Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.06.2011, 16:30 - Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie

Moja szczerze umiłowana córko, czas jest bliski. Ostrzeżenie jest teraz blisko. Z wielkim smutkiem muszę ci powiedzieć, że wiele dusz nie zwróci uwagi na te Orędzia o Ostrzeżeniu. Moje Słowo jest ignorowane. Dlaczego nie posłuchają? Nie tylko dam im Mój wielki Dar Miłosierdzia, gdy wyleję Moje Łaski na cały świat, ale również próbuję przygotować ich na to Wydarzenie. Wiele milionów grzeszników się rozraduje, gdy zostanie im okazane Moje wielkie Miłosierdzie. Inni nie będą mieli szansy, aby się odkupić na czas, ponieważ umrą z powodu wstrząsu.
Moja córko, musisz uczynić wszystko, co możesz, aby ostrzec świat, bo to Wielkie Wydarzenie wstrząśnie każdym. Zanim będzie miało miejsce Ostrzeżenie, na niebie zobaczycie wielkie znaki. Gwiazdy się zderzą z taką siłą, że ludzie błędnie uznają to widowisko, które będą widzieć na niebie, za katastroficzne. Gdy te komety się rozniecą, to niebo w konsekwencji stanie się czerwone i wszyscy na całym świecie ujrzą znak Mojego Krzyża. Wielu będzie przerażonych. Ale mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu zobaczycie prawdziwie Boski znak, który oznacza wspaniałą wiadomość dla grzeszników wszędzie.
Zobaczycie wtedy Mój Krzyż i będziecie wiedzieć, że Moje wielkie Miłosierdzie jest dawane każdemu z was, Moje drogich dzieci. Bo to z Mojej głębokiej, wiecznej Miłości, którą mam dla was, dobrowolnie umarłem na Krzyżu, aby was zbawić. Kiedy podczas Ostrzeżenia zobaczycie na niebie Krzyże, będziecie wiedzieć, że jest to znak Mojej Miłości do was.
Módlcie się, Moi umiłowani wyznawcy, aby wasi bracia i siostry mogli się radować, kiedy także im zostanie ukazany dowód Mojego Istnienia. Módlcie się, aby przyjęli, że jest to ich szansa na odkupienie się w Moich Oczach. Że ten wielki Akt Miłosierdzia uratuje ich dusze, jeśli Mi pozwolą, bym im pomógł.
Zostanie wam pokazane, jak to jest umrzeć w grzechu śmiertelnym
Ostrzeżenie będzie dla was wszystkich doświadczeniem oczyszczającym. Może być ono w części nieprzyjemne, zwłaszcza dla tych w grzechu ciężkim. Bo po raz pierwszy zostanie wam pokazane, jakie to jest uczucie, gdy Boże Światło znika z waszego życia. Wasze dusze odczują opuszczenie, jakie czują ci, którzy umierają w grzechu śmiertelnym - te biedne dusze, które dopuściły, aby było za późno, by prosić Boga o przebaczenie im ich grzechów. Pamiętajcie, jest to ważne, że pozwolę wam wszystkim odczuć tę pustkę duszy. Bo tylko wtedy zrozumiecie w końcu, że bez Bożego Światła w waszych duszach przestajecie odczuwać. Wasza dusza i ciało byłyby jedynie pustymi naczyniami. Nawet grzesznicy czują Światło Boga, gdyż On jest obecny w każdym z Jego dzieci na ziemi. Ale kiedy umieracie w grzechu śmiertelnym, to Światło już dłużej nie istnieje.
Przygotujcie się teraz na to Wielkie Wydarzenie. Ratujcie wasze dusze, dopóki możecie. Bo to dopiero wtedy, kiedy Boże Światło was opuści, zdacie sobie ostatecznie sprawę z pustej, jałowej ciemności, którą oferuje szatan, a która jest pełna udręki i grozy.
Napełnijcie na nowo wasze dusze. Radujcie się teraz, bo Ostrzeżenie was ocali i przybliży do Mojego Najświętszego Serca. Przyjmijcie Ostrzeżenie. Bo wtedy zostanie wam dany dowód Życia Wiecznego; i wiedzcie, jak jest to ważne.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król ludzkości


5th June 2011, 16:30 - Two comets will collide, My cross will appear in a red sky

My dearly beloved daughter, the time is near. The Warning is close now. It is with great sorrow that I must tell you that many souls will not heed these Messages about The Warning. My Word falls on deaf ears. Why won't they listen? I Am not only giving them My great Gift of Mercy, when I will shower My graces over the whole world, I Am also trying to prepare them for this event.
Many millions of sinners will rejoice when they are shown My great Mercy. Others won't get a chance to redeem themselves in time, because they will die of shock.
My daughter, you must do everything you can to warn the world, because this Great Event will shock everyone. They will see great signs in the skies, before The Warning takes place. Stars will clash with such impact that man will confuse
the spectacle they see in the sky as being catastrophic. As these comets infuse, a great red sky will result and the Sign of My Cross will be seen all over the world, by everyone. Many will be frightened. But I say rejoice, for you will see, for the first time in your lives, a truly Divine Sign that represents great news for sinners everywhere.
See My Cross then and you will know that My great Mercy is being given to each of you, My precious children. For it was with the deep abiding Love that I held for you that I died, willingly, on the Cross, to save you. When you see the Crosses in the sky during The Warning you will know that this is a Sign of My Love for you.
Pray, My beloved followers, that your brothers and sisters can rejoice when they too, are shown the proof of My Existence. Pray that they will accept that this is their chance to redeem themselves in My Eyes. That this great Act of Mercy will save their souls if they will allow Me to help them.
You will be shown what it is like to die in mortal sin
The Warning will be a purifying experience for all of you. It may be unpleasant in part, especially for those in grave sin. Because for the first time ever, you will be shown what it feels like when the Light of God disappears from your life. Your souls will feel the abandonment felt by those who die in mortal sin, these poor souls who left it too late to ask God to forgive them their sins.
Remember, it is important that I allow all of you to feel this emptiness of soul. For only then will you finally understand that without the Light of God in your souls you cease to feel. Your soul and body would be just empty vessels. Even sinners feel the Light of God because He is present in every one of His children on Earth. But when you die in mortal sin, this Light no longer exists.
Prepare now, for this Great Event. Save your souls while you can. For it will only be when the Light of God leaves you that you will finally realise the empty, barren darkness that Satan offers, which is full of anguish and terror.
Replenish your souls. Rejoice now, for The Warning will save you and bring you closer to My Sacred Heart. Welcome The Warning. For then you will be given the proof of eternal life and know how important it is.
Your beloved Saviour Jesus Christ
King of Mankind.