Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


20.06.2011, 11:45 - Moje dzieci staną przede Mną po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia

Moja umiłowana córko, przygotuj teraz Moje dzieci, bo bardzo szybko przyjdą przede Mnie w całej Mojej Chwale i współczuciu. Bardzo szybko ujawnię się każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku powyżej wieku używania rozumu. Ten cudowny dzień, kiedy pokażę im Moje Miłosierdzie, jako przeciwwagę do Mojej Sprawiedliwości, musi być przyjęty z otwartością przez wszystkich. Radujcie się, bo wy wszyscy, każdy z was, po raz pierwszy staniecie przede Mną.
Wielu będzie pełnych miłości i szczęścia, bo to będzie cudowne połączenie się. Inni będą przestraszeni. Ale nie ma się czego lękać, bo Ja kocham was wszystkich. Grzech będzie jedynym podziałem, ale jeśli będziecie żałować i przyjmiecie prawdę o swoich przewinieniach przeciwko Mnie i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu, uświadomicie sobie wspaniałe Miłosierdzie, które jest wam udzielane. Tym, którzy się będą lękać, mam to do powiedzenia. Lęk będzie wynikał z grzechu. Z grzechem w waszej duszy oddalicie się ode Mnie. Uznajcie, że wasze grzechy są tym, czym są - ludzką słabością. Wtedy spójrzcie na Mnie, a Ja poprowadzę was do Życia Wiecznego i do Prawdy.
Moje wielkie Miłosierdzie przynosi wspaniałą wiadomość
Moje wielkie Miłosierdzie przynosi wspaniałą wiadomość Moim dzieciom na całym świecie. Bo kiedy ono nastąpi, to Wielkie Ostrzeżenie, otrzymacie szansę, by zmienić wasze życie na lepsze. Gdy zostanie wam ujawniona prawda o Moim Istnieniu, rozprzestrzeni się nawrócenie.
Wtedy i tylko wtedy, po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie, świat otrzyma szansę, aby przetrwać Wielką Karę, która nastąpi, jeśli grzesznicy masowo nie okażą skruchy. Ponieważ wtedy Ręka Mojego Ojca opadnie wszędzie na tych, którzy wzbraniają się przed usłyszeniem prawdy - na tych, którzy odwracają się od miłości. Miłości do Mnie i waszych braci i sióstr. Na tym etapie wasze grzeszne drogi nie będą już więcej akceptowane. To dopełni miary. Bo potężny wpływ szatana nie będzie mógł zachować nad ludzkością swojego ścisku jak w imadle. Ci, którzy uparcie podążają niegodziwymi ścieżkami, prześladując Moje dzieci, zostaną powstrzymani.
Wielka Kara
Wielka Kara, jakiej nie doświadczono od czasów Noego, zostanie uwolniona przez Boga, Ojca Przedwiecznego. Moi wyznawcy, którzy możecie powiedzieć, że to nie jest sposób, w jaki mówi Jezus, musicie teraz zadać sobie to pytanie. Jeśli Jezus jest pełen Miłosierdzia, to dlaczego On, albo Bóg Ojciec, mieliby pozwolić armii szatana na dalsze działania i stosowanie terroru wobec Swoich dzieci? To z Miłości do wszystkich dzieci Bożych będzie miała miejsce ta Wielka Kara. Okażcie wszyscy skruchę. Odrzućcie puste obietnice szatana. Odrzućcie fałszywe, puste życie, które on wam proponuje. Przyjmijcie, że gdy słyszycie, jak Moje Imię w dzisiejszym świecie jest odrzucane, to dzieje się to wprost za sprawą wpływu szatana. Dopóki Moje dzieci nie odwrócą się od niego, nie może być pokoju na tym świecie.
Przyjmijcie to Ostrzeżenie jako Orędzie czystej Miłości. Osobom u władzy to mówię. Odrzućcie kłamstwa, którym jesteście wierni, albo poniesiecie konsekwencje.
Wielkie Miłosierdzie, które okażę wam podczas Ostrzeżenia, jest rozwiązaniem dla Nowej Ery Pokoju. Przyjmiecie je, a kara zostanie oddalona. Odrzucicie je, a tylko Moi wyznawcy będą mogli zostać ocaleni. Dla pozostałych z was będzie za późno.
Wasz kochający Zbawiciel
Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus


20th June 2011, 11:45 - My Children will face Me for the first time during The Warning

My beloved daughter, prepare My children now, for very soon they will come before Me in all My Glory and Compassion. I will show Myself to every single man, woman and child over the age of reason, very soon.
This wonderful day, when I will show them My Mercy as opposed to My Justice, must be welcomed by all. Rejoice, for you will all, each and every one of you, face Me for the first time.
For many, they will be full of love and happiness, for this is a wonderful reunion. For others, they will be fearful. But there is nothing to fear, for I love you all. Sin will be the only division, but if you repent and accept the truth of your offences against Me, and My Eternal Father, you will realise the wonderful Mercy, which is being afforded you. For those who will be fearful, I have this to say. Fear stems from sin. With sin in your soul, you will be distanced from Me. Accept your sins for what they are, a human weakness. Then look to Me and I will lead you to eternal life and the Truth.
My great Mercy brings wonderful news
My great Mercy brings wonderful news to My children the world over. For when this, The Great Warning takes place, you will be given a chance to change your lives for the better. When the Truth of My Existence is revealed then conversion will be widespread.
Then, and only then, after The Warning takes place will the world be given a chance to withstand the Great Chastisement, which will follow if sinners do not repent in their multitudes. For then the Hand of My Father will fall everywhere on those who refuse to hear the Truth - those who turn their back on love, love for Me and your brothers and sisters. For your sinful ways will be, at that stage, no longer accepted. For this would be the final straw. For Satan's powerful influence will not be allowed to retain its vice-like grip on mankind. Those who stubbornly follow the wicked path where they persecute My children, will be stopped.
The Great Chastisement
A Great Chastisement, the likes of which has not been witnessed since the time of Noah, will be unleashed by God the Eternal Father. My followers who may say that this is not the way in which Jesus speaks, need now to ask yourselves this question. If Jesus is full of Mercy why would He, or God the Father, allow Satan's army to continue and inflict terror on My children? It is out of Love for all of God's children, that this Great Chastisement will take place. Repent all of you. Reject the empty promises of Satan. Reject the false, empty life he offers you. Accept that when you hear My Name being rejected in the world today, that this comes directly from the influence of Satan. Until My children turn away from him, then there can be no peace in this world.
Accept this Warning as a Message of Pure Love. To those in power I say this. Reject the lies to which you have paid allegiance, or suffer the consequences.
The great Mercy I will show you during The Warning is the solution for a New Era of Peace. Accept it and the chastisement will be averted. Reject it and only those followers of Mine can be saved. It will be too late for the rest of you.
Your loving Saviour
Just Judge, Jesus Christ