Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.05.2011, 20:45 - Szatan sieje zniszczenie na świecie, ale jego dni są teraz policzone

Moja szczerze umiłowana córko, jest to teraz bardzo pilne, aby świat i wszyscy ci śpiący w sprawach prawdy Mojego Nauczania, koniecznie wysłuchali Mojego świętego Słowa. Ponieważ zamieszanie na świecie nadal będzie rosnąć, musicie się teraz zatrzymać i rozważyć Pismo - to, co zostało wam powiedziane o zmianach, które będą obserwowane na ziemi, jeśli grzech będzie kontynuowany.
Nawet ci z was, którzy wątpią w Istnienie Boga, Ojca Przedwiecznego, albo we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, będą widzieć przed swoimi oczami popełniany codziennie grzech. Czy to następuje podczas waszych osobistych spotkań w życiu codziennym, w gazetach, w programach w mediach, czy w Internecie - jest to trudne do zignorowania. Nawet ci z was, którzy są tolerancyjni w akceptacji grzechu, są zaszokowani poziomem zepsucia, którego jesteście zmuszeni być świadkami.
Co widzicie? Co was najbardziej szokuje? Czy jest to złośliwa przemoc, w jaką jesteście wtajemniczani przez telewizję, oglądając ją wygodnie we własnym domu? Morderstwa, które są dokonywane i akceptowane przez rządy w imię sprawiedliwości? Albo czy jest to zepsucie, pokazywane przez obsceniczną pornografię, która jest przedstawiana jako sztuka? Czy są to kłamstwa, głoszone przez podstępnych oszustów zza systemu prawnego, których stać na to, by sobie wykupić wolność od kary? Czy jest to może nienawiść, jaką ludzie okazują wobec obcych spotykanych na ulicy? Czy jest to odczuwany przez zwykłych obywateli lęk wywoływany przez ich własny rząd? Jest tak wiele pretensji wobec Prawa Mojżeszowego - przykazań - które są uchwalane, tak wiele naraz, że jest niemożliwe, aby je wszystkie zgłębić.
Prawo i porządek zniknęły. Szybko znikają miłość i wielkoduszność okazywane sobie nawzajem przez bliźnich. Nawet ci Moi wierni słudzy, którzy działają w Imię Boga, już dalej nie prowadzą swojej trzody.
Ten chaos jest spowodowany przez króla oszustwa - szatana, złego, który dokłada wszelkich starań, aby ukrywać swoją tożsamość przed ludzkością. Tchórz, działa poprzez swoje moce, by zwodzić. Nie miejcie złudzeń, bo on ma moce, które wykorzystuje do niszczenia ludzkości. Kieruje człowieka przeciw człowiekowi. Brata przeciwko bratu. Bliźniego przeciwko bliźniemu. A wszystko w jednym celu, a jest nim szybkie dokonanie zniszczenia, w tak krótkim okresie, jak tylko może. On nigdy nie przestanie was dręczyć, Moje dzieci. Stawcie czoła jego realności. Uznajcie jego istnienie. Niewierzący, tylko wtedy, gdy wreszcie zrozumiecie prawdę o istnieniu szatana, dotrze do was prawda, że Bóg, Ojciec Przedwieczny, naprawdę istnieje.
Zapamiętajcie tylko, że dni szatana są policzone. Nie pozwólcie mu zwyciężyć. Módlcie się za wszystkich na świecie, żeby nie wpadli w pułapkę nienawiści, którą on zastawia, by usidlić Boże dzieci. Czyni to nie tylko z nienawiści do was, Moje dzieci, ale także ze względu na nienawiść, którą czuje do Mnie, Jezusa Chrystusa, i Mojego Ojca Przedwiecznego. On nie spocznie, dopóki nie spowoduje maksymalnej szkody.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, żeby jego siła zmalała. Módlcie się szczególnie Różańcem świętym, bo jest to ta modlitwa, która zmiażdży szatana.
Gdy powrócę na ziemię, pamiętajcie, będzie tylko jedna droga do wieczności, i właśnie nią powinniście pójść ku Mnie.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


4th May 2011, 20:45 - Satan is wreaking havoc in the world but his days are short now

My dearly beloved daughter, it is now with great urgency that the world and all those asleep to the Truth of My Teachings must listen to My Holy Word. As the turmoil will continue to escalate in the world, you must now stop and contemplate on the Scriptures
- what you have been told about the changes, which will be witnessed on Earth if sin continues.
Even for those of you who doubt the Existence of God the Eternal Father, or Me, your Divine Saviour, will see sin being committed daily, in front of your eyes. Whether this occurs during your personal encounters in everyday life, in newspapers, broadcast media or the Internet, it is hard to ignore. Even those of you who are tolerant in your acceptance of sin are shocked at the levels of depravity you are forced to witness.
What do you see? What shocks you the most? Is it the vicious violence you are privy to on television, viewed from the comfort of your own home? The murders, which are carried out and condoned by governments in the name of justice? Or is it the depravity displayed by obscene pornography, which is presented as art? Is it the lies proclaimed by deceitful fraudsters behind the legal system, where they can afford to buy their freedom from punishment? Could it be the hatred shown by man against strangers they meet on the street? Is it the terror felt by ordinary citizens at the hands of their own government? There are so many grievances against the Laws of Moses, the Commandments, being enacted now that it is impossible to fathom all, so much, at once.
Law and order have disappeared. Love and generosity shown by neighbour-to-neighbour is disappearing quickly. Even those faithful servants of Mine, who act in the Name of God are no longer leading their flock.
This chaos is caused by the king of deceit, Satan, the evil one, who goes to great lengths to hide his identity from mankind. A coward, he works using his powers to seduce. Make no mistake, for he has powers, which he uses to destroy mankind. He turns man against man. Brother against brother. Neighbour against neighbour. And all with one goal, that is to quickly wreak havoc in as fast a period as he can. He will never stop tormenting you, My children. Face up to his reality. Accept his existence. For non- believers it is only when you finally understand the truth of Satan's existence that the truth will sink in, and that is that God the Eternal Father really does Exist.
Just remember that Satan's days are numbered. Don't let him win. Pray for all those in the world, so they don't fall into the trap of hatred that he lays down to ensnare God's children. He does this, not just out of hatred for you, My children, but for the hatred he feels towards Me, Jesus Christ and My Eternal Father. He will not rest until he causes the maximum damage.
Pray, pray, pray that his strength will diminish. Especially pray the Holy Rosary, for that is the prayer that will crush Satan. When I return to Earth, remember there will be only one path to eternity and that is the one you need to walk down towards Me. Your beloved Saviour
Jesus Christ