Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.07.2011, 17:15 - Bóg Ojciec: Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna, zanim nadejdzie czas na Jego Powrót

Przychodzę w Imię Mojego umiłowanego i najdroższego Syna, Jezusa Chrystusa.
Moja wybrana córko, choć czasami nie potrafisz się skoncentrować na wezwaniu Mojego Syna umiłowanego, aby słuchać, jak mówi, to urosłaś w Moich Oczach z powodu daru, który Mu ofiarowałaś. Twój dar stania się duszą ofiarną, aby pomóc ratować miliony dusz, powoduje, że On płacze z radości i odczuwa ulgę. Bo tak wiele dusz idzie dzisiaj na zatracenie w ogień piekielny, każdego dnia, w każdej sekundzie, z każdym twoim oddechem.
Mój Syn wymaga teraz twojego całkowitego poddania się Mu, Moja córko. Nie wahaj się wykonywać każdego Jego nakazu. Twoje serce jest pełne miłości i współczucia nie tylko dla Mojego najdroższego Syna, ale i dla wszystkich Moich dzieci. Dotknięta przez Ducha Świętego, będziesz teraz odczuwać natychmiastową miłość do obcych, w których będziesz dostrzegać Moją Światłość. Ty, Moja córko, zostałaś obdarowana Łaskami, by móc dostrzegać we wszystkich zarówno miłość, jak i zło. Będziesz też mogła szybko rozpoznać grzech w biednych, zwiedzionych duszach.
Dla tego Dzieła musisz się teraz otoczyć wszelką ochroną. Będę cię strzegł, Moja córko, i twoich bliskich, ponieważ teraz będziesz bardziej zaciekle atakowana przez złego. Módl się i proś Mnie teraz każdego dnia o tę ochronę, a zostanie ci oszczędzone ciężkie prześladowanie. Musisz teraz wzywać Mnie do pomocy przy rozpowszechnianiu tych Orędzi, tak aby Głos Mojego Syna był słyszany i szanowany w sposób, w jaki być powinien.
Mój posłańcu, Moja córko, masz na razie małe zrozumienie tego, czego od ciebie wymagam. W tym czasie może zostać ci dana jedynie ograniczona ilość informacji. Otrzymasz teraz ode Mnie natchnienie i dzięki Mojemu prowadzeniu wypełnisz te zapowiedziane proroctwa, gdy Słowo Mojego Syna będzie się rozprzestrzeniać wśród ludzkości, tak jak święta Ewangelia. Nie będzie żadnego człowieka, który by nie usłyszał Słowa Mojego Syna, zanim nadejdzie czas na Jego Powrót. Ty otrzymałaś to zadanie i za ten Dar musisz pochylić głowę, mając świadomość tego chwalebnego wezwania z Nieba.
Moja córko, będziesz wspomagana na wszystkie sposoby, ale przez cały czas musisz być posłuszna Mojemu Synowi. Powstań teraz, Moja córko, ponieważ człowiek musi usłyszeć Słowo ostrzeżenia, które Mój Syn przekazuje, aby dusze nie musiały cierpieć mąk piekielnych, jeżeli umarłyby w grzechu śmiertelnym przed otrzymaniem szansy bycia odkupionymi przez Mojego Syna podczas Ostrzeżenia.
Pozwól, aby Mój pokój napełnił twoją duszę. Moje Serce ogarnia każdy podejmowany przez ciebie ruch. Nigdy nie czuj się osamotniona w tym Dziele, ponieważ jesteś prowadzona w każdej minucie dnia.
Bóg Ojciec


23rd July 2011, 17:15 - No man will fail to hear My Son's Word before the time comes for His return

Second Message from God the Father
I come in the Name of My beloved Precious Son, Jesus Christ.
My chosen daughter, while you sometimes falter in your attention to My beloved Son's call to hear Him speak, you have risen in My Eyes because of the gift you have given Him. Your gift of becoming a victim soul to help save millions of souls makes Him weep with joy and relief; for so many souls are being lost to the fires of Hell every day, every second and for every breath you take.
My Son requires your total submission now, My daughter. Do not hesitate to obey His every command. Your heart is full of love and compassion, not just for My Precious Son, but for all My children. Touched by the Holy Spirit, you will now feel instant love for strangers in whom you will see My Light. You, My daughter, have now been given the graces to see both the love and evil in all. You will also be able to quickly discern sin in poor, misguided souls.
For this Work now means that you must surround yourself with every protection. I will, My daughter, protect you and your loved ones, for now, you will be targeted more forcibly by the evil one. Pray and ask Me for this protection every day now and you will be spared the intensity of the persecution. You must now call on Me to help you spread these Messages, so that My Son's Voice is heard and revered in the way it should.
My messenger, My daughter, you have little understanding yet as to what is required of you. Only so much information can be given to you at a time. You will now be inspired by Me and you will fulfil, with My guidance, the prophecies foretold, when My Son's Word will be spread, just like the Holy Gospel, to mankind. No man will fail to hear My Son's Word before the time comes for His return. You have been given this task and for this Gift you must bow your head in appreciation of this glorious request from the Heavens.
My daughter, you will be assisted in every way, but you must obey My Son at all times. Rise now, My daughter, for man needs to hear the Word of Warning that My Son imparts, so that souls do not have to suffer the torments of Hell, should they die in mortal sin, without first being given the chance to be Redeemed by My Son during The Warning.
Let My peace flood your soul now. My Heart surrounds every move you make. Never feel you are alone in this Work, for you are being guided every minute of the day.
God the Father