Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.06.2011, 15:30 - Moje duchowe prowadzenie będzie blokowało szatańskie dzieła zniszczenia

Moja umiłowana córko, to był kolejny tydzień prób, gdy Moje Słowo z jednej strony zostało przyjęte przez tak wielu, a w tym samym czasie inni go odrzucili jako całkowite oszustwo. Czy ci, którzy zaprzeczają Mojemu Słowu, nie czytali prawdy? Prawdy zawartej w Mojej świętej Księdze? Księga Apokalipsy została dana wszystkim Moim dzieciom, aby pomóc im zrozumieć zamieszanie, jakie zostanie wywołane na koniec czasów przez rozprzestrzenianie kłamstw stworzonych przez szatana i jego demony. Jeśli nie zrozumiecie prawdy zawartej w Księdze Apokalipsy, to jakże możecie zrozumieć Orędzia, które wam dzisiaj przynoszę?
Czy myślicie, że odwróciłbym się od was i pozostawił was na łasce szatana i jego diabelskiej armii? Czy nie zdawaliście sobie sprawy, że będę próbował was ostrzec, a potem wam pomóc?
Moje wielkie Miłosierdzie zniweczy wpływ, jaki szatan ma na Moje dzieci. Przychodzę raz jeszcze uratować was z jego szponów. Mój Dar Ostrzeżenia osłabi terror, który nadal nabierałby rozpędu, gdyby nie miało się ono wydarzyć.
Jestem teraz w kontakcie z wami, nie tylko, aby przygotować was wszystkich na ten wielki Akt Mojego Miłosierdzia, ale także, by poprowadzić was przez labirynt zniszczenia planowany przez diabelską grupę, której królem jest zły. Mój duchowy wpływ będzie znacząco blokował szatańskie dzieła zniszczenia. Słuchajcie Mojego Słowa. Przestrzegajcie Moich wskazań. Prowadźcie i wspierajcie się nawzajem w swojej wierze, a otrzymacie pomoc niezbędną do szybkiego podążania drogą ku obietnicom, które wam złożyłem.
Wielu z was, Moje drogie dzieci, będzie przerażonych, ale proszę, nie pozwólcie, aby lęk blokował prawdę. Szatan będzie wykorzystywał lęk do powstrzymania was od przyjęcia Mojego Przesłania Miłości. Wiele z tego, co wam teraz mówię, jest dla was bardzo trudne do zrozumienia. Ale zrozumcie to. Gdybym nie przyszedł teraz i nie pokazał wam prawdy, bylibyście zgubieni. Byłby to dla was bardzo trudny okres do przeżycia. Tak jak wcześniej przygotowywałem was przez Moich proroków, tak teraz będę przygotowywał was dzisiaj poprzez tego posłańca na czas, kiedy przyjdę powtórnie.
Jest to Dar zrodzony z Mojej głębokiej Miłości do wszystkich Moich dzieci dla poradzenia sobie ze zbliżającym się panowaniem antychrysta i jego sprzymierzeńca, podstępnego fałszywego proroka, który wprowadzi w błąd Mój Kościół na ziemi.
Przestańcie się wzbraniać. Otwórzcie oczy na Prawdę. Moje Słowo jest dzisiaj dawane, by po prostu przypomnieć wam Prawdę Mojego Nauczania. Moje Pismo Święte jest prawdą. Prawda znajduje odzwierciedlenie w Moim Piśmie Świętym. Jeśli przypominam wam dzisiaj o złożonych wcześniej obietnicach i o drodze do zbawienia, to jest to tylko powtórzenie Mojego świętego Słowa. Prawda zawsze pozostanie taka sama. Nigdy nie może być zmieniona lub dostosowana, by pasowała ludzkości. Zawsze pozostanie taka sama.
Pozwólcie Mi pomóc zrozumieć wam, co się teraz dzieje. Nie kulcie się ze strachu. Kocham was wszystkich i po prostu chcę trzymać wasze ręce, dzieci, i was chronić. Moim celem jest zapewnić, by każdy z was żył ze Mną życiem w Nowym Raju na ziemi.
Wasz zawsze kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th June 2011, 15:30 - My Spiritual Guidance will block Satan's acts of destruction

My beloved daughter, it has been another testing week, where My Word, on the one hand, has been embraced by so many, while at the same time denied as outright deception by others. Have they who deny My Word not read the Truth? The Truth contained in My Holy Book? The Book of Revelation was given to all My children to help them understand the turmoil which will be caused towards the end times, by the spread of lies, created by Satan and his demons. Unless you understand the Truth contained in the Book of Revelation, then how can you possibly understand the Messages I Am bringing to you today?
Do you think that I would turn My Back on you and leave you at the mercy of Satan and his evil army? Did you not realise that I would try to warn you and then help you?
My great Mercy will destroy the effect that Satan has over My children. I come yet again to save you from his clutches. My Gift of The Warning will dilute the terror that would have continued to gain momentum were this not to take place.
I communicate to you now, not just to prepare you for all this great Act of My Mercy, but to guide you through the maze of destruction planned by the evil
group whose king is the evil one. My spiritual influence will block Satan's acts of destruction significantly. Hear My Word. Follow My instructions. Lead and support each other in your faith and you will be given the help required to follow the path swiftly towards the promises I made to you.
Many of you, My precious children, will be frightened, but please do not let fear block the Truth. Satan will use fear to stop you from accepting My Message of Love. Much of what I tell you now is very difficult for you to understand. But understand this. Were I not to come now and show you the Truth, then you would be lost. You would find it a very difficult period to live through. As I prepared you through My prophets before, I will now prepare you today, through this messenger, for the time when I will come again.
This is a Gift borne of My deep Love for all of My children, to deal with the forthcoming reign of the antichrist and his ally the deceitful false prophet, who will mislead My Church on Earth.
Let down your defences. Open your eyes to the Truth. My Word today is given simply to remind you of the Truth of My Teachings. My Holy Scripture is the Truth. The Truth is reflected in My Holy Scripture. If I remind you today of the promises made to you before and of the pathway to salvation, then this is only a repetition of My Holy Word. The Truth will always remain the same. It can never be changed or adapted to suit mankind. It will always remain the same.
Let Me help you understand what is happening now. Don't cower in fear. I love you all and simply want to hold your hands, children, and protect you. My
goal is to ensure that every one of you will live life with Me in the New Paradise on Earth. Your ever-loving Saviour
Jesus Christ