Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.04.2011, 15:15 - Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora

Moja szczerze umiłowana córko, pokora jest lekcją, którą muszą przyswoić wszyscy, którzy pragną wejść do Mojego Królestwa.
Pokora wskazuje na waszą małość w Moich Oczach, przez co czcicie Mnie, waszego Zbawiciela, Syna Bożego, Który stał się człowiekiem. Bez niej pojawia się pycha. Jest to bezsensowne, jeśli chcecie ogłaszać samych siebie jako nadających się do Mojego Królestwa.
W dzisiejszym świecie pokora nie jest akceptowana - w epoce, w której stanowczość i pragnienie odniesienia sukcesu w udoskonalaniu samego siebie względem innych uznaje się za cechy godne podziwu. Ci, którzy sami się nie wywyższają lub nie podążają naprzód z pewnością siebie i wyniosłością, są na świecie ignorowani. Cecha pokory i wielkoduszność wobec innych są uważane za słabość - nie są warte tego, aby zawracać sobie nimi głowę, aby je pozyskać. Jednak ta przeciwna pysze cnota jest kluczem do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Tak więc to, co jest uznawane za drogę do sukcesu i odkrycia klucza do dobrobytu i bogactwa w tym życiu, jest dokładnie tą instrukcją, która doprowadzi was do ciemności po śmierci.
Pokora, dzięki której uznajecie, że trzeba najpierw służyć waszemu Twórcy i Stworzycielowi, jest tym, co jest naprawdę ważne. Deklarując swoją nicość, głosicie Chwałę Boga. Pokora jest cnotą, która jest cenna nie tylko w Moich Oczach, ale jest także ważną częścią waszego duchowego rozwoju. Oznacza ona przyznanie innym pierwszeństwa - dla Chwały Boga. Jednak tak łatwo jest bardzo szybko wpaść w stan pychy.
Ostrzeżenie dla dusz wybranych
Patrzcie na tych, którzy ciężko pracowali, aby rozwinąć swoje życie duchowe, by sprawić Mi radość. Weźcie potem pod uwagę te szczęśliwe dusze, które otrzymały Dary, dzięki którym poprzez Moc Ducha Świętego działały na świecie jako wizjonerzy. Bardzo często po osiągnięciu tych Łask niepostrzeżenie zaczynają się uznawać za bardziej wyjątkowych niż ich bracia i siostry. Chwalą się Darami, które posiadają. Zaczynają wtedy dokonywać rozróżnień w dzieleniu się tymi Darami. Samouwielbienie wpływa na ich zdolność przekazywania Prawdy. To, o czym zapomnieli, to że wszystkie Dary, które otrzymują, pochodzą ode Mnie. Kocham każdego. Zostały one dane, te Dary, aby się nimi dzielić. Tak jak dla dobra pozostałych daję te Dary wybranym duszom, tak też mogę je zabrać.
Samouwielbienie uniemożliwia wam prawdziwe podążanie Moimi śladami. Uczcie się być pokorni, cierpliwi i pozbawieni pychy. Jeśli pracujecie, by zdobyć pokorę, dane wam będzie szczególne miejsce w Moim Sercu. Choć powołuję pewnych ludzi jako dusze wybrane, powinni uważać to za Dar. Nigdy nie wolno im myśleć, że są ważniejsi w Moich Oczach, ponieważ kocham każdego. Jednak wynagrodzę dobrą pracę, gdy tylko pokora zostanie okazana Mnie i waszym braciom i siostrom.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


29th April 2011, 15:15 - Humility necessary to enter Heaven

My dearly beloved daughter, humility is a lesson, which all those who wish to enter My Kingdom must learn.
Humility declares your littleness in My Eyes where you revere Me, your Saviour, the Son of God made man. Without it pride gets in the way. That is of no use if you want to declare yourself fit for My Kingdom.
In today's world humility is not acceptable, in an era where assertiveness and a desire to succeed in bettering yourselves, ahead of others, is deemed an admirable trait. Those who do not exalt themselves or push ahead with confidence and arrogance in the world are ignored. Their trait of humility and generosity towards others is considered a weakness - they are not worth bothering about to be included in their company. Yet the opposite virtue to pride is the key to entering the Kingdom of Heaven. So what is considered to be a successful approach to developing the key to wealth and riches in this life is precisely the formula that will lead you to darkness after death.
Humility, where you accept that you must serve your Maker and Creator first, is what is truly important. By declaring your nothingness you proclaim the Glory of God.
Humility is a virtue, which is not only precious in My Eyes, but which is an important part of your spiritual development. It means placing others before yourself for the Glory of God. Yet it is so easy to fall into a state of pride so quickly.
Warning to chosen souls
Take those who have worked hard to develop their spiritual lives to please Me. Then consider those fortunate souls who have been given Gifts, where, through the Power of the Holy Spirit, act as visionaries in the world. Very often, having attained these graces, they subtly begin to consider themselves to be more special than their brothers or sisters. They boast of the Gifts they possess. Then they become selective as to how they share these Gifts. Their self-glory then affects their ability to impart the Truth. What they have forgotten is that all the Gifts they are given come from Me. I love everyone. They are given these Gifts to share. Just as I give these Gifts to such chosen souls for the good of others, so too, can I take them away.
Self-glory prevents you from truly following My steps. Learn to be humble, patient and devoid of pride. If you work towards humility, you will be given a special place in My Heart. While I select certain people as chosen souls, they should consider this a Gift. They must never think they are more important in My Eyes, because I love everyone. Yet I will reward good work once humility is shown to Me and your brothers and sisters.
Your loving Saviour Jesus Christ.