Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


26.06.2011, 18:00 - Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie

Moja szczerze umiłowana córko, czas jest bliski. Jest bardzo mało czasu, by ostrzec i przygotować wszystkie te biedne dusze, które będą tak zszokowane podczas Ostrzeżenia, że nie będą pojmować, czego są świadkami. Muszą być poinformowani, tak by wiedzieli, czego się spodziewać. Jeżeli otworzą serca na tę wielką chwilę Bożego Miłosierdzia, dana im będzie szansa na Życie Wieczne.
To wielkie Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Bożego Miłosierdzia, ukazanego siostrze Faustynie. Ten wielki Akt Miłosierdzia został przepowiedziany i to podczas Ostrzeżenia Moje wielkie Miłosierdzie ogarnie cały świat. Moja Krew i Woda wytrysną, tak że w końcu wszyscy poznacie Prawdę. Powiedzcie tym, którzy nie wierzą we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, że to wydarzenie nastąpi. Wówczas będą oni w stanie wytrzymać wstrząs Mojego Miłosierdzia, które podczas Ostrzeżenia uratuje miliony dusz z uścisku szatana. Prawda, gdy będzie ujawniona, uratuje wielu od ognia piekielnego.
Duch Święty, który następnie będzie obecny wszędzie w Moich dzieciach, pomoże pokonać dzieła złego ducha. Musicie wszyscy rozpowszechniać Słowo o tym, jak ludzkość najpierw musi przygotować swoje dusze. Ponieważ nawet wierzący muszą zrozumieć, że również oni będą emocjonalnie zaniepokojeni, gdy zobaczą własne grzeszne zachowanie z przeszłości, takim, jakim ono się Mnie ukazuje.
Wzywam teraz was wszystkich, abyście poszli do spowiedzi. Wszyscy pozostali chrześcijanie, musicie uklęknąć i modlić się o odkupienie. Was, którzy nie jesteście pewni tego proroctwa, proszę, miejcie serca otwarte, bo kiedy będziecie świadkami tego żywiołowego, ale nadprzyrodzonego Wydarzenia, jest ważne, żebyście zrozumieli, iż jest to największy Cud, jaki kiedykolwiek zobaczycie, i że jest to Mój wielki Dar dla was wszystkich. Rozważcie to. W ten sposób będzie przebiegał Dzień Ostateczny - Dzień Sądu, tylko tym razem nie będziecie potępieni. Dane wam będzie odnowione życie, a dusze zostaną uratowane, aby umożliwić wam przywrócenie ich do stanu, jakiego pragnę.
Wierzący, módlcie się teraz z całego serca za innych, aby zostali zbawieni.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


26th June 2011, 18:00 - The Warning is a Manifestation of My Divine Mercy given to Sr. Faustina

My dearly beloved daughter, time is close now. There is very little time to warn and prepare all those poor souls, who will be so shocked during The Warning that they will not realise what they are witnessing. They must be told so that they will know what to expect. If they open their hearts to this great moment of Divine Mercy, they will be given the chance of eternal life.
This great Warning is the manifestation of My Divine Mercy given to Sister Faustina. This Great Act of My Mercy was foretold and it will be during The Warning that My great Mercy will envelop the whole world. My Blood and Water will gush forth so that you will all know the Truth at last. Tell those who do not believe in Me or My Eternal Father, that this event will happen. Then when it does they will be able to withstand the shock of My Mercy, which will save millions of souls during The Warning, from the grasp of Satan. The Truth, when revealed, will save so many from the fires of Hell.
The Holy Spirit, thereafter present in My children everywhere, will help defeat the works of the evil one. All of you must spread the Word about how mankind needs to prepare their souls in advance. For even believers must understand that they too will find it emotionally disturbing to view their own past sinful behaviour as it appears to Me.
I call on all of you now to seek Confession. For those other Christians, you must kneel down and pray for redemption. For those who are unsure of this prophecy, please keep your hearts open for when you witness this ecological, but supernatural event, it is important that you understand that this is the greatest miracle you will ever see and that it is My great Gift to you all. Consider this. This is how the final day of Judgment will unfold only this time you will not be condemned. You will be given a new lease of life when your soul will be saved, to enable you to restore to the level I desire of it.
Believers, pray for others with all your hearts now that they will be saved. Yours Saviour
Jesus Christ