Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


09.07.2011, 16:00 - Niech Moi wyświęceni słudzy znają ich treść, aby mogli przygotować swoją owczarnię

Moja szczerze umiłowana córko, podobnie jak postępujesz naprzód, pełna ufności, rozeznając Moje Orędzia, tak potem zatrzymujesz się i odczuwasz udrękę wątpliwości. Te wątpliwości, na tym etapie Mojej łączności z tobą, mogą cię kłopotać. Każdy krok wstecz, który czynisz, jest sprawdzianem twojej wiary, Moja córko. Bo nikt nie może zakładać, że zawsze będzie Mnie godny. Przyjmij to cierpienie, Moja córko, bo w tym Dziele zawsze będziesz wystawiana na takie próby. Ufaj Mi i nieustannie powierzaj Mi swoją wolną wolę, abym pomógł ci stać się silniejszą w tym Dziele.
Moja córko, w tym czasie istnieje pewna liczba wizjonerów, z którymi nawiązuję kontakt z pomocą Mojej Matki Najświętszej, Michała Archanioła i Trójcy Świętej, ale jest ich mniej, niż myślisz. Niektórzy z apostołów pozostaną w ukryciu, a ich trud będzie wiadomy tylko dla świętych w Niebie. Ale są i tacy, których świat w końcu rozpozna jako Moich posłańców. Ty jesteś jednym z nich. To nie będzie łatwa Misja, Moja córko, i to dlatego dopuszczam, abyś cierpiała z powodu niepowodzeń, prób i błędów. Tylko wtedy, gdy przyzwyczaisz się do takich sytuacji, będziesz cały czas stawać się coraz silniejsza, aż w końcu przestanie cię martwić, co inni o tobie myślą. Kroczysz ze Mną na każdym kroku w tej Misji i nie możesz nigdy o tym zapominać.
Ważne jest, abyś zagwarantowała, żeby Prawda Moich Słów została dana tak wielu biednym duszom, jak to możliwe. Musisz zaznajamiać Moich kapłanów z ich treścią, żeby mogli przygotować swoje stado przed Ostrzeżeniem. Nie jest ważne, czy Kościół uznaje teraz te Orędzia za wiarygodne, ponieważ czas nie jest waszym sprzymierzeńcem. Moi wyświęceni słudzy potrzebowaliby wielu lat, by zaakceptować Moje Orędzia, więc postępuj naprzód.
Ty, Moja córko, w Moje Imię przysporzysz sobie wielu wrogów. Jest to coś, co będziesz musiała zaakceptować, więc nie pozwalaj, by te przeszkody stały na twojej drodze. Moje Orędzia nawracają już tysiące zagubionych dusz. Ważne jest, abyś nieustannie była Mi posłuszna, przez co więcej dusz może zostać zbawionych.
Zdaję sobie sprawę, że to Dzieło podejmujesz w samotności i jest ono dla ciebie przerażające, ale pamiętaj, że wybieram jedynie osoby z otwartym sercem, które są wystarczająco silne, by przekazywać Moje Słowo. Z kolei odwaga, którą zyskasz, pomoże szybko donieść Orędzia szerszemu odbiorcy. Nigdy nie odczuwaj przygnębienia. Bo kiedy starasz się czuć radość w sercu, gdy niesiesz Mój Krzyż, rzadko się ono pojawia. Zawsze będziesz cierpieć w Moje Imię i zrozumiesz, że zajmie to trochę czasu, zanim doświadczysz pełnej mocy radości. Twoje cierpienie ratuje miliony dusz, dlatego powinnaś przyjąć je z wdzięcznością. Wszyscy święci współdziałają z tobą, by dodawać ci siły i chronić cię przed szatanem, który zrobi wszystko, co może, aby cię zatrzymać. Ale nigdy mu się to nie uda, bo Ręka Mojego Ojca uderzy w tych, którzy starają się sabotować Moje Dzieło dla zbawienia tak wielu dusz, jak tylko będę mógł, dzięki tobie. Oprzyj się na Mnie, a Ja wprawię w ruch to Dzieło, aby Moje Orędzia były słyszane przez miliony, wierzących i niewierzących, w każdym zakątku świata.
Wasz umiłowany Nauczyciel
Zbawiciel ludzkości
Jezus Chrystus


9th July 2011, 16:00 - Let My sacred servants know the content of them, so they can prepare their flock

My dearly beloved daughter, just as you forge ahead, confident in your discernment of My Messages, you then stop and feel the torment of doubts. These doubts, at this stage of My communication may puzzle you. For every step backwards you take this is a test of your faith, My daughter. For no man can assume that they will always be worthy of Me. Accept this suffering, My daughter, for these trials will always assail you in this Work. Trust in Me and surrender your free will on a continuous basis to help you become stronger in this Work.
My daughter, there are, at this time, a number of visionaries with whom I communicate, with the help of My Blessed Mother, Michael the Archangel and the Holy Trinity, but they are fewer than you think. Some of the apostles will be hidden from view, their work known only to the saints in Heaven. Then there are those who the world will eventually recognize as My messengers. You are one of these. It will not be an easy Mission, My daughter, so that is why I Am allowing you to suffer setbacks, trials and errors. It is only when you get used to these episodes that you will continue to become stronger and stronger, until
eventually, you will not care one way or the other what others think of you. You are walking with Me every step of this Mission and you must never forget that.
It is important you ensure that as many poor souls as possible are given the Truth of My Word. You must let My sacred servants know the content of them so they can prepare their flock before The Warning. It is not important whether the Church authenticates these Messages, because time is not on their side. They, My sacred servants, will take many, many years to accept My Messages, so just keep going.
You, My daughter, will make many enemies in My Name. This is something you will have to accept, so do not allow those obstacles to stand in your way. My Messages are converting thousands of lost souls already. It is vital then that you obey Me at all times, so that more souls can be saved.
I realise that this Work is lonely and frightening for you, but remember, I only pick those with an open heart who are strong enough to impart My Word. In turn the strength you will find will help fast track these Messages to a wider audience. So please never feel downhearted. For, while you strive to feel joy in your heart, when carrying My Cross, this is rarely the case. You will suffer always in My Name and will find it will take time before the full force of joy will be experienced. Your suffering is saving millions of souls so you must be thankful for this. All the saints are working on this side to keep you strong and to protect you from Satan, who will do everything he can to stop you. But he will never achieve that because the Hand of My Father will strike down on those who attempt to sabotage My Work to save as many souls as I can through you. Lean on Me and I will propel this Work, so that My Messages will be heard by millions, believers and non-believers in every corner of the globe.
Your beloved Teacher
Saviour of Mankind, Jesus Christ