Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.05.2011, 10:00 - Zamieszanie odnośnie do tego, co będzie oznaczać Moje Powtórne Przyjście

Moja szczerze umiłowana córko, wiele osób zastanawia się, co naprawdę oznacza Powtórne Przyjście, więc pozwól Mi to wyjaśnić.
Pierwszy raz przyszedłem na świat, aby odkupić ludzkość od wiecznej ciemności, tak aby mogła skorzystać z Życia Wiecznego. Bóg, Ojciec Wszechmogący, posłał Mnie ze Swojego Miłosierdzia, aby wszystkie Jego dzieci miały życie. Bo dotąd, ze względu na grzechy Adama i Ewy, nie byłoby to możliwe. Przychodzę powtórnie - tym razem, by nagrodzić tych wszystkich, którzy podążają za Mną.
Istnieje na świecie wiele zamieszania w odniesieniu do tego wydarzenia. Wielu ludzi wierzy, że Moje Powtórne Przyjście oznacza, że nadszedł koniec świata. Tak nie jest, bo przeciwnie, będzie ono oznaczać koniec czasów, kiedy szatan i jego zwolennicy, którzy powodują na świecie niewypowiedzianą nędzę, zostaną wygnani z ziemi na tysiąc lat.
O Nowym Raju na ziemi
Ten Nowy Raj, który obiecałem, nastanie, kiedy Niebo i ziemia połączą się, tak że staną się jedno. To nowe życie, które przyniosę wszystkim Moim oddanym wyznawcom, jest życiem Miłości i Chwały. Wy, Moi wyznawcy, będziecie musieli jednak znieść wiele cierpienia, gdy będzie miało miejsce to przejście. Aby pomóc przygotować świat na to Wielkie Wydarzenie, przynoszę wcześniej wielki Dar Mojego Miłosierdzia. Wielkie Ostrzeżenie, które każdemu z was da szansę zobaczenia swoich grzechów i tego, jak Mnie obrażają, umożliwi wam zobaczenie prawdy. Kiedy zdacie sobie sprawę ze skazy grzechu, który w was istnieje, dopiero wtedy naprawdę zrozumiecie smutek, jaki odczuwam.
Wgląd w to, co stanie się na Sądzie Ostatecznym
Ponieważ pozwoliłem wam wszystkim doświadczyć tego wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia, będziecie mieć prawdziwy wgląd w to, co się stanie w Dniu Sądu Ostatecznego. W ten sposób otrzymujecie sprawiedliwą szansę, aby raz jeszcze zawrócić do Mnie. Widzicie, kocham was wszystkich z tak wielką i trwałą żarliwością, że zrobię wszystko, co jest możliwe, by ratować was z uścisku zwodziciela.
Ostrzegam was jednak, że szatan będzie teraz zwiększać swoją działalność poprzez waszych braci i siostry, aby nakłonić was do odwrócenia się ode Mnie nawet po tym, gdy dokona się to Wielkie Wydarzenie. Musicie teraz otworzyć swoje umysły, odłożyć na bok całe ludzkie rozumowanie, aby przyjąć prawdę o waszym istnieniu na ziemi. Popełnione zostanie każde kłamstwo wyrażone w formie naukowego ludzkiego logicznego myślenia, aby odwieść was od przyjęcia prawdy.
Szatan nie chce, abyście wy, Moje dzieci, przyszli do Mnie. Jego uścisk jak imadło musi zostać zerwany, ale może się to dokonać jedynie z waszą pomocą. Nie pozwólcie mu zaciemniać waszego osądu jego kłamstwami. Będzie wam bardzo trudno ignorować jego argumenty, drwiny i wyśmiewanie się, bo to jest sposób, w jaki działa.
Szatan działa poprzez innych ludzi, aby was zniechęcić
Wielu z was nie będzie wiedziało, że tak działa szatan poprzez innych ludzi, których poglądy być może respektujecie. Ale to jest właśnie dokładnie tak, jak on działa. Będzie się kontaktował przez te biedne dusze, które są przyciągane do ciemności. On zapewni, że ich umysły będą zablokowane na prawdę Mojej Chwały i Życie Wieczne, do których macie prawo. Nigdy, przenigdy nie pozwólcie, aby jego oddziaływanie wpłynęło na waszą miłość do Mnie. I pamiętajcie, ponieważ on nie zwycięży w tej walce, to te biedne dusze, które podążają za nim, będą wrzucone z nim do piekła. Jeśli pragniecie Życia Wiecznego, to wykorzystajcie ten czas na ziemi, aby odciąć się od szatana, dopóki możecie.
Będę panował na ziemi przez tysiąc lat
Moja córko, będę panował na ziemi przez tysiąc lat. Nie miejcie wątpliwości, Ja kieruję obecnie wydarzeniami, gdy dokonują się teraz na świecie. Przygotowałem teraz drogę do Mojego Nowego Królestwa na ziemi, a ten czas jest bliski, o wiele bliższy, niż wielu to sobie uświadamia. Radujcie się, bo ta wiadomość zostanie przyjęta przez wszystkich. Położy kres wszelkiemu cierpieniu na świecie. Rozpali źródło Miłości i Chwały, aby wszystkie Moje dzieci miały w nim udział.
Ten Nowy Raj wykracza poza wasze zrozumienie, ale posłuchajcie tego. To nowe życie obdarzy was, wszyscy Moi oddani wyznawcy, życiem wolnym od zmartwień. Nie będziecie niczego potrzebować. Otrzymacie ode Mnie wszystko. Każdy z was, kto wybierze to chwalebne Królestwo, będzie zdumiony tym Drogocennym Klejnotem, który was czeka. Módlcie się teraz, aby wasi bracia i siostry otworzyli oczy na prawdę obietnic, które złożyłem, tak aby i oni mogli wejść do Nowego Życia na ziemi.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


20th May 2011, 10:00 - Confusion about what My Second Coming will mean

My dearly beloved daughter, many people wonder what The Second Coming really means, so let Me explain.
I came into the world the first time to redeem mankind from eternal darkness, so he could benefit from eternal life. God the Almighty Father, out of His Mercy, sent Me so that all His children would have life. For up to then, due to the sins of Adam and Eve, this would not have been possible. I come again, this time to reward all those who follow Me.
Much confusion exists in the world regarding this event. Many people believe that My Second Coming indicates that the end of the world has come. That is not the case, for instead, it will mean the end times when Satan and his followers, who create untold misery in the world, will be banished from Earth for 1,000 years.
About the New Paradise on Earth
This New Paradise I have promised will come about when Heaven and Earth merge to become one. This new life I bring to all My devoted followers is one of love and glory. You, My followers, will have to endure much suffering, however, while this transition takes place. To help prepare the world for this Great Event, I Am bringing a great Gift of My Mercy beforehand. The Great Warning, which will give each and every one of you the chance to see your sins and how they offend Me, will enable you to see the Truth. When you realise the stain of sin that exists within you, only then will you really understand the sorrow that I feel.
A glimpse of what will happen at the Final Judgment
By allowing you all to experience this great Act of My Mercy you will be given a true glimpse as to what will happen at the day of the Final Judgment. In this way you are being given a fair chance to turn back to Me once more. You see, I love all of you with such a deep and abiding passion that I will do everything possible to save you from the grip of the deceiver.
Be warned though, that Satan will now increase his activities through your brothers and sisters to persuade you to turn your back on Me, even after this Great Event takes place. You must now open your minds, leave all human reasoning aside to accept the truth of your existence on Earth. Every lie couched in scientific human logical thinking will be perpetrated to prevent you from accepting the Truth.
Satan does not want you, My children, to come to Me. His vice-like grip must be broken, but it can only be done with your help. Do not allow him to cloud your judgment with his lies. It will be very difficult for you to ignore his arguments, taunts and ridicule, for that is the way he works.
Satan will work through other people to discourage you
Many of you will not know that Satan is working like this through other people whose views you may respect. But this is just exactly how he works. He will communicate through those poor souls who are attracted to the dark. He will ensure that their minds are blocked to the Truth of My Glory and the eternal life that is yours by right. Never, ever let his influence affect your love for Me. And remember, because he will not win this battle, then those poor souls who follow him will be thrown into Hell with him. If you desire eternal life, then use this time on Earth to denounce Satan while you can.
I will rule the Earth for 1,000 years
My daughter, I will Rule the Earth for 1,000 years. Make no mistake, for I Am now in charge of events as they now unfold in the world. I have now prepared the way for My New Kingdom on Earth and that time is near, much closer than many realize. Rejoice, for this news will be welcomed by all. It will bring to an end all suffering in the world. It will ignite a fount of love and glory for all My children to share.
This New Paradise will be beyond your comprehension, but hear this. This new life will offer you, all of My devout followers, a life free from worry. You will want for nothing. All will be provided by Me. Each and every one of you who choose this GloriousKingdom will be astonished at the Precious Jewel that awaits you. Pray now, that your brothers and sisters open their eyes to the Truth of the promises I have made, so they too, can enter this New Life on Earth.
Your loving Saviour Jesus Christ