Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.07.2011, 21:00 - Wezwanie do księży i sióstr zakonnych z Kościoła rzymskokatolickiego

Moja szczerze umiłowana córko, słowo o Ostrzeżeniu rozprzestrzenia się tak szybko, jak przepowiedziałem.
Moi biedni wyświęceni słudzy cierpią, Moja córko. Proszę, poproś wszystkich, którzy czytają Moje Orędzia, aby modlili się mocno za wszystkie te wyświęcone sługi - kapłanów, zakonnice, pastorów i wszystkich tych, którzy kierują wspólnotami chrześcijańskimi na całym świecie.
Kościół katolicki jest prześladowany ponad jego wytrzymałość. Szatan i jego armia zaatakowała Kościół rzymskokatolicki poprzez skażenie. Jego pragnieniem jest podkopać Mój Kościół poprzez niegodziwość i nadużycia duchownych, które doprowadziły do tej strasznej sytuacji. Biedne dzieci, które cierpiały, będąc wykorzystywane seksualnie, zostały zaatakowane przez służalców szatana, jacy byli obecni w tych wyświęconych sługach, którzy dali się uwieść przez złego.
Szatan kroczy wewnątrz Mojego Kościoła, bo chce doprowadzić do jego upadku. Jeśli chodzi o Moje biedne, niewinne zakonnice i kapłanów, to i oni stali się ofiarami uprzedzeń z ręki tych, którzy obarczają ich winą za grzechy innych.
Moje błagania do Moich umiłowanych kapłanów, sióstr zakonnych i wyświęconych sług są następujące: nie poddawajcie się. Pamiętajcie, że przez wasze próby będziecie wyniesieni w Moich Oczach, jeżeli jesteście w stanie znosić te uprzedzenia. Pozwólcie Mi teraz otrzeć wasze łzy, bo tak jesteście prześladowani, jak to nigdy nie miało miejsca w Moim Kościele. Wy, Moi umiłowani słudzy, jesteście Moimi apostołami i nie wolno wam poddawać się tym zewnętrznym naciskom. Nigdy nie wolno wam porzucić waszego powołania do naśladowania Mnie, bo, pamiętajcie, Ja jestem waszym Kościołem. Płaczę za wami Łzami wielkiego smutku. Cierpicie obecnie przez grzechy waszych braci i sióstr, którzy ulegli złemu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz o odwagę, aby powstać i z godnością przekazywać Moje święte Słowo.
Potrzebuję waszego wsparcia jak nigdy dotąd. Pragnę, abyście udzielali sakramentów umierającej z głodu i rozczarowanej wspólnocie. Proszę, nie opuszczajcie Mnie, szczególnie w tym czasie, gdy szatan wraz ze swymi poplecznikami przeniknął do Kościoła chrześcijańskiego. Włączcie się teraz do gorliwej modlitwy o ocalenie siebie od fałszywego proroka, który przechadza się po korytarzach władzy, w Watykanie. Ukaże się wkrótce. Nie zwracajcie się do niego, bo będziecie straceni dla Mnie na zawsze. To jest Moja obietnica. Uklęknijcie w pokorze i wzywajcie Ducha Świętego, aby oświecił wasze dusze, byście byli w stanie odróżnić prawdę od kłamstw, bo będziecie zmuszani przez fałszywego proroka do ich przełknięcia.
Nigdy nie bądźcie zawiedzeni próbami, które znosicie. Przyjmijcie je wraz tym, co wam przyniosą - siłą umysłu i duszy. Wtedy będziecie prowadzić Moje dzieci do końca czasów z pokorą, godnością i siłą. Bądźcie teraz dzielni. Prowadzę was. Zdecydujcie się i módlcie o dodatkowe Łaski, abyście mogli stać się silniejsi w waszej Boskiej misji.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


25th July 2011, 21:00 - Call to priests and nuns in the Roman Catholic Church

My dearly beloved daughter, word is now spreading rapidly as foretold, regarding The Warning.
My poor sacred servants are suffering, My daughter. Please ask all who read My Messages to pray hard for all those sacred servants - priests, nuns, pastors and all those who head up Christian congregations all over the world.
The Catholic Church is being persecuted beyond its endurance. Satan and his army have attacked the Roman Catholic Church through infestation. It is his desire to undermine My Church through the wickedness of clerical abuse, which has led to this terrible situation.
The poor children who suffered sexual abuse were attacked by the minions of Satan, who were present in those sacred servants who allowed themselves to be seduced by the evil one.
Satan walks in My Church because he wants to bring about its downfall. As for My poor, innocent nuns and priests, they too are victims of the prejudice at the hands of those who blame the sins of others upon them.
My pleas to My beloved priests, nuns and sacred servants are this. Do not give up. Remember, by your trials you will be raised in My Eyes if you can endure these prejudices. Let Me wipe away your tears now, for you are being persecuted in a way never before experienced by My Church.
You, My beloved servants, are My apostles and must never give in to these external pressures. You must never give up your calling to follow Me. For remember, I Am your Church. I weep Tears of great sadness for you. You are now suffering for the sins of your brothers and sisters, who succumbed to the evil one. Pray, pray, pray for courage now to stand up with dignity to impart My Holy Word.
I need your support, more than ever. I need you to administer the Sacraments to a starving and disillusioned congregation. Please do not desert Me especially at this time when Satan has infiltrated the Christian Church with his followers.
Turn now and pray hard to salvage yourselves from the false prophet, who walks in the corridors of power, within the Vatican. He will rise shortly. Do not turn to him or you will be lost to Me forever. This is My promise. Kneel down in humility and call on the Holy Spirit to enlighten your soul so that you will be able to discern the Truth from the lies, which you will be forced to swallow, by the false prophet.
Never be disillusioned with the trials you endure. Accept them, for what they will offer you - strength of mind and soul. Then you will lead My children to the end times with humility, dignity and strength. Be brave now. I Am guiding you. Turn now and pray for extra graces to make you stronger in your Divine Mission.
Your loving Saviour Jesus Christ