Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


13.07.2011, 16:15 - Wezwanie do ważnych osobistości, aby rozpowszechniali Moje Słowo

Moja szczerze umiłowana córko, gdy odwrócisz się ode Mnie, to później trudno ci będzie odnaleźć Mnie ponownie. Zdaję sobie sprawę, że uważasz, iż stawiam ci trudne wymagania, ale Moje Słowo musi być rozpowszechniane na świecie, jest to bardzo pilne, i musisz być Mi posłuszna, tak jak tego zażądałem od ciebie. Pamiętaj, że powierzyłaś Mi swoją wolną wolę, Moja córko, co było wspaniałym darem. Nie jest ci łatwo szanować ten Dar, bo przecież jesteś jedynie człowiekiem. Wołam teraz do ciebie raz jeszcze, abyś wysłuchała Mojego wezwania i przeznaczyła więcej czasu na towarzyszenie Mi. Potrzebuję, abyś odczuła Moją Miłość, nie tylko tę Miłość, którą mam do ciebie, ale także tę, którą mam do każdego Mojego dziecka na tej ziemi.
Chcę, aby Moi wyznawcy po całym świecie rozpowszechniali Moje Słowo pokoju i zgody. Powinni wszędzie zgłaszać się ochotniczo, by przypominać każdemu o potrzebie promowania Moich Orędzi Miłości. Proszę, zwróć się do piosenkarzy, osób ze środków masowego przekazu, a także ważnych osobistości lub kogokolwiek, kogo głos jest słuchany i szanowany, by usłyszano Moje usilne prośby. Podejmij Mój Kielich Miłości. Pij z niego, a on przyniesie ci ocalenie, którego pragniesz, nie tylko na tym świecie, ale także w życiu przyszłym. Dziel się tym ze swoimi zwolennikami.
Od was zależy, jak będziecie to czynić, a tym wszystkim, którzy odpowiedzą na Moje wezwanie, zostanie dany Dar Łask potrzebnych do podjęcia tego świętego Dzieła. Dzieci, zapamiętajcie to: im więcej was powstanie teraz, by rozpowszechniać Moje najświętsze Słowo i mówić wszystkim prawdę, tym łatwiej będzie Moim dzieciom przejść przez Wielką Karę, jak również przez prześladowania, które są planowane przez nowy porządek świata.
Moje Orędzie do ludzkości musi być wysłuchane, uznane i musi też zostać podjęte działanie, aby przypominać wszystkim, by otworzyli swoje umysły i uznali Istnienie Boga, Ojca Wszechmogącego, Jedynego, Najpotężniejszego. Bo gdy to uczynią, ponownie zapanuje pokój .
Ze względu na Ofiarę, jaką złożyłem dla was poprzez Moją Śmierć na Krzyżu, posłuchajcie Mojego wezwania i uczyńcie wszystko, co jesteście w stanie, aby dać do zrozumienia wszystkim, których znacie, że Ja przemawiam do świata, tak jak przemawiał Mój Ojciec poprzez proroków przed tym, gdy żyłem na ziemi. Bądźcie mocni. Bądźcie dzielni. Módlcie się do Mnie o prowadzenie podczas swojej krucjaty w imieniu Moim i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Jezus Chrystus
Król ludzkości
Zbawiciel i Odkupiciel


13th July 2011, 16:15 - Call on high-profile personalities to spread My Word

My dearly beloved daughter, when you turn your back on Me, afterwards you will find it difficult to find Me again. I realize that you believe I make difficult demands of you, but My Word, to be imparted to the world, is of such urgency that you must obey Me as I have requested you. Remember, you surrendered your free will to Me, My daughter, which was a wonderful gift. To honour that gift is not easy for you, because you are only human after all. I now call on you once again to hear My call and to spend more time in My Company. I need you to feel My Love, not just the Love that I have for you, but that I hold for every single child of Mine on this Earth.
I want My followers to spread My Word of peace and harmony all over the world. They must volunteer everywhere to remind every one of the need to promote My Messages of Love. Please ask singers, the media, personalities or anyone whose voice is listened to and respected, to hear My pleas. Take up My Chalice of Love. Drink from it, for it will bring you the salvation you crave, not only in this world, but in the next life. Share this with your own followers.
How you do this is up to you, for those who respond to My call will be given the Gift of the graces needed to do this most Sacred Work. Children remember this. The more of you who rise now to spread My Most Holy Word and tell everyone the Truth, the easier it will be for My children to pass through the Great Chastisement, as well as the persecution being planned by the New World Order.
My Message to mankind must be listened to, assessed and action then taken to remind all that they must open their minds to accept the Existence of God the Almighty Father, the Holy, Mighty One, for when they do peace will reign again.
For the sake of the Sacrifice I made for you all through My death on the Cross, hear My call and do whatever you can to let everyone you know understand, that I Am communicating to the world just as was done by My Father through the prophets before My time on Earth. Be strong. Be brave. Pray to Me for guidance during your crusade on behalf of Me and My Eternal Father.
Jesus Christ King of Mankind
Saviour and Redeemer