Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.06.2011, 15:50 - Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku

Moja szczerze umiłowana córko, cierpiałaś, bo zwodziciel cię dręczy. Musisz się mocno modlić, aby odeprzeć jego ataki na ciebie. Złóż wszelką swoją ufność we Mnie i potem pozwól Mi sprostać temu. A ty, przeciwnie, denerwujesz się, gdy musisz ofiarowywać Mi to cierpienie z radością w sercu. Jeśli będziesz sobie przypominać, że właśnie dlatego, że jesteś w jedności ze Mną, dokonują się te cierpienia, i że jesteś naprawdę błogosławiona jako wybrana dusza, to poczujesz się inaczej.
Wielu Moich wyznawców zaczyna teraz zdawać sobie sprawę, co się dzieje na świecie, i powstają dzięki Łasce Ducha Świętego, by sprostać wyzwaniu obrony Mojego Słowa. Ta Amia wiernych stanie się teraz silniejsza i będzie bez lęku prowadzić grzeszników ku zbawieniu.
Mój święty Wikariusz, papież Benedykt, potrzebuje waszych modlitw. Módlcie się za niego codziennie, bo on potrzebuje ochrony w każdej sferze, by mógł przejść przez udrękę, która go czeka. Ważne jest, aby Moi wyznawcy zachowali czujność wobec jakiegokolwiek nowego papieża, który może nadejść, bo nie będzie on od Boga. Proszę, nakłońcie wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby przygotowali się do straszliwego wyzwania, najbardziej zatrważającego, z jakim kiedykolwiek będą musieli się zmierzyć w swojej posłudze. Będzie to wymagało wielkiej odwagi, aby powstać dla prawdy o Moim Nauczaniu. Tak wielu z Moich wyświęconych sług jest ślepych na obietnice, które złożyłem, kiedy powiedziałem, że przyjdę powtórnie. Myśleli, że kiedy to nastąpi? Są tak przyzwyczajeni do recytowania Mojego Nauczania, że zapomnieli, iż w każdym czasie mogą być świadkami tych wydarzeń, a być może nawet za ich własnego życia. Bo jest to dzisiaj jedno z największych wyzwań.
Jeżeli posyłałem proroków na świat tysiące lat temu, to oczywiście w tym okresie poślę ich ponownie dla przygotowania świata na to, że przyjdę powtórnie.
Obudźcie się na nauki, których uczycie waszych wiernych. Uświadomcie sobie, że to rzeczywiście Ja do was teraz mówię. Wielu przyjdzie w Moje Imię, ale niewielu będzie mówić prawdę. Te Orędzia pochodzą ode Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Módlcie się o rozeznanie, aby rozpoznać Mój prawdziwy Głos, gdy jest on wam dawany. Otwórzcie teraz swoje serca i słuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nadszedł czas, aby was poinformować, że proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy mają się niebawem spełnić na waszych oczach.
Wy, Moi umiłowani słudzy, musicie z odwagą walczyć, poprzez swoją miłość do Mnie, z przeszkodami stawianymi przez zwodziciela, co będzie dla was wyzwaniem aż do granic waszej wytrzymałości. Musicie uznać, że fałszywy prorok ma was wkrótce zwodzić. Oczarowywać was. Przekonywać, że przekazuje prawdę. Musicie okazać teraz wierność wobec Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Proszę, nie rozpaczajcie. Bo choć te wydarzenia przerażą was i poruszą, swoją wierność i lojalność musicie okazać Mnie.
Ponieważ po raz pierwszy w waszej posłudze wasza wiara zostanie naprawdę sprawdzona. Kościół Piotrowy jest Moim Kościołem. Ale gdy klucze są zwracane Bogu Ojcu, co dokona się teraz, Kościół staje się częścią Mojego Królestwa. Ja Jestem Prawdą. Podążajcie za Prawdą w każdym czasie.
Módlcie się do Mnie teraz o Łaski, niezbędne, by zapewnić, że na czas wzniesiecie się ponad oszustwo szatana. W przeciwnym wypadku fałszywy prorok usidli Moje umiłowane dzieci - przez swoje charyzmatyczne, czarujące sposoby - sposoby zwodziciela, z którym jest związany. Szatan nie zwycięży Mojego Kościoła, jeśli Moi słudzy są czujni na oszustwo i widzą je takim, jakim jest. Diabelskim kłamstwem, od którego, jeśli zaangażujecie się w nie i przysięgniecie wierność tej nowej ohydzie, nie będzie odwrotu!
Posłuchajcie Mnie teraz. Zwróćcie się do Mnie o prowadzenie i szczególne Łaski, niezbędne do prowadzenia Mojej trzody z powrotem do Mnie i Mojego Ojca Niebieskiego. Bo gdy to uczynicie, udzielę wam takich Łask, że nie potrwa długo, a znajdziecie siłę, by za wszelką cenę bronić Mojego Słowa.
Kocham was wszystkich i tęsknię za waszym wsparciem w tym końcu czasów.
Jezus Chrystus


7th June 2011, 15:50 - Message to priests, Bishops and Cardinals about false prophet

My dearly beloved daughter, you have suffered because the deceiver is tormenting you. You must pray hard to resist his attacks on you. Place all your trust in Me and then let Me deal with these. Instead, you are getting upset, when you must offer this suffering to Me with joy in your heart. If you keep reminding yourself that it is because you are in union with Me that these sufferings come about and that you are truly blessed as a chosen soul, then you will feel differently.
Many of My followers are now beginning to realise what is happening in the world and through the graces of the Holy Spirit they are rising to the challenge of defending My Word. This army of the faithful will become stronger now and will fearlessly lead sinners towards salvation.
My Holy Vicar, Pope Benedict, needs your prayers. Pray for him daily for he needs protection on every level to take him through the torment that lies ahead. It is important that My followers keep alert to any new pope that may come forward for he will not be from God. Please urge all My sacred servants to prepare for the terrible challenges, the most daunting they will ever have to face in their ministry. It will take great courage to stand up to the Truth of My Teachings. So many of My sacred servants are blind to the promises I made, when I said I would come again. When did they think this would be? So used are they to reciting My Teachings that they have forgotten that they may witness these events at any time and, perhaps, even in their own lifetime. For this is one of the greatest challenges today.
If I sent prophets into the world thousands of years ago, then of course, I will send them again in the period to prepare the world for when I will come again.
Wake up to the lessons you teach your congregation. Realise that it is I who speaks to you now. Many will come in My Name, but few will speak the Truth. This Message comes from Me, your Divine Saviour. Pray for the discernment to recognise My True Voice when it is given to you. Open your hearts now and listen to what I have to tell you. The time has come, to inform you, that the prophecies contained in the Book of Revelation are about to unfold before your eyes.
You, My beloved servants, must fight with bravery, through your love for Me, against the obstacles placed by the deceiver that will challenge you to the end of your endurance. You must acknowledge that the false prophet is about to seduce you. Charm you.
Convince you that he represents the Truth. You must now show your allegiance to Me, and My Eternal Father. Please do not despair. For although these events will frighten you and disturb you, your allegiance and loyalty must be to Me.
For the first time in your ministry, your faith will be truly tested now. The Church of Peter is My Church. But when the Keys are handed back to God the Father, which they will be now, the Church becomes part of My Kingdom. I Am the Truth. Follow the Truth at all times.
Pray to Me now, for the graces required to ensure you will rise above the deceit of Satan in time. Otherwise the false prophet will ensnare My beloved children through his charismatic, charmful ways, the ways of the deceiver, with whom he is entangled. Satan will not win over My Church if My servants are alert to the deceit and see it for what it is. A diabolical lie, from which, if you become involved and swear allegiance to this new abomination, there will be no return!
Hear Me now. Turn to Me for guidance and the special graces required to lead My flock back to Me and My Heavenly Father. For when you do, I will bestow such graces that it will not be long before you will find the strength to defend My Word, at all costs.
I love you all and yearn for your support during these end times. Jesus Christ