Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.05.2011, 18:15 - Odpowiedzialność rodziców w dzisiejszym świecie

Moja szczerze umiłowana córko, w swoim braku wiary w Istnienie Boga, Ojca Wszechmogącego, świat spadł teraz na dno zupełnej rozpaczy. Obecnie nawet małe dzieci rozradowane zaprzeczają Jego Istnieniu. Puste, zatwardziałe dusze znieważają nie tylko Mojego Ojca Przedwiecznego, ale wywołują też we Mnie wielką udrękę.
Tak nisko upadliście, dzieci, że całkowicie wyrzuciliście wszelkie poczucie duchowości, z którym się urodziliście. Myślicie, że jak daleko zaprowadzi was wasza miłość do świata i jego materializmu? Wy, którzy jesteście pogrążeni w bogactwie i wygodach wszystkich światowych atrakcji, powinniście wiedzieć, że wkrótce zostaną wam one odebrane jako część nadchodzącego oczyszczenia.
Odpowiedzialność rodziców
Dlaczego uczycie swoje dzieci znaczenia wykreowanego przez człowieka materializmu kosztem ich biednych, małych dusz? Waszym pierwszym celem stało się uczenie waszych dzieci znaczenia tworzenia i budowania bogactwa. Rzadko uczycie je zasad moralnych potrzebnych im do przygotowania się na obowiązki w dorosłości, w odniesieniu do tego, jak powinni okazywać szacunek innym, pojmować znaczenie uczciwości oraz konieczności okazywania zrozumienia swoim braciom i siostrom. Niestety, Moje dzieci zupełnie zgubiły drogę do ścieżki duchowej, która jest dla nich niezbędna, by osiągnęli ostateczne miejsce przeznaczenia. Czy nie macie wstydu? Kiedy nauczycie się, że wasza obsesyjna miłość do pieniędzy i wszystkiego, co one oferują, zakończy się katastrofą? Tylko wtedy, gdy będziecie ogołoceni z tych wygód, których pragniecie, zdacie sobie sprawę, jak jesteście samotni.
Posłuchajcie Mnie teraz, gdy jeszcze możecie. Umieśćcie na pierwszym miejscu potrzeby waszej rodziny, bo to jest dobre. Troszczcie się o nie. Ale proszę, nie zachęcajcie swoich dzieci, by stały się niewolnikami bogactwa i pragnienia sławy, bo będziecie je pchali w ramiona szatana. Wasze dzieci urodziły się i fizycznie otrzymały od was życie, ale one zostały stworzone przez Boga, Ojca Przedwiecznego, kiedy zostały im dane ich dusze. Oczywiście, wykażcie się odpowiedzialnością jako rodzice, zaspokajając fizyczne potrzeby waszych dzieci. Pamiętajcie jednak, że ich dusze potrzebują pożywienia. Uczcie je prawdy Mojego Nauczania i znaczenia troszczenia się o swoje dusze. Tylko wtedy będziecie dawać swoim dzieciom prawdziwy pokarm dla ciała i umysłu, którego potrzebują do przetrwania, tak by mogły się cieszyć Życiem Wiecznym.
Wasz kochający Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


19th May 2011, 18:15 - Responsibility of Parents in the world today

My dearly beloved daughter, the world has now succumbed to the depths of utter despair in its lack of belief in the Existence of God the Father Almighty. Even little children now gleefully deny His Existence. Those empty, hardened souls insult not only My Eternal Father, but cause Me deep anguish.
So far have you fallen, children, that you have completely discarded all sense of the spirituality that you were born with. How far do you think your love of the world and its materialism will take you? For those of you engrossed in wealth and the comforts of all worldly attractions, you should know that they will soon be taken away from you as part of the Purification ahead.
Responsibility of parents
Why do you teach your children the importance of man-made materialism at the expense of their poor, little souls? Your primary aim is to teach your children the importance of creating and building wealth. You rarely teach them the morals they need to equip themselves with the responsibilities for adulthood, in relation to how they should show respect for others, to understand the importance of honesty and the need to show understanding towards their brothers and sisters. Unfortunately My children have completely lost their way on the spiritual path required for them to reach the ultimate destination. Have you no shame? When will you learn that your obsessive love of money and all that it offers will end in disaster? It will only be when you are stripped naked of these comforts you crave that you will realise how alone you are.
Listen to Me now while you can. Place your family's needs first, for that is good. Provide for them. But please do not encourage your children to become slaves to wealth and a desire for fame, for you will be pushing them into the arms of Satan. Your children were born and given life by you physically, but they were Created by God the Eternal Father, when they were given their souls.
By all means show responsibility as a parent by providing for your children's physical needs. But remember that their souls need nourishment. Teach them the Truth of My Teachings and the importance of looking after their souls. Only then will you be giving your children the true nourishment in body and mind that they need to survive, so they can enjoy eternal life.
Your loving Divine Saviour Jesus Christ