Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.06.2011, 23:00 - Nawiążcie kontakt z młodym, materialistycznym i kapryśnym społeczeństwem

Moja szczerze umiłowana córko, próby i duchowa oschłość, które obecnie znosisz, są przeze Mnie dopuszczone, by przyprowadzić cię jeszcze bliżej do jedności ze Mną. Czasami, gdy cierpisz, muszę odwrócić się w inną stronę, aby nie musieć być świadkiem twojego smutku. Gdy jednak zniesiesz każdą próbę i przejdziesz dalej, do następnego etapu, staniesz się jeszcze silniejsza niż wcześniej. Im głębsze staje się twoje cierpienie przez okrucieństwa i nadużycia innych, którzy się wyśmiewają z ciebie z powodu tego świętego Dzieła, tym więcej otrzymasz Łask.
Jak cierpieć w Moje Imię
Nie wystarczy jednak cierpieć w Moje Imię. Nie wolno ci otwarcie narzekać na te udręki. Aby Mnie zadowolić, musisz cierpieć w milczeniu, Moja córko. Światu na zewnątrz musisz się wydawać radosna. Dopiero wtedy twoja dusza zostanie umocniona i poprowadzona do poziomu świętości, którego wymagam od ciebie ze względu na twoją Misję. Bo kiedy rozwijasz się w ten sposób, to wydany owoc sprawi, że gdy będziesz głosić Moje Słowo, Moje Orędzia będą skuteczniej wysłuchiwane w każdym zakątku świata.
Tym razem, gdy przygotowuję wszystkie Moje dzieci na największe wyzwanie od Mojego Ukrzyżowania, jest ważne, aby jak najwięcej ludzi usłyszało Moje najświętsze Słowo.
Prawda, która jest obecnie objawiana, będzie słyszana nie tylko przez wierzących, ale także przez tych, którzy nie chcą Mnie znać lub nie chcą przyjąć prawdy o Istnieniu Boga, Ojca Przedwiecznego.
Nawiążcie kontakt z młodym, materialistycznym i kapryśnym społeczeństwem
Moja córko, musisz posłużyć się metodami, które przekażą Moje Słowo młodemu, materialistycznemu i kapryśnemu społeczeństwu. Upewnij się, że przekazujesz je w taki sposób, że oni to rozumieją, że to przyciągnie ich uwagę i będą o tym mówić. Jakież dobro wynika z tego Dzieła, jeśli jest ono po prostu umacnianiem Mojego świętego Słowa tylko wśród wierzących? Tak, jest ważne, aby przypomnieć Moim wyznawcom obietnice, jakie złożyłem, gdy powiedziałem, że przyjdę powtórnie, ale muszę też za wszelką cenę dotrzeć właśnie do tych dusz, które nie posiadają wiedzy, zrozumienia albo nie są zainteresowane Moim współczuciem dla ludzkości.
Ty, Moja córko, i Moi wyznawcy, macie teraz obowiązek informowania o prawdzie agnostyków, ateistów i całe młode pokolenie. Mówcie do nich w łagodny sposób. Nigdy nie bądźcie agresywni. Używajcie słów zachęty. Sprawcie, aby Moje Słowo zainteresowało.
To nie koniec świata
Rozmawiajcie z nimi o złożonej przeze Mnie obietnicy Nowego Raju na ziemi. Nie będzie to oznaczać, że świat się skończy, ale raczej, że wyłoni się teraz Nowa Era Pokoju, radości i szczęścia. Oni nie mogą i nie wolno im odwrócić się od tej Chwały. Módlcie się za nich. Przyprowadźcie ich do Mnie, a otrzymacie szczególne prowadzenie i Łaski.
Prostota i prawda powinny być waszą wybraną bronią
Dawajcie przykład. Moja córko, musisz zaplanować teraz wykorzystanie różnych i nowych metod przekazywania Mojego Słowa. Do osiągnięcia tego celu zostanie ci posłana pomoc.
Szerz Moje Słowo, korzystając ze współczesnych środków przekazu
Muszą zostać wykorzystane współczesne sposoby przekazu, aby zapewnić, że Moje Słowo szybko się rozprzestrzeni. Módl się teraz. Poproś wydawców w tak wielu krajach, jak jesteś w stanie, o publikowanie tomów w tak wielu językach, jak to możliwe. Użyjcie nagrań audio i wideo, i innych metod, by szybko szerzyć Moje Słowo. Wezwijcie ochotników do przekazywania Moich Orędzi tłumom.
Bo to, Moja córko, uratuje dusze. Kocham was. Wasza siła i determinacja w osiągnięciu sukcesu w tym Dziele, powstająca z czystej miłości, jaką macie do Mnie i Mojej umiłowanej Matki, przyprowadzi dusze - które w innym wypadku poszłyby do piekła - z powrotem w Moje Ramiona i do Zbawienia Wiecznego.
Zignorujcie tych, którzy okazują brak szacunku dla Mojego Imienia
Bądźcie odważni. Zignorujcie obelgi. Nie odpowiadajcie tym, którzy okazują brak szacunku dla Mojego Imienia. To Moi uczniowie będą tymi, którzy najbardziej was zranią. Bo wielu prawdziwych Moich uczniów mających dobre intencje od czasu do czasu popełnia błędy. Ich znajomość Mojego Nauczania może stworzyć poczucie dumy, która prowadzi do arogancji. Następnie wkrada się intelektualna pycha. Te Moje słabe, kochające i poważne dusze, których miłość dla Mnie nie podlega dyskusji, nie mogą nigdy patrzeć z góry na te, które według ich odczucia są na złej drodze. Nie mogą wpaść w pułapkę szatana, przyjmując pozycję wyższości i poważnej sztywności. Staje się to wtedy walką na bystrość, by zobaczyć, kto jest w ludzkich kategoriach bardziej kompetentny niż inni albo kto ma lepsze zrozumienie prawdy Mojego Nauczania.
Pamiętajcie, czego uczyłem was wszystkich. Prawda jest prosta. Prawda jest Miłością. Jeśli nie okażecie miłości i cierpliwości w swoim dążeniu do udowodnienia waszej interpretacji Mojego świętego Słowa, to wasza wersja prawdy nie jest Moją.
Miłujcie się wzajemnie. Wszyscy jesteście równi w Moich Oczach. Ale ci z was, którzy wyruszacie własną drogą, aby pomóc przyprowadzić Moje zagubione dusze z powrotem do Mnie - wy urośniecie w Moich Oczach.
Wasz Boski Zbawiciel
Król całej ludzkości, Jezus Chrystus


15th June 2011, 23:00 - Communicate to a young materialist and fickle society

My dearly beloved daughter, the trials and spiritual dryness you are enduring at present are allowed by Me to bring you even closer in union with Me.
Sometimes when you suffer I have to turn to one side so I won't have to witness your sorrow. Yet, as you endure each trial and move onwards to the next stage you will become even stronger than before. The deeper your suffering, from the cruelty and abuse of others who ridicule you because of this Sacred Work becomes, the more graces you will receive.
How to suffer in My Name
To suffer in My Name, however, is not enough. You must not complain openly about these torments. You must, to satisfy
Me, suffer in silence My daughter. To the outside world you must appear to be joyful. Only then will your soul be fortified and brought to the level of sanctity that I require of you for your Mission. For when you evolve in this way, the fruits yielded when you speak My Word means that My Messages will be heard more effectively, in every corner of the world.
This time, as I prepare all My children for the greatest challenge since My Crucifixion, it is vital that as many people hear My Most Holy Word.
The Truth now being revealed will be heard not only by believers, but by those who do not want to know Me, or who don't want to accept the Truth of the Existence of God the Eternal Father.
Communicate to a young, materialistic and fickle society
My daughter, you must use methods that will communicate My Word to a young, materialistic and fickle society. Ensure that you communicate in a way that they will understand, pay attention to and talk about. For what good is this Work if it simply just reinforces My Holy Word to believers only? Yes, it is important that My followers are reminded of the promises I made when I said I would come again, but it is those souls with no knowledge, understanding or interest in My Compassion for mankind who I must reach at all costs.
You, My daughter, and My followers have a duty to inform agnostics, atheists and a whole young generation of the Truth, now. Speak to them in gentle tones. Never be aggressive. Use words of encouragement. Make My Word interesting.
Not the end of the world
Talk to them of the promise I made for the New Paradise on Earth. It will not mean the world will end, but rather that a New Era of Peace, joy and happiness will now evolve. They cannot, and must not turn their back on this glory. Pray for them. Bring them to Me and you will receive special guidance and graces.
Simplicity and the Truth should be your weapons of choice
Lead by example. My daughter, you must plan now to use different and new methods of communicating My Word. Help will be sent for you to achieve this.
Spread My Word using modern communications
Modern communication methods must be utilized to ensure that My Word is spread rapidly. Pray now. Ask publishers in as many countries as you can, to produce the volumes in as many languages as possible. Use audio, video and other methods to spread My Word quickly. Call on volunteers to forward My Messages to the multitudes.
For this, My daughter, will save souls. I love you. Your strength and determination to succeed in this Work, which stems from the pure love you have for Me and My beloved Mother, will bring souls - who would otherwise have gone to Hell - back into My Arms and eternal salvation.
Ignore those who show disrespect for My Name
Be brave. Ignore abuse. Do not respond to those who show disrespect for My Name. It will be My followers who will hurt you the most. For many, well-meaning, truedisciples of mine fall into error from time to time. Their knowledge of My Teachings can create a sense of pride, which leads to arrogance. Then intellectual pride creeps in. Those poor, loving and solemn souls of mine, whose love for Me is not in question, must never look down on those they may feel are on the wrong path. They must not fall into Satan's trap of assuming a position of superiority and solemn rigidness. This then becomes a battle of wits to see who, in human terms, is more knowledgeable than the other or who has a better understanding of the Truth of My Teachings.
Remember what I taught you all. The Truth is simple. The Truth is Love. In your quest to prove your interpretation of My Holy Word, if you do not show love and patience then your version of the Truth is not of Me.
Love each other. You are all equal in My Eyes. But for those of you who go out of your way to help bring My lost souls back to Me, then you will be risen in My Eyes.
Your Divine Saviour
King of all Mankind, Jesus Christ