. Ich odpowiedź będzie agresywna i prześmiewcza w tonie. Zostaniecie zapytani, czy naprawdę wierzycie w takie bzdury. Będziecie karceni i znieważani. Wasza inteligencja zostanie poddana w wątpliwość. Zostaniecie oskarżeni, że odwołujecie się do religii z powodu osobistych trudności. Od czasu do czasu będziecie czuć się zakłopotani i być może będzie się wam trudno bronić. Zachowajcie w takich sytuacjach milczenie. Następnie po prostu od czasu do czasu zadawajcie pytania.
Zapytajcie takie dusze: "Dlaczego tak to czujesz?". Im więcej pytań będziecie im zadawać, tym bardziej ci ludzie zaczną oceniać swoje własne odpowiedzi. Nie przekonacie wszystkich do prawdy. Jednak każda próba z waszej strony podniesie was w Moich Oczach.
Idźcie teraz, Moje dzieci. Nawracajcie w Moje Imię, a udzielę wam wielu, wielu Łask.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


24th April 2011, 20:30 - Convert others at every opportunity

Easter Sunday 24th April 2011 20.30 hours (8.30pm)
My dearly beloved daughter, today is significant in that My rising from the dead has fulfilled My promises to man, that by rising I will help lift all of you towards the Light of Heaven. Rise now, all of you, and come towards Me and your own salvation.
My children, you must convert others at every opportunity. The more you explain and the more you show those weak souls the love in your heart, then the final outcome will be achieved when you convert another soul. I will shower you with great blessings. This is a very special Gift from Me and represents an act of great mercy on your part.
Conversion, My children, will save souls. When a conversion takes place, this then spreads to those friends and acquaintances of the person who has been converted. Conversion spreads conversion. No matter if you are laughed at, or treated as if you are speaking nonsense. It takes much bravery on your part, My beloved loyal followers. But each time you stand up and explain My Teachings to others, people will listen. While some may smile at you and appear not to take you seriously, deep down many will listen to what you have to say.
When the Holy Spirit works through you during your work, the recipient will feel a tug at their heart. Yet they won't know why. Then you will draw them closer.
Some people will be slow to respond. But be patient. They will begin to yield by degrees. First they will ask you a question. This will usually relate to whether something is right, or whether it is wrong. It will be then that the conversion takes root. Never give up spreading the Truth of My Teaching. This does not have to be done like a preacher. Rather it can be very subtle. Convert others in your everyday lives through ordinary conversation. This way people will be more receptive.
My children, you will feel shocked however, at other people's reaction, especially those who are living their lives in denial and darkness. Their response will be aggressive and mocking in tone. You will be asked whether you really believe in such rubbish. Then you will be scolded and insulted. Your intelligence will be called into question. You will be accused of turning to religion because of personal difficulties. You will feel embarrassed from time to time and may find it hard to defend yourself. Stay silent in such situations. Then simply ask questions from time to time.
Ask such souls, "Why do you feel like this"? The more questions you ask of them the more these people will begin to evaluate their own answers. You will not convince everyone of the Truth. However, every attempt on your part will raise you up in My Eyes.
Go now, My children. Convert in My Name and you will be bestowed with many, many graces. Your beloved Saviour
Jesus Christ