Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.06.2011, 22:00 - "Wyzwoliciele" na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów

Moja szczerze umiłowana córko, z Miłością rozmawiam z tobą tego wieczoru, bo teraz bardzo szybko coraz więcej Moich drogich wyznawców jednoczy się do walki ze zwodzicielem. Właśnie teraz on i bogate wpływowe grupy, za którymi się ukrywa, spiskują, aby uzyskać tak wielką kontrolę nad wami wszystkimi; ale wy nie jesteście w stanie tego zobaczyć. Będą zatrzymani szybciej, niż myślicie. Wielu z nich nawróci się podczas Ostrzeżenia. To osłabi jedną światową grupę szatana do tego stopnia, że wielu będzie się zastanawiać, jaką drogę wybrać, tak będą zdezorientowani. Wielu z nich wróci wtedy do Mnie, dzieci, bo będą szukać odkupienia.
Zemsta, kontrola, władza i nienawiść tworzą razem największe zagrożenie dla przetrwania człowieka. Wszystkie te wojny, które widzicie, mające miejsce na Bliskim Wschodzie i poza nim, zostały zaaranżowane. Nie są przypadkowe. Zrozumcie, że tak wiele krajów nie powstało na raz samych z siebie, pomogła w tym diabelska grupa ze wszystkich rządów - tych rządów, które kontrolują świat. Przywódcy na Bliskim Wschodzie są teraz usuwani, by zrobić miejsce dla "wyzwolicieli", tych, którzy będą głosić sprawiedliwość i pokojowe środki, by pomóc Moim dzieciom. Ale nie jest to ich zamiarem. Ich zamiarem jest przejęcie kontroli nad Moim umiłowanym narodem, Żydami, którzy są teraz zagrożeni ze wszystkich stron.
Wszystkie te wydarzenia zostaną przerwane przez Ostrzeżenie. Wszyscy ci związani z tą diabelską globalną grupą również będą musieli jeden po drugim stanąć przede Mną, kiedy pokażę im, jak Mnie obrażają. Wielu upadnie na kolana i będzie błagać o odkupienie.
To, Moje dzieci, jest bardzo ważne, bo im więcej grzeszników wszędzie, a zwłaszcza tych, którzy kontrolują wasze źródła utrzymania, zwróci się z powrotem do Mnie, tym większe będzie Moje Miłosierdzie. Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy będą świadkami Prawdy, kiedy podczas Ostrzeżenia zdadzą sobie sprawę, że ich kocham, nawrócili się.
Modlitwa, Moje dzieci, jest bardzo potężna. Kiedy modlicie się do Boga Ojca w Moje Imię o zbawienie tych i innych dusz, On wam nie odmówi.
Wasza wierność wobec Mnie i codzienna modlitwa są pilnie potrzebne, aby rozluźnić uścisk, którym szatan trzyma Moje dzieci, które naprawdę są Moje.
Wasz zawsze miłosierny Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th June 2011, 22:00 - 'Liberators' in Middle East want to control the Jews

My dearly beloved daughter, it is with love that I speak with you tonight, because very soon now, more and more of My cherished followers will unite as one
to fight the deceiver. Right now he, and the wealthy influential groups behind whom he hides, are plotting to gain as much control over you all, but you
cannot see this.
They will be stopped sooner than you think. Many of them will convert during The Warning. This will weaken Satan's One World Group to such an extent that
many will wonder what path to take, so confused will they be. Many will then turn back to Me, children, for they will seek redemption.
Revenge, control, power and hatred combined, create the biggest threat to man's survival. All of the wars you see taking place in the Middle East and
beyond have been orchestrated. They are not a coincidence. Understand that so many countries at once did not rise up on their own, they were helped by the
evil group in all governments, those governments who control the world. These leaders in the Middle East are now being removed to make way for the
liberators, those who will proclaim justice and peaceful means to help My children. But that is not their intention. Their intention is to take control of
My beloved people, the Jews, who are under threat now on all sides.
All of these events will be interrupted by The Warning. All of those involved with this evil global group will also have to face Me, one by one, when I
will show them how they offend Me. Many will fall down on their knees and beg for redemption.
This, My children, is very important, for the more sinners everywhere, and especially those who control your livelihoods, turn back to Me, the greater will
be My Mercy. Pray that all those who witness the Truth, when during The Warning they will realise that I love them, will convert.
Prayer, My children, is very powerful. When you pray to God the Father in My Name for the salvation of these and other souls, He will not refuse you.
Your loyalty to Me and daily prayer is needed urgently to loosen the grip that Satan holds over My children. who are rightfully Mine.
Your Ever-Merciful Saviour Jesus Christ