Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.07.2011, 15:30 - Módlcie się za dusze stojące w obliczu potępienia, które nie przeżyją Ostrzeżenia

Moja córko, oschłość duchowa, przez którą przechodziłaś w ciągu ostatnich kilku dni, kiedy nie byłaś w stanie się modlić, jest od zwodziciela, próbującego odciągnąć cię ode Mnie. Teraz, kiedy złożyłaś ostateczne przyrzeczenie stania się duszą ofiarną dla Mojego Ojca Przedwiecznego, by pomóc w ratowaniu dusz, otrzymasz dodatkową ochronę, aby uniemożliwić zwodzicielowi rozpraszanie cię.
Nadszedł teraz czas na zdecydowanie wielką modlitwę w tej waszej ostatecznej szansie, dzieci, na pomoc w ratowaniu dusz, które nie przeżyją Ostrzeżenia. Proszę, zważcie na Moje wezwanie do usilnej modlitwy za biedne, zagubione dusze - w miesiącu sierpniu, który jest wyznaczony miesiącem ratowania dusz. Szerzcie wszędzie słowo do grup modlitewnych, by zastosowano się do Moich wskazań - codzienna Msza Święta, Eucharystia i jeden dzień postu w tygodniu przez cały miesiąc. Nie lekceważcie potęgi, jaką będą mieć wasze modlitwy, jeśli chodzi o ratowanie dusz.
Zacznijcie od modlitwy za tych członków własnej rodziny, którzy trwają w grzechu lub są niewierzący. Włączcie w to bliskich przyjaciół i znajomych, którzy świadomie odwrócili się od Mojego Nauczania i którzy dopuszczają się niesprawiedliwości wobec innych. Oni potrzebują teraz waszych modlitw.
Teraz jest czas na spokojną refleksję, ponieważ przybliża się moment Ostrzeżenia. Oczekuję cichej, nieprzerwanej modlitwy oraz pobożności, a także nakazuję Moim wyświęconym sługom, aby wszędzie prowadzili Moje dzieci do modlitwy za dusze tych, którzy idą na potępienie. Tylko modlitwa może im teraz pomóc, a zwłaszcza odmawianie Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Zjednoczcie się w miłości do Mnie.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


28th July 2011, 15:30 - Pray for the souls of those facing damnation, who will not survive The Warning

My daughter, the spiritual dryness you have been going through over the past few days, when you found it impossible to pray, was the deceiver trying to pull you away from Me.
Now that you have given your final pledge to become a victim soul to My Eternal Father to help Me save souls, you will now be offered extra protection to prevent the deceiver from distracting you.
The time now has come for a great amount of prayer in this your final chance, children, to help save those souls who will not survive The Warning. Please heed My call to pray hard for those poor, lost children during the month of August, designated Salvation of Souls Month.
Spread the word to prayer groups everywhere to follow My instruction for daily Mass, daily Eucharist and one day's fasting a week, for the entire month. Do not underestimate the power that your prayers will have when it comes to saving souls.
Start by praying for those members of your own family who are in sin, or who are non-believers. They include close friends and acquaintances, who have turned their back on My Teachings willingly and who inflict injustice on others. They need your prayers now.
Now is the time for quiet reflection as the day for The Warning draws nearer. Silent, uninterrupted prayer and devotion is called for and I command that My sacred servants everywhere lead My children to pray for the souls of the damned. Only prayer can help them now, especially the recital of My Divine Mercy Chaplet.
Unite in love for Me.
Your beloved Saviour Jesus Christ