Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


15.07.2011, 17:30 - Egzekucje, eutanazja, aborcja i samobójstwa

Moja córko, kiedy Moje dzieci odczuwają Miłość w sercach, mogą wtedy mieć pewność, że jestem obecny w ich duszach. Moja Miłość umocni Moje dzieci wtedy, gdy się tego będą najmniej spodziewać. Jest to prawda także w odniesieniu do zatwardziałych grzeszników, których zewnętrzna skorupa bardzo często ukrywa czułe serce.
Każdy człowiek na ziemi jest dzieckiem stworzonym przez Boga Ojca. Z tego powodu Światłość istnieje w każdym człowieku, choć może być ona bardzo słaba, kiedy dusze są przyciągane do ciemności. Niemniej jednak Moja Światłość jest ciągle obecna, ponieważ bez niej panowałaby całkowita ciemność, z którą oni by nie mogli funkcjonować. Kiedy dusze dochodzą do strasznego stanu ciemności, to bardzo często uciekają się do samobójstwa. Ponieważ w tym momencie, z powodu słabości duszy i umysłu, szatan kradnie dusze, przekonując je, by targnęły się na swoje życie. Wielu z Moich wyznawców nie rozumnie tego stanu, który taka ciemność może spowodować w duszy, dlatego muszą się mocno modlić za te dzieci, które znajdują się w stanie rozpaczy.
Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, jest zawsze miłosierny i zawsze będzie wspomagał te dusze, z których wiele cierpi do takiego stopnia, że ich umysły nie mogą normalnie rozumować. Grzech ciężki tylko wtedy może być popełniony, kiedy osoba w pełnej zdolności umysłowej ma jasne intencje, gdy ona lub on wie, że to, co czyni, jest złe. Tak więc, proszę, nie sądźcie, że takie dusze są całkowicie stracone, bo wielu nie wie, co czyni.
Wiedzcie, że Mój Ojciec nie akceptuje eutanazji i nie toleruje jej, ponieważ żaden człowiek nie może świadomie odbierać życia drugiemu. Nie można wskazać żadnej racji, która mogłaby to usprawiedliwić w Imię Mojego Ojca. Można wskazać na tolerancję wraz z argumentem humanitarnego traktowania, by usprawiedliwić ten czyn, ale nikt, poza Bogiem Wszechmogącym, nie może decydować o dacie śmierci, bo nie jest to prawem człowieka. Człowiek nigdy nie otrzyma prawa, by popełniać ten grzech śmiertelny.
Człowiek przytacza wszystkie wymówki, kiedy odbiera życie drugiemu, ale żadna z nich nie zostanie uznana za uprawnioną, w żadnych okolicznościach. To odnosi się do egzekucji, grzechu aborcji i eutanazji. Usiądźcie teraz, wy wszyscy, i zapamiętajcie - będziecie surowo sądzeni, jeżeli złamiecie najświętsze ze wszystkich przykazań Mojego Ojca: Nie zabijaj. Zapamiętajcie, że jest tylko jeden Bóg i tylko On może decydować, kiedy życie ma być zabrane. Złamiecie to przykazanie z pełną świadomością tego, co czynicie, a będziecie cierpieć męki piekielne na wieki.
Proszę, błagam was, nie uginajcie się pod naciskiem szatana, który nieustannie zachęca was do odbierania życia, tak by mógł kraść dusze, które inaczej należałyby do chwalebnego Królestwa Mojego Ojca.
Wasz Boski Zbawiciel
Nauczyciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus


15th July 2011, 17:30 - Execution, Euthanasia, Abortion and Suicide

My daughter, it is when My children feel love in their hearts that they can be assured that I Am present in their souls. My Love will keep My children strong when they least expect it. This is also true of hardened sinners whose outward shell, hides, very often, a tender heart.
Every single person on Earth is a child created by God the Father. Because of this the Light exists within each person, although it may be very weak when souls are drawn to the darkness. Nevertheless My Light is still present, for without it there would be complete darkness, where they could not function. It is when souls reach a terrible state of darkness that they very often resort to suicide. This is when, because of the weakness of soul and spirit that Satan steals their souls by convincing them to end their lives. Many of My followers do not understand the state that such darkness can have on a soul, so they must pray hard for these children who are in this state of despair.
God, My Eternal Father is ever-Merciful and will always help these souls, many of whom are suffering to such an extent that their minds cannot function in the full state of reason. A mortal sin can only be committed when a person, in their full mental capacity, has clear intentions, when he or she knows that what they are doing is wrong. So please do not assume that such souls are completely lost, for many do not know what they are doing.
Be aware that euthanasia is frowned upon by My Father and is not tolerated, for no man can knowingly take the life of another. No reason can be put forward to justify this in the Name of My Father. Tolerance may be presented along with the argument for humane treatment to justify this deed, but no man, except the Father Almighty can decide on the date of death, for it is not man's right. He will never be given the authority to commit this mortal sin.
Every excuse is offered by man, when taking the life of another, yet, none of them will be accepted as being right, in any circumstances. This applies to execution, the sin of abortion and euthanasia. Sit up now, all of you, and remember you will be judged harshly should you break the most Sacred of all My Father's Commandments - Thou Shalt Not Kill. Remember there is only one God and only He can decide when life is to be taken. Break this Commandment in the full knowledge as to what you are doing and you will suffer the torment of Hell for eternity.
Please, I implore you, do not cave in to the pressures of Satan, who constantly encourages the taking of life so that he can steal souls who otherwise would be destined for My Father's GloriousKingdom.
Your Divine Saviour
Teacher and Redeemer, Jesus Christ