Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.05.2011, 22:00 - Ostrzeżenie dla tych, którzy biorą udział w kulcie szatana

Moja córko, stajesz się obecnie znacznie silniejsza, a poprzez swoje posłuszeństwo Mojej Najświętszej Woli możesz teraz ostrzec świat przed tym, co ma nastąpić.
Gdy mówię o grzechu, nie ujawniam podłych grzechów, które są popełniane, a które nawet zatwardziałym grzesznikom byłoby trudno pojąć. Obrzydliwe praktyki dokonywane za zamkniętymi drzwiami przez tak zwane wyrafinowane zachodnie społeczeństwa, dogłębnie wstrząsnęłyby wami.
Diabelskie okrucieństwa, w ramach których, czcząc szatana, rytualnie morduje się dzieci, są w dzisiejszym świecie rzeczywistością. Ale to tylko niektóre z tych straszliwie złych czynów, które są popełniane przez człowieka pod wpływem szatana. Gdy zajdziecie tak daleko, Moje dzieci, to będzie dla was niemożliwe wrócić do Mnie. Do pozostałych czynów, które rozrywają Moje Serce, zalicza się przemoc fizyczną, szczególnie wobec niewinnych młodych dzieci. Pozwólcie Mi wyjaśnić wam rodzaj grzechów, które sprawiłyby wielu z was wielki ból, gdybym opisał je w szczegółach. Zwolennicy szatana, w swoich praktykach kultycznych, są brutalni w traktowaniu istot ludzkich, dla których nie mają żadnego szacunku. Ofiary, w tym ofiary składane z ludzi, bluźnierstwa, przekleństwa i akty znieważania Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego i Mojej umiłowanej Matki, to regularne rytuały. Tak niewiele wstydu mają ci, którzy czczą szatana, że obnoszą się publicznie ze swoją pogardą poprzez muzykę, filmy, telewizję i sztukę. Ci, którzy są winni takich świętokradztw, odejdą w wieczne potępienie, gdzie będą się palić w piekle na wieczność.
Jest to jedno z ostatnich ostrzeżeń, które otrzymacie ode Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jest to również Moja ostatnia prośba do was, byście się ratowali, gdy możecie. Ja, Jezus Chrystus, nie wypowiadam próżnych gróźb. Uczynię wszystko, aby was uratować. Ale od pewnego punktu nie ma nic, co mógłbym uczynić, aby zatrzymać was w poszukiwaniu fałszywego pocieszenia, które jak myślicie, otrzymacie od złego. Zdejmijcie szatańskie kajdany, w które jesteście zakuci, i ucieknijcie teraz do Mnie. Uratuję was, ale musicie Mnie poprosić, bym wam przebaczył, gdy jeszcze żyjecie w tym życiu.
Pamiętajcie, to jest wasz wybór - Niebo albo piekło. Wybieracie, gdy wciąż żyjecie na tej ziemi, bo nie będziecie w stanie tego uczynić, gdy przejdziecie do życia przyszłego.
Wasz zawsze cierpliwy i kochający Jezus Chrystus


30th May 2011, 22:00 - Warning to those who are involved with Satanic cults

My daughter, you are getting much stronger now, and through your obedience to My Most Holy Will, can alert the world now to what lies ahead.
When I speak about sin, I have not revealed the vile sins, which are committed, which even regular sinners would find hard to fathom. The sickening practices conducted by so-called sophisticated western societies - behind closed doors - would shock you to the core.
The evil atrocities, where children are ritually murdered in deference to Satan, are a reality in the world today. But they are just some of the intensely evil acts, which are committed by man, influenced by Satan. Go this far, My children, and you will find it impossible to come back to Me. Other acts, which break My Heart, include the physical abuse, particularly of young innocent children. Let Me spell out for you the kind of sins, which would greatly distress many of you, were I to describe them in detail. Satan's followers, through their cults, are savage in their treatment of the human being, for whom they have no respect.
Sacrifices, including human sacrifices, blasphemies, cursing and acts of desecration of Me, My Eternal Father and My beloved Mother, are regular rituals. So little shame have these satanic worshipers, that they flaunt their disrespect in public through music, the movies, TV and the arts. Those guilty of such sacrileges will face eternal damnation, where they will burn in Hell for eternity.
This is one of the last warnings you will receive from Me, your Saviour, Jesus Christ. It is also My final request of you to save yourselves while you can.
I, Jesus Christ, don't make idle threats. I will do everything to save you. But beyond a certain point, there is nothing I can do to stop you seeking out the false solace you think you will be offered by the evil one. Unlock the satanic shackles, by which you are bound, and flee to Me now. I will save you, but you must ask Me to forgive you while you are alive in this life.
Remember, it is your choice, Heaven or Hell. You choose while you are still alive on this Earth, because you won't be able to do this when you pass over into the next life.
Your ever-patient and loving Jesus Christ.