Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.06.2011, 01:30 - Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza - odpowiedź jest prosta

Moja szczerze umiłowana córko, choć twój głos słyszą w końcu Moi wyświęceni słudzy na całym świecie, to jednak pozostanie on cichy w kręgach nieświadomych Istnienia Boga, Ojca Wszechmogącego.
Możesz powiedzieć, że nie słuchają; ale nie są w stanie słuchać, jeśli nie słyszą. Bądź teraz odważna, mów do tak wielu, jak tylko możesz. Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie. Dzwoń do nich. Proś ich. Wyjaśnij im, że muszą przeczytać Moje Orędzia, zanim je odrzucą. Bo tylko wtedy, kiedy poczują siłę, która pochodzi z Moich Boskich Ust, gdy Mój Duch będzie przyciągać ich ducha, zrozumieją w końcu, że to Ja jestem Tym, Który przekazuje je światu.
Jestem smutny, Moja córko, z powodu wielkich barykad i podziałów, które blokują dziś każdą próbę Mojej Matki Najświętszej i Moją, Jej drogiego Syna, przemawiania do świata poprzez wizjonerów. W przeszłości pokora była trochę bardziej powszechna. Dzisiaj ta ważna cecha zanikła. Zamiast tego mamy świat, w którym wszystko, co wynika z ludzkiej inteligencji, uroku i fizycznego pociągu, jest uznawane jako priorytet w życiu ludzi. Ich duchowość umarła. Oni są, Moja córko, tylko pustymi łupinami. Córko, tylko pustymi łupinami. Łupinami, które gdyby pękły, byłyby niczym. To stan duszy jest tym, o co Moje dzieci muszą zabiegać. Jest to trudne dla wielu ludzi, a zwłaszcza tych, których umysły są pełne ludzkiej mądrości, kiedy na duchową mądrość pozostało niewiele miejsca.
Tak wielki jest brak duchowości, podsycany przez moc szatana, że ludzie padli jego ofiarą, pozostawiając swoje dusze otwarte na popełnianie grzechu. Brak duchowości lub wiary w Boga sprawia skażenie duszy przez zwodziciela. Król oszustwa wprowadza dusze w przekonanie, że tylko samo ciało i umysł łączą się w całość. Niestety, bez duszy nie możecie być całością.
Czym jest wasza dusza?
Wielu ludzi nie wie, czym jest ich dusza. Ani jak ją poczuć lub rozpoznać. Czy ona jest waszym umysłem, waszym sumieniem? Odpowiedź jest prosta. Twoja dusza jest tobą. Jest ona tym, kim ty jesteś - twoim sumieniem, twoją wiarą, twoim zrozumieniem, czy to przedstawia prawdę, taką, jaką jest, czy prawdę w odniesieniu do tego, w co chcecie wierzyć, że nią jest. Nie jest ona w was oddzielną częścią, drogie dzieci, czymś, co należy do innego świata. Jest obecna wewnątrz każdej ludzkiej istoty.
Możecie troszczyć się o swoją duszę dzięki podążaniu za Moimi Nauczaniem. Może być zaniedbywana przez grzech, który jest bardzo trudny do uniknięcia; ale może być odnowiona przez spowiedź lub wyrażenie skruchy i rozpoczęcie na nowo. Albo też może zostać zniszczona. Niektórzy celowo niszczą swoją duszę, grzesząc dla przyjemności lub oddając się nałogom tego świata z pełną świadomością tego, co czynią. Inni zaprzeczają, że mają duszę. Ich arogancja przekonuje ich, że wiedzą wszystko; że życie zaczyna się i kończy na tej ziemi.
Są też takie młode dusze, które nie z własnej winy zostały wychowane przez rodziców w czasach dostatku, kiedy w kategoriach materialistycznych nie brakowało im niczego. Ich religia jest oparta na korzyści materialnej. Dążą do kolejnych podniet, ich ambicje stale rosną, aż w końcu nie pozostaje im nic więcej, do czego mogliby dążyć, dopóki nie spotka ich śmierć. Wtedy są zagubieni, zakłopotani, zdezorientowani. Mając w sobie głębokie uczucie odrazy, wiedzą, że coś jest źle. Dusza im to mówi, ale nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Oni są tymi, których musicie ratować.
Wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby pomogli Mi ratować wszystkie Moje biedne dzieci. Wiem, że proszę o nadzwyczajny akt wielkoduszności z waszej strony. Jest to ogromna odpowiedzialność. Ale będąc posłusznymi Mojej Najświętszej Woli, pomożecie Mi uratować znaczącą część świata z uścisku szatana i terroru, który on wprowadza.
Idźcie teraz naprzód, wszyscy Moi wyznawcy, i szerzcie Moje Słowo temu znużonemu, wprowadzonemu w błąd i rozczarowanemu światu. Wyleję Moje Łaski na każdego z was, ze względu na choćby tylko jedno nawrócenie - jedną duszę, która może uciec od horroru piekła.
Kocham was wszystkich. Obejmuję was, Moi wyznawcy, Moje drogie dzieci na całym świecie. Jak bardzo przynosicie Mi codziennie radość. Jak bardzo Mnie pocieszacie. Przyprowadźcie do Mnie teraz więcej dusz.
Wasz Boski Odkupiciel
Zbawiciel całej ludzkości, Jezus Chrystus


25th June 2011, 01:30 - People don't know what their soul is - the answer is simple.

My dearly beloved daughter, your voice, while being heard, finally, by My sacred servants all over the world, falls silently in those quarters oblivious to the Existence of God the Almighty Father.
You may say, they don't listen, but they cannot listen if they don't hear. Be brave now, talk to as many as you can. Ask people to publish the news of My Word. Call them. Ask them. Explain that they must read My Messages before they dismiss them. For it will only be when they feel the strength that comes from My Divine Lips, when My Spirit will attract their spirit, that they will finally understand that it is I Who is communicating to the world.
I Am sad, My daughter, because of the deep barricades and divides, which today block out every attempt by My Blessed Mother and I, her precious Son, to speak through visionaries, to the world. In the past humility was a little more prevalent. Today, this important trait has disappeared. In its place is a world where everything that exudes human intelligence, allure, or physical appeal is accepted as a priority in people's lives. Their spirituality has died. They are, My daughter, merelyempty shells. Shells that when cracked are nothing. Substance of soul is what My children must strive for. This is difficult for many people and especially those whose minds are full of human wisdom where little space is left for spiritual wisdom.
Such is the lack of spirituality, fuelled by the power of Satan, that people have fallen prey to, leave open their souls to commit sin. A lack of spirituality, or belief in God, renders a soul to contamination by the deceiver. The king of deceit leads souls in the belief that only the body and mind alone are interwoven to become whole. Sadly, you cannot be whole without your soul.
What is your soul?
Many people don't know what their soul is. What it feels like, or how to recognise it. Is it your mind, your conscience? The answer is simple. Your soul is you. It is who you are, your conscience, your beliefs, your understanding, whether this represents the Truth, for what it is, or the truth for what you want to believe it is. It is not a separate part of you, dear children, something that belongs to another world. It is present within each human being.
Your soul can be looked after by following My Teachings. It can be neglected through sin, which is very difficult to avoid, but it can be replenished by confessing or expressing remorse and starting out again. Or it can be destroyed. Some deliberately destroy their soul by sinning, for the pleasures or vices of this world, in the full-knowledge of what they are doing. Others deny they have a soul. Their arrogance convinces them that they know all. That life begins and ends on this Earth.
And then there are those young souls who, through no fault of their own, were reared by parents in times of plenty where they wanted for nothing in the materialistic sense. Their religion is based on material gain. By striving for more stimulus, their ambition continues to increase until, eventually, there is nothing else they can strive for until death faces them. Then they are lost. Puzzled. Confused. With a deep, sickening feeling inside they know something is wrong. The soul is telling them, but they don't know how to respond. They are the ones you need to save.
I call on all of My followers everywhere to help Me save all of My poor children. I know I Am asking for an extraordinary act of generosity on your part. It is a huge responsibility. But by obeying My Most Holy Will you will help Me save much of the world from the grip of Satan and the terror he wields.
Go forth now, My followers, all of you and spread My Word to a jaded, misguided and disillusioned world. My graces will pour forth over each of you, for even just one conversion - one soul that can escape the horror of Hell.
I love you all. I embrace you, My followers, My precious children, everywhere. How you bring Me daily comfort. How you console Me. Now bring Me more souls.
Your Divine Redeemer
Saviour of all Mankind, Jesus Christ