Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.05.2011, 13:00 - Radzenie sobie z ciężką sytuacją finansową

Moja szczerze umiłowana córko, jest Moim życzeniem, abyś zaczęła teraz pościć, przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Bo czyniąc to, bardzo Mnie ucieszysz. Ta ofiara wzmocni czystość twojej duszy i zbliży cię do Mojego Najświętszego Serca.
Moje dzieci na świecie stoją w tych czasach przed wieloma wyzwaniami, z którymi nigdy wcześniej nie musiały się mierzyć. Największym wyzwaniem jest teraz zmierzyć się z sytuacją, w której nie starcza pieniędzy. Dla wielu, którzy ich potrzebują, aby utrzymać swoje domy i wyżywić swoje rodziny, jest to bardzo przerażające. Drugą trudnością w ich życiu jest brak jakiegokolwiek sensownego duchowego kierownictwa, co do tej pory postrzegane było jako ważne.
Gdy tracicie swoje dochody, to tracicie dążenie do luksusowych światowych dóbr. Bo jaka korzyść z luksusowego samochodu, kiedy nie możecie wyżywić swojej rodziny? Na co się przyda piękna sukienka, jeśli nie jesteście w stanie utrzymać ciepła w domu, gdy nie możecie sobie pozwolić, by odpowiednio go ogrzać? Dopiero gdy Moje dzieci doświadczą, że są pozbawione tego, co zbyteczne, do czego się przyzwyczaiły, zrozumieją rzeczywistość, w której zostały teraz pogrążone.
Dzisiaj waszym priorytetem muszą być wasze podstawowe potrzeby. Potem powinniście zadać sobie pytanie: co jest teraz ważne? Gdy jesteście nakarmieni i ubrani, co wtedy? Wywyższanie się nad innych nie ma już dłużej znaczenia, gdy staracie się o podstawowe rzeczy, by przetrwać. Nie liczy się już więcej zazdrość o bogactwo i sprawy związane z sytuacją bliźniego. Dopiero teraz będziecie szukać duchowej wygody, której od tak dawna brakowało w waszym życiu.
W dążeniu do znalezienia komfortu psychicznego zwróćcie się do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, Boga Stworzyciela wszystkich rzeczy. Nie ulegajcie pokusie szukania remedium u duchowych uzdrowicieli, jeśli oni nie reprezentują Mnie. Nie szukajcie sztucznej pociechy w tym, co was pobudza, aby ulżyć swojemu bólowi i smutkowi. Jedynym sposobem, dzięki któremu staniecie się wolni od zmartwień i udręki, jest zwrócenie się do Mnie, Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela.
Czekam teraz. Proście Mnie, bym wam pomógł, a wspomogę was w waszych podstawowych potrzebach. Zawsze zapewnię wam to, czego potrzebujecie. Ale najpierw musicie Mnie poprosić. Nigdy nie zatrzymujcie swoich zmartwień dla siebie. Podzielcie się nimi ze Mną. Przekażcie Mi wszystkie swoje troski. Odpowiem natychmiast, bo to napełni Mnie radością, kiedy całkowicie Mi zaufacie.
Kocham was wszystkich.
Wasz oddany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia i współczucia


26th May 2011, 13:00 - Dealing with Financial Hardship

My dearly beloved daughter, it is My wish that you now begin to fast, at least one day a week. For by doing so, you will greatly please Me. This sacrifice will strengthen your purity of soul and bring you closer to My Most Sacred Heart.
My children in the world face many challenges in these times, challenges, which they have never had to deal with before. The biggest challenge now is to deal with the way in which money is becoming scarce. This is very frightening for many who need this to keep their homes and feed their families. The second difficulty is the lack of any meaningful spiritual guidance in their lives, which had, up to now, been seen as important.
Lose your income and you lose your aspirations for luxury worldly goods. For what use is a luxury car when you cannot feed your family? What use is a beautiful dress when you cannot keep warm in a house you can't afford to heat properly? It is only when My children find themselves bereft of the excesses to which they had become accustomed, that they understand the reality into which they have now been plunged.
Today your basic needs must be your priority. After that, you need to ask yourself: What is important now? Once you are fed and clothed what then? One-upmanship is no longer relevant when you are striving to survive the basic elements. Envy of your neighbour's wealth and status matters no more. It is only now that you will seek out the spiritual comforts that have been missing for so long in your lives.
In your quest to find comfort of mind, turn to Me and My Eternal Father, God the Creator of all things. Do not be tempted to seek remedies from spiritual healers unless they represent Me. Do not seek artificial solace in stimulants to ease your pain and sorrow. The only way you will become free of worry and anguish is when you turn to Me, Jesus Christ, your Saviour.
I Am waiting now. Ask me to help you and I will supply your basic needs. I will always provide you with what you want. But you must ask Me first. Never keep your worries to yourself. Share them with Me. Hand Me over all your concerns. I will respond immediately; for this will fill Me with joy when you trust in Me completely.
I love you all.
Your devoted Saviour Jesus Christ
King of Mercy and Compassion