Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.06.2011, 16:45 - Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

Moja szczerze umiłowana córko, muszę dzielić z tobą uczucia, jakie teraz znoszę. Pierwsze z nich jest uczuciem szczęścia, bo mam przynieść tak wiele Miłosierdzia Moim dzieciom podczas Oświecenia Sumień, które jest blisko. I są też Moje Łzy wielkiego smutku z powodu tych nieświadomych tego Wydarzenia i tych, którzy są nieprzygotowani. Moje dzieci będą musiały powiedzieć o tym Wielkim Wydarzeniu tak wielu swoim przyjaciołom i rodzinie, aby uratować ich dusze. To nie ma znaczenia, jeśli się będą uśmiechać lub wyśmiewać wasze twierdzenia, bo potem wam podziękują. Powiedzcie im prawdę. Poproście ich, aby otworzyli swoje umysły. Powinni zostać uświadomieni co do tego, czego doświadczą, bo gdy ujrzą Mój Krzyż na niebie, będą przygotowani. To jedynie to potrzebują zrozumieć. Przyjmą wtedy dyskomfort, jaki będą znosić, gdy ich wcześniejsze życie zostanie im odtworzone przed oczami. Powiedzcie im, aby przemyśleli swoje życie, i przypomnijcie im, że może wyrządzili krzywdę swoim współbraciom i siostrom.
Po Ostrzeżeniu rozprzestrzeniajcie Moje Słowo
Moje dzieci, gdy tylko nastąpi Ostrzeżenie i kiedy będzie miało miejsce nawrócenie, ruszajcie szybko, by rozprzestrzeniać Moje najświętsze Słowo. Istnieje ku temu nagląca potrzeba, bo będzie to decydujący okres. To wtedy, dzięki pracy Moich umiłowanych wyznawców na całym świecie, Moje dzieci pozostaną na właściwej drodze. Będzie to czas, kiedy modlitwa i nawrócenie będą mogły osłabić wpływ zamętu, który nastąpi przez panowanie zarówno antychrysta, jak i fałszywego proroka.
Przyjmijcie teraz prawdę, jaką ona jest. Nie lękajcie się prawdy. Przyjmijcie ją; bo gdy tak uczynicie, zostaniecie uwolnieni, a wasze zaufanie do Mnie umożliwi wam prawidłową obronę Mojego Słowa. Lęk was powstrzyma, Moje drogie dzieci. Odwaga zdobędzie dusze. Wasza walka w Moim Imieniu złagodzi Moje cierpienie i przyniesie Życie Wieczne tak wielu więcej duszom, które rozpaczliwie potrzebują waszej pomocy.
Moja Miłość do was, dzieci, jest wszechogarniająca i nigdy nie słabnie w swojej intensywności. Mój Krzyż jest ciężki, ale jeśli przyjmiecie go z miłością w sercach, wasze brzemię będzie lekkie. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, wyświęceni słudzy i ludzie świeccy, jesteście Moją przyszłą Armią, która pomoże pokonać szatana. Módlcie się teraz o siłę, aby sprostać wyzwaniom w waszej wierze. Dawajcie przykład, a Dar, którego udzielam każdemu z was, kto przysięga Mi swoją wierność, spowoduje natychmiastowe nawrócenie, kiedy będziecie głosić Moje najświętsze Słowo. Pamiętajcie, jestem teraz z wami przez cały czas. Wielu z was, którzy przez pewien czas byli blisko Mnie, doświadczy teraz silniejszego poczucia Ducha Świętego i mocy rozeznania, co was zadziwi. Przyjmijcie to jako jeden z największych Darów dawanych dziś człowiekowi. Nie udzielałem takiej wielości tych Łask, odkąd Moi apostołowie otrzymali te cenne Dary poprzez Ducha Świętego.
Wy, Moi wyznawcy, w tym Moi wyświęceni słudzy, jesteście Moim prawdziwym Kościołem. Z pomocą Boga, Ojca Przedwiecznego, będę was prowadził, abyście mogli maszerować ze wszystkimi Moimi dziećmi ku Nowemu Rajowi, który czeka na was wszystkich.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


8th June 2011, 16:45 - Prepare your family to witness My Cross in the Sky

My dearly beloved daughter, I must share with you the feelings I Am enduring now. The first is one of happiness, because I Am to bring so much Mercy to My children during the Illumination of Conscience, which is close. And then there are My Tears of great sadness, for those oblivious to this event and who are unprepared. My children will need to tell as many of their friends and family of this Great Event in order to save their souls. No matter if they smile and ridicule your claims, for afterwards, they will thank
you. Tell them the Truth. Ask them to open their minds. They should be made aware of what they will witness, because when they see My Cross in the sky they will be prepared. That is all they need to understand. Then they will accept the discomfort they will endure when their past lives are played out before their eyes. Tell them to review their life and remind them of the harm that they may have inflicted on their fellow brothers and sisters.
Spread My Word after the Warning
My children, as soon as The Warning happens and when conversion takes place move quickly to spread My Most Holy Word. There is an urgency to this because this will be a crucial period. That is when, through the work of My beloved followers everywhere, that My children will stay on the right path. It will be the time when prayer and conversion can dilute the impact of the havoc, which will come about through the reign of both the antichrist and the false prophet.
Accept the Truth now for what it is. Do not fear the Truth. Embrace it; for when you do, you will be set free and your confidence in Me will enable you to defend My Word properly. Fear will hold you back, My precious children. Courage will win souls. Your battle, on My behalf, will ease My suffering and bring eternal life to so many more souls who desperately need your help.
My Love for you, children, is all-encompassing and never waivers in its intensity. My Cross is heavy, but when you take it up with love in your hearts, your load will be light. You My beloved followers, sacred servants and lay people, are My future army to help defeat Satan. Pray now for the strength to deal with the challenges to your faith. Lead by example and the Gift I Am bestowing on each of you who pledges his or her allegiance to Me will create instant conversion when you speak My Most Holy Word.
Remember, I Am with you all the time now. Many of you who have been close to Me for some time will now experience a stronger sense of the Holy Spirit and the power of discernment, which will astonish you. Accept this as one of the greatest Gifts being given to man today. I have not bestowed a multitude of such graces since My apostles were given the precious Gifts through The Holy Spirit.
You, My followers, including My sacred servants, are My True Church. I will, with the help of God the Eternal Father, lead you so you can march with all My children towards the New Paradise, which awaits you all.
Your loving Saviour Jesus Christ