Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.05.2011, 16:00 - Duch Święty został teraz wylany na cały świat

Moja córko, powiedz światu, że dokonał się dzisiaj ważny akt Mojego Miłosierdzia, kiedy Duch Święty, jeden z największych Darów dla Moich dzieci, został wylany na cały świat. Ten Dar jest istotny dla wspomożenia ludzkości, by przygotowywała się na Ostrzeżenie. Moi wyświęceni słudzy i wierni, napełnieni Mocą Ducha Świętego, zostaną znacząco wzmocnieni w swojej miłości do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Ten Dar Życia wniesie nowy impuls do waszych znużonych, letnich dusz, które wołają o oświecenie. Zostało to przepowiedziane i wszyscy na tym skorzystają, łącznie z najbardziej zatwardziałymi grzesznikami.
Moje Miłosierdzie, jak powiedziałem, nie zna granic. Wy, wszyscy Moi wyznawcy, wszędzie, napełnieni teraz Duchem Światła i Świętości, musicie być dzielni i głosić Moje Słowo wszystkim, z którymi nawiązujecie kontakt. Odrzućcie pogardę, której być może doświadczycie, bo to jest teraz zbyt ważne, by lekceważyć Moje błagania o nawrócenie.
Wysłuchajcie teraz Mojej modlitwy o danie wam zachęty, której potrzebujecie.
Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię.
Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.
Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju. Amen
Odmawiajcie tę modlitwę każdego dnia po Koronce do Bożego Miłosierdzia, a poprzez swoją wierność wobec Mnie pomożecie ratować Moje dzieci.
Uchrońcie Mnie od udręki, której doznaję w Moim Sercu, gdy z tak wielkim smutkiem obserwuję sposób, w jaki Moje Święte Imię jest przyjmowane w dzisiejszym świecie. Wiele, wiele dusz, nieusatysfakcjonowanych odrzuceniem Mnie, reaguje z gniewem, jeśli wy, Moi wierni wyznawcy, ośmielicie się choćby wspomnieć, za czym się opowiadam. Są bardzo zagniewani, bo zwodziciel tak sprytnie wypaczył ich przekonania, aby odwrócili się od Prawdy. Pomóżcie tym duszom, wy wszyscy. Módlcie się i proście Mnie teraz o siłę, której będziecie potrzebować w tym Dziele.
Szczególne Łaski dla tych, którzy szerzą nawrócenie
Wszystkim z was, którzy szerzycie nawrócenie, będą dane szczególne Łaski i zostanie zarezerwowane dla was bardzo szczególne miejsce w Królestwie Mojego Ojca. Idźcie teraz i pozwólcie Duchowi Świętemu napełnić wasze dusze, by pomóc Mi ratować ludzkość.
Kocham was wszystkich. Każdy z was posiada miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Nikt z was, łącznie z grzesznikami, nie zostanie wykluczony z Mojej walki o ratowanie dusz.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia
Uwaga. Na końcu tego Orędzia nasz Pan Jezus Chrystus przekazał wizjonerce wieńczący je komentarz.
Moja córko, to wydarzenie jest znaczące. Uratuje wiele dusz, zanim nastąpi Ostrzeżenie, i będzie się po nim wciąż dokonywać na świecie, by pomóc uchronić grzeszników przed odwróceniem się. To zostało przewidziane, Moja córko, i jest to wspaniała wiadomość. Ale Moi wyznawcy muszą teraz ciężko pracować, aby Mi pomóc toczyć walkę o dusze.


10th May 2011, 16:00 - The Holy Spirit has now been poured out over the entire world

My daughter, tell the world that a significant Act of My Mercy took place today, where the Holy Spirit, one of the greatest Gifts to My children, has been poured out over the entire world. This Gift is essential in helping mankind to prepare for The Warning.
Infused with the Power of the Holy Spirit, My sacred servants and followers will be strengthened considerably in their love for Me and My Eternal Father.
This Gift of life will bring new impetus into your jaded, lukewarm souls, which are screaming for enlightenment. This has been foretold, and all, including the most hardened of sinners, will benefit.
My Mercy, as I have said, knows no bounds. Filled now with the spirit of light and holiness, you, all My followers everywhere, must be brave now and proclaim My Word to all you come into contact with. Dismiss the scorn you may experience, for it is too important now to ignore My pleas for conversion.
Hear My prayer now to give you the encouragement you need.
"Fill me now O Lord with the Gift of the Holy Spirit to carry your Most Holy Word to sinners who I must help save in Your Name. Help me to cover them, through my prayers, with your Precious Blood, so that they can be drawn to your Sacred Heart. Give me the Gift of the Holy Spirit so that these poor souls can revel in your New Paradise."
Say this prayer every day, after you recite My Divine Mercy, and you, through your allegiance to Me, will help save My children.
Save Me from the torment I suffer in My Heart .as I watch with so much sorrow at the way in which My Holy Name is received in the world today. Not content with denying Me, many, many souls react with anger if you, My loyal followers, even dare to mention what I stand for. They are very angry because the deceiver so cleverly twists their minds to turn away from the Truth. Help these souls, all of you. Pray and ask Me now for the strength you will need in this work.
Special graces for those who spread conversion
For all of you who spread conversion, special graces will be given to you and a very special place will be reserved for you in My Father's Kingdom. Go now and allow the Holy Spirit to flood your souls to help Me save mankind.
I love all of you. Each of you holds a place in My Sacred Heart. Not one of you, sinners included, will be excluded from My battle to save souls.
Your loving Saviour
Jesus Christ, King of Mercy
Note: Final comment by Our Lord Jesus Christ to the visionary given at the end of this Message.
"My daughter this event is significant. It will save many souls before The Warning takes place and will continue to be present in the world afterwards to help prevent sinners from falling back. It has been predicted, My daughter, and represents great news. But My followers must work hard now to help Me lead the battle for souls."