Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.07.2011, 17:30 - Sierpień 2011 - miesiąc ratowania dusz

Moja umiłowana córko, czynisz Mnie bardzo szczęśliwym. Twoje całkowite oddanie się Mnie sprawia teraz, że mogę ocalić więcej dusz zewsząd. Moja córko, nie jest dla ciebie całkowicie jasne, co w pełni oznacza "dusza ofiarna", ale kiedyś będzie. Do tego czasu wzmocnisz się tak, że cierpienie dla Mnie będzie przynosić ci radość, nie smutek. To nie będzie łatwe, ale pracowanie dla Mnie, Twojego ukochanego Zbawiciela, nie może być łatwe.
Zachęta do podjęcia tego ostatecznego poświęcenia się Mnie pochodzi z natchnienia Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego. Jest to zupełnie wyjątkowa Łaska, Moja córko, choć w kategoriach ludzkich może być to odbierane inaczej, bo Moje Łaski nie zawsze przynoszą do waszego życia radość i szczęście. Mogą one przynieść cierpienie, ale równocześnie zapewniają wam prawdziwy wgląd do Mojego chwalebnego Królestwa.
Wielu, wielu ludzi na świecie tworzy Moją najdroższą Armię. Będą przez modlitwę, osobiste cierpienia i rozpowszechnianie Moich Słów zbawiać dusze. Im silniejsza będzie Moja Armia dla zbawienia dusz, tym mniejsze siła kary.
Proszę wszystkie Moje dzieci, by przez miesiąc sierpień codziennie modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia za zagubione dusze, które nie przeżyją Ostrzeżenia. Wymagam również jednego dnia postu w tygodniu, codziennej Mszy i przyjmowania Mojej Najświętszej Eucharystii.
Jeśli wystarczająco dużo osób podejmie się tego, co nazywam miesiącem ratowania dusz, to miliony dusz na świecie zostaną zbawione. Zróbcie to dla Mnie, dzieci, a staniecie się częścią Mojego chwalebnego Królestwa. Wasze dusze w chwili śmierci dołączą do Mnie w Raju. To jest Moja najuroczystsza obietnica.
Kocham was, dzieci. Idźcie teraz i twórzcie najpotężniejszą Armię na świecie - Armię Miłości, Armię Zbawienia.
Wasz kochający Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus


23rd July 2011, 17:30 - August, 2011 - Salvation of Souls Month

My beloved daughter, you make Me so happy. Your total surrender now means that I can save more souls everywhere. A victim soul, My daughter, is not entirely clear to you as to its full meaning, but in time, it will be. By then, you will be so strong that to suffer for Me will bring you joy, not sadness. It will not be easy, but then working for Me, your beloved Saviour, cannot be easy.
It was by the inspiration of God, My Eternal Father, that you were encouraged to make this final sacrifice for Me. This is a very special grace, My daughter, although it won't appear to be in human terms, for My graces are not always about bringing joy and happiness into your life. They can bring suffering, but at the same time, provide you with a real insight into My Glorious Kingdom.
Many, many people in the world form My precious army. They will, through prayer, personal suffering and the spread of My Word, save souls. The stronger My army is at saving souls, the less the impact will be of the Chastisement.
I ask all My children to spend the month of August praying the Divine Mercy daily for the lost souls who will not survive The Warning. One day of fasting a week is also required, as well as, daily Mass and the receiving of My Most Holy Eucharist.
If enough of you do this, in which I call "Salvation of Souls" month, then millions of souls will be saved throughout the world. Do this for Me, children, and you will become part of My Glorious Kingdom. Your souls, at the point of death, will join Me in Paradise. That is My most solemn promise.
I love you, children. Now go and form the most powerful army in the world, the Army of Love, the Army of Salvation. Your loving Saviour
Redeemer of Mankind
Jesus Christ