Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


01.08.2011, 23:00 - Bądźcie przygotowani w każdej chwili

Moja szczerze umiłowana córko, w końcu jesteś prawdziwie zjednoczona ze Mną. Zobaczysz teraz, dlaczego jest pilna potrzeba dopomóc ludziom otworzyć oczy, aby się mogli nawrócić, by wejść do Królestwa Mojego Ojca.
Tak wielu ludzi teraz drwi ze Mnie. Kiedy wierni wypowiadają Moje Imię w sposób pełen czci, też się z nich drwi, są wyszydzani i wyśmiewani. Są i tacy, którzy się denerwują, gdy poddaje się ich próbie w Moje Imię. Są także tacy, którzy nie tylko się Mnie wyrzekają, lecz również Mnie nienawidzą. Nigdy wcześniej nie było na świecie tak wielu ludzi, którzy odwrócili się od wiary.
Tak wiele dusz decyduje się odrzucić myśl, że Ja lub Mój Ojciec Przedwieczny istniejemy. Myślą, że nie jest istotne, czy wierzą, czy nie, i jest to bez znaczenia w ich życiu. Wielu z tych obojętnych w wierze zwyczajnie odrzuca Moje Nauczanie, podczas gdy nieszczerze formalnie opowiadają się za nim. Wierzą, że później w życiu będą mieli mnóstwo czasu, by przeznaczyć go na swoją wiarę tyle, ile będą potrzebowali. Jest to szczególnie wyraźne w młodszym pokoleniu, które myśli, że wiara nie jest czymś, czym potrzebują się już zajmować. Wierzą, że mają tak wiele lat przed sobą na to, by oddać cześć Mnie, ich umiłowanemu Zbawicielowi, i Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. To dlatego starsi ludzie w późniejszym okresie życia starają się rozpalić na nowo swoją wiarę, kiedy zaczynają myśleć o tym, co będzie potem.
Tym, czego człowiekowi nie udaje się pojąć, jest to, że może umrzeć w każdej chwili, w każdym czasie, w każdym wieku - od urodzenia aż do starości. To nie ma znaczenia. Trzeba nieustannie być gotowym.
Błagam wszystkich wiernych, aby modlili się o rozeznanie, by wszędzie pouczać młodych ludzi o naglącej potrzebie otwarcia oczu na Miłość, jaką Ja i Mój Ojciec Przedwieczny mamy do każdego z nich. Pomóżcie im otworzyć oczy na obietnicę Raju. Jest to teraz wasz obowiązek wobec Mnie, abym nie utracił Moich młodszych dzieci poprzez kłamstwa, które szatan rozpowszechnia dzisiaj na świecie.
Pomóżcie Mi zbawić tych wszystkich, którzy są przekonani, że mają jeszcze wiele czasu, by zwrócić uwagę na swoje dusze w przygotowaniach na Nowy Raj na ziemi, który się przybliża i który stanie się rzeczywistością w mgnieniu oka, kiedy większość z was najmniej będzie się tego spodziewać.
Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus


1st August 2011, 23:00 - Be Prepared at all times

My dearly beloved daughter you are now truly in union with Me at last. Now you will see why there is an urgency to help people to open their eyes so that they can convert in order to enter My Father's kingdom.
So many men today mock Me. When My name is mentioned by believers in a revered manner they, too, are mocked, sneered and laughed at. Then there are others who become angry when challenged in My name. There are also others who not only deny Me but who also hate Me. Never before has there been so many people in the world who have turned their back on the faith.
So many souls choose to dismiss any thought that I, or My Eternal Father exist. They think it does not matter whether or not they believe and that it is irrelevant in their lives. Many of those lukewarm in their faith casually dismiss My teachings which they merely pay lip service to. They believe that they will have plenty of time later on in life to devote the time they need to their faith. This is especially true of the younger generation who think that their faith is not something they need to bother about just yet. They believe that they have many years ahead of them to honour Me their beloved Saviour and My Eternal Father. This is why older people tend to re-kindle their faith at a later stage of their lives when they begin to think about the hereafter.
What man fails to grasp is that they can die at any moment, any time, any age from birth to old age. It does not matter. He must be prepared at all times.
I implore all believers to pray for the discernment to teach young people everywhere of the urgent need to open their eyes to the love that I and my Eternal Father have for each of them. Help to open their eyes to the promise of Paradise. It is your duty to Me now so that I do not lose My younger children to the lies that Satan spreads in the world today.
Help Me save all those who believe that time is plentiful for them to pay attention to their souls in preparation for the New Paradise on earth which is drawing near and which will become a reality in the blink of an eye when most of you least expect it.
Your beloved teacher and saviour Jesus Christ