Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.06.2011, 21:10 - Zwykli ludzie, dobrzy ludzie odwracają się ode Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, radość, jaką dzisiaj czujesz, jest wynikiem Łask, udzielonych ci wczoraj podczas adoracji. Teraz wiesz, jak ważne jest umożliwienie Mi wylewania takich Łask na dusze podczas tego najbardziej szczególnego czasu, kiedy jest się osobiście w Moim towarzystwie.
Jak zidentyfikować zagubione dusze
Dziś chcę porozmawiać z tobą o duszach zagubionych na świecie i jak je zidentyfikować. Moi wyznawcy często błędnie sądzą, że zagubione dusze to te, które są w stanie grzechu śmiertelnego. To niekoniecznie jest prawdą. Zagubiona dusza może być osobą, która nie wierzy we Mnie ani w Mojego Ojca Przedwiecznego. Zagubionymi duszami mogą być także dzieci zagonione w ich codziennym dążeniu do zarabiania pieniędzy, budowania bogactwa, kariery i pragnące rzeczy materialnych. Wszystko z powodu radości, którą jak sądzą, przyniosą im te rzeczy w ich przyszłym życiu. Są to zwykli ludzie, dobrzy ludzie, ale odwracają się ode Mnie.
Wiele z tych Moich dzieci ma dobre serca. Mogą być pełni miłości dla swoich bliźnich, swoich rodzin i przyjaciół. Mogą być popularni i lubiani - a mimo to mogą być zagubionymi duszami. Jak to możliwe? - możecie zapytać. Ponieważ nie wierzą, że ich dusza jest tak samo ważna jak ich potrzeby fizyczne, i dlatego ją zaniedbują. Zaniedbując swoje dusze, są podatni na pokusy oczekujące na nich każdego dnia. Za trudno jest im się oprzeć światowym dobrom bez wzięcia pod uwagę, że czas, który poświęcają na swoje ambicje, mógłby być spożytkowany na okazywanie miłości innym przez sztukę dzielenia się. W pogoni za pieniędzmi mogą stać się wyniosłymi. Pycha sprawia, że trudno jest zachowywać się jak Mój prawdziwy wyznawca.
Dzieci, jeśli spędzacie cały swój czas, goniąc za marzeniami, które jak uważacie, ten świat ma do zaoferowania - za bogactwem, majątkiem i pozycjami u władzy - to mało czasu pozostaje, aby się modlić i pielęgnować wasze dusze dla życia przyszłego. Tak wiele z Moich dzieci nigdy nie może zrozumieć, dlaczego dobra ziemskie pozostawiają ich wewnątrz pustymi. Nie słuchają tych Moich wyznawców, którzy znają Prawdę. Wobec braku uznania Istnienia Boga, Ojca Wszechmogącego, nie mogą odnieść sukcesu w zadowoleniu kogokolwiek poza sobą. Na zewnątrz w świecie ci ludzie żyją aktywnym, zdrowym, pełnym zabawy i beztroskim życiem. Ale bez wiary w Życie Wieczne ten styl życia nie może być uznany za właściwy. W ich życiu brakuje pokory.
Możecie powiedzieć w ich obronie: "Ale oni muszą wyżywić swoje rodziny i dbać o innych, którzy na nich polegają i dlatego pracują, aby osiągnąć te cele". Moja odpowiedź jest taka: "Nie, nie czynią tego". Ich celem nie jest wyżywienie ich rodzin. W wielu przypadkach dążą do zbytków, aby zaspokoić żądze. Im bardziej tak postępują, tym pewniej stają się straceni dla Mnie i dla Mojego Ojca Przedwiecznego.
Jeśli Moje dzieci się nie obudzą i nie rozpoznają, w jaki sposób szatan wykorzystuje wszystkie te wychwalane atrakcje tego świata, aby wessać was w fałszywe poczucie materialnego bezpieczeństwa, nie będą mogły przyjść do Mnie. Musicie spędzać w tym życiu czas na oddawaniu Chwały waszemu Stwórcy, podążając Moimi śladami, na opiece nad bliźnimi przez dzieła charytatywne, na przedkładaniu potrzeb innych nad wasze własne.
Moim dzieciom, które nie wierzą w Boga Ojca lub które w Niego wierzą, ale dla swojej wygody zdecydowały się nie oddawać Mu jakiegokolwiek hołdu, bo są bardziej zainteresowane światowymi sprawami, będzie trudno wejść do Bram Nieba, prawdziwego Raju, którego pragną. Ziemia jest tylko etapem w całym waszym istnieniu. Nieba, nawet przebłysku tego, co ono oferuje, nie możecie doświadczyć w waszym życiu na ziemi. Żadna z ziemskich atrakcji nie jest warta pogoni, jeśli oznacza to, że mielibyście stracić ten klejnot, którym jest Niebo.
Niezbędnymi cechami, by wejść do Mojego chwalebnego Królestwa, są wiara, miłość, pokora i pragnienie sprawienia Mi radości.
Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel całej ludzkości
Jezus Chrystus


23rd June 2011, 21:10 - Ordinary People, Good People Turn their Backs on Me

My dearly beloved daughter, the joy you feel today is as result of the graces bestowed on you during Adoration yesterday. Now you know how important it is to allow Me to pour such graces on souls during this most special time when in My personal company.
How to identify lost souls
Today I want to talk to you about lost souls in the world and how to identify them. My followers often mistakenly believe that lost souls are those in mortal sin. This is not necessarily true. A lost soul can be a person who does not believe in Me, or My Eternal Father. A lost soul can also be those children so caught up in their day-to-day pursuit of earning money, building wealth, careers and craving after material things. All because of the joy they believe that these things will bring them in their future lives. These are ordinary people, good people, but who turn their backs on Me.
Many of these children of Mine are good at heart. They can be full of love for their fellow men, their family and friends. They may be popular and well-liked. And yet they can be lost souls. How is this you may ask? Because they do not believe that their soul is just as important as their physical needs and so they neglect it. By neglecting their soul they are prone to temptations thrown their way each day. They find it hard to resist worldly goods without considering that the time they invest in their ambitions could be spent showing love to others through the art of sharing. In their pursuit of money they can become proud. Pride makes it difficult to behave like a true follower of Mine.
Children, if you spend all your time chasing the dreams that you believe this world has to offer - wealth, possessions and positions of power - there is little time left to pray or nurture your souls for the next life. So many of My children can never understand why worldly goods leave them empty inside. They do not listen to those followers of Mine who know the Truth. By failing to acknowledge the Existence of God the Almighty Father, they cannot succeed in pleasing anyone other than themselves. On the outside these people live active, healthy, fun-filled lives without a care in the world. But this kind of lifestyle cannot be achieved in the right way without believing in eternal life. Humility is missing in their lives.
You may say, in their defence, but they need to feed their families and look after others who rely on them and so they work towards these goals. My answer is no they don't. They are not aiming to feed their families. In many cases they are aiming for excesses to satisfy their lusts. The more they do this, the more they become lost to Me and My Eternal Father.
Unless My children wake up and recognise the ways in which Satan uses all the glorifying attractions of the world, to suck you into a false sense of materialistic security, you cannot come to Me. Time must be spent in this life in praise of your Creator - in looking after your neighbour through charitable works - in putting others needs before your own - by following in My footsteps.
Unless My children who do not believe in God the Father, or who do believe in Him but who choose conveniently to push any homage to Him aside because they are more concerned with worldly matters, they will find it hard to enter the gates of Heaven, the True Paradise they crave. Earth is just a phase in your entire being. Heaven, even a glimpse of what it offers, cannot be experienced in your lives on Earth. None of those worldly attractions are worth chasing if it means you have to forfeit the jewel that is Heaven.
The essential traits to enter My Glorious Kingdom are faith, love, humility and a desire to please Me. Your beloved Teacher and Saviour of all Mankind
Jesus Christ