Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.06.2011, 18:00 - Przekażcie Mi swoje kłopoty, a Ja zmniejszę wasze brzemię

Moja szczerze umiłowana córko, modlitwa wzrasta teraz w szybszym tempie ze względu na Dar Ducha Świętego, Który przeniknął dusze wszystkich Moich wyznawców na całym świecie. Ich uszy są teraz wyczulone na Moje najświętsze Słowo.
Módlcie się za wszystkie Moje biedne, udręczone dzieci, które cierpią na świecie wielką niedolę na skutek okropności czynów, których są ofiarami; a wszystko to z powodu grzechów ludzkości.
Pozwólcie Mi przypomnieć wszystkim Moim dzieciom wszędzie, by odmawiali każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. Módlcie się też, a włączam w to wszystkie chrześcijańskie wyznania, Różańcem świętym do Mojej umiłowanej Matki, bo ta potężna modlitwa osłabi moc szatana nad Moimi dziećmi.
Jedyne, o co proszę wszystkich z was, którzy jesteście w smutku w związku z doświadczeniami i zmartwieniami, to abyście przekazali Mi teraz wszystkie te troski i pozwolili Mi się nimi zająć. Ufajcie Mi, a wasze brzemię zostanie zmniejszone. Pozwólcie Mi poprowadzić was do bardziej spokojnego stanu. Odprężcie się, Moje dzieci, i pozwólcie, aby Mój Pokój napełnił wasze delikatne, głodujące dusze. Ciemność, której doświadczacie, ma źródło w lęku. Lęk ma źródło w braku zaufania. Kiedy tracicie zaufanie do Mnie, szatan zasiewa w waszych umysłach wątpliwości.
Nigdy nie lekceważcie tego, co on czyni, kiedy ciągle rozgrywa wszystko tak, aby nastawić was przeciwko waszym bliźnim. To oszustwo zawsze jest wymierzone przede wszystkim w Moich najpobożniejszych wyznawców. Nienawidzi was, jeśli Mnie kochacie. On nigdy nie spocznie, dopóki was nie zaniepokoi. Śmieje się, kiedy się wahacie. Nie dawajcie mu tej mocy, bo kiedy to czynicie, wasza wiara we Mnie słabnie.
Modlitwa do świętego Michała i odmawianie najświętszego Różańca są waszą najpotężniejszą bronią przeciwko szatanowi. Idźcie teraz z większą pewnością siebie i przekażcie Mi swoje problemy i troski, bo przez cały czas czekam tu na was, by przyprowadzić was do Światła.
Kocham was wszystkich, dzieci. Bardziej Mi ufajcie.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


13th June 2011, 18:00 - Hand Me over your troubles and I will ease your burden

My dearly beloved daughter, prayer is increasing now at a stronger pace, due to the Gift of the Holy Spirit, which has penetrated the souls of all My followers the world over. Their ears are now alert to My Most Holy Word.
Pray for all My poor, tormented children who are suffering great hardship in the world, as a result of the horror of the acts to which they are victims, all because of the sins of mankind.
Let Me remind all My children, everywhere, to recite My Divine Mercy Chaplet, every single day. Pray too, and I include all Christian faiths, the Holy Rosary - to My beloved Mother, for this powerful prayer will weaken Satan's power over My children.
All I ask, is for all of you who are in sorrow with trials and worries, to hand Me over now, all these concerns, and allow Me to deal with them. Trust in Me and your burden will be eased. Let Me guide you into a more peaceful state. Relax, My children, and allow My Peace to flood your delicate, starving souls. The darkness you feel stems from fear. Fear stems from lack of trust. When you lose trust in Me, Satan plants doubts in your minds.
Never underestimate what he does when he constantly plays games to turn you against your neighbour. This deceit is always primarily directed at My most devout followers. He hates you if you love Me. He will never rest until he unsettles you. He laughs when you falter. Don't give him this power, because when you do your faith in Me weakens.
The Prayer to St Michael and the recital of the Most Holy Rosary are your most powerful weapons against Satan. Go now with more confidence and hand Me over your problems and concerns because I Am here waiting for you at all times to bring you into the Light.
I love you all, children. Trust in Me more. Your loving Saviour
Jesus Christ