Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.08.2011, 20:15 - Bóg Ojciec: Jedno z najpilniejszych Orędzi do ludzkości

Przychodzę w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Bogiem Ojcem i chcę mówić do całego świata. Moim zamiarem jest chwilowo wstrzymać surowość kary, aby dać ludzkości szansę otwarcia serc na Prawdę Mojego Istnienia. Oni, Moje najdroższe dzieci, muszą wiedzieć, że Ja Jestem Bogiem - najpierw Miłosierdzia, a następnie Sprawiedliwości.
Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone do nadzwyczajnych granic. Z powodu potęgi modlitwy będę miłosiernie powstrzymywał Moją Rękę, aby człowiek mógł uśmierzyć nienawiść, która ujawnia się w wielu duszach na całym świecie.
Uważajcie, Moje dzieci, kiedy ostrzegam was, że niepowodzenie w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się grzechu będzie skutkować karą, która zniszczy większość ludzkości. Taka kara nigdy nie miała miejsca od dni potopu, który zniszczył ziemię w czasach Noego. Już więcej wam nie pozwolę, Moje niewdzięczne dzieci, na niszczenie tych, którzy okazują Mi posłuszeństwo. Nie będę już stał z boku i pozwalał, aby jeden światowy porządek zatruwał Moje stworzenie, Moje dzieci, Moją ziemię.
Zważcie teraz na to jedno z ostatnich ostrzeżeń dawanych ludzkości. Zawróćcie teraz z drogi grzechu, a będziecie zbawieni. Odwróćcie się od waszego ślepego trzymania się przynęt szatana i jego uwodzicielskiego uroku, który przyciąga was poprzez waszą miłość własną i materialne cudowności. Jeśli będziecie w dalszym ciągu bezcześcić ten piękny świat, stworzony z Miłości do was, w taki sposób, jak to czynicie, to w przyszłości już go nie będzie, tak byście mogli zadawać mu dalsze zniszczenia.
Ja Jestem Bogiem Miłości, nieskorym do Gniewu, ale Moja Cierpliwość się kończy. Wy, którzy kontynuujecie okaleczanie i niszczenie Moich dzieci poprzez wojny i kontrolowanie światowych finansów, wiedzcie, że wasze dni są policzone. Będziecie mieć teraz ostatnią szansę na odkupienie. Jeśli odpowiednio nie zareagujecie podczas wielkiego Daru Miłosierdzia, to jest Ostrzeżenia, to wy i wasi służalcy zostaniecie unicestwieni.
Moją Chwałę pozna każdy mężczyzna, kobieta i dziecko. Ci, którzy wybiorą ścieżkę do Mojego Królestwa, otrzymają Życie Wieczne. Ci, którzy jej nie wybiorą, doświadczą takiej ciemności, jakiej sobie nigdy nie wyobrażali ani nie chcieliby.
Wyznawcy szatana, którzy świadomie ubóstwiacie jego niegodziwość, słuchajcie teraz Mojej obietnicy. Do was, Moich zagubionych dzieci, będzie podczas Ostrzeżenia raz jeszcze wyciągnięta Ręka Miłości i pokoju. Uchwyćcie się Jej, bo będzie to wasza lina ratunkowa do powrotu na łono Mojej Miłości. Jeśli zlekceważcie Moje błagania, to będziecie cierpieć na wieczność, nigdy nie mogąc powrócić do owczarni Mojej umiłowanej rodziny.
Jest to teraz, Moja córko, jedno z najważniejszych ostrzeżeń dla ratowania waszych braci i sióstr z tortur ognia i wiecznego potępienia.
Król Najwyższy
Bóg Ojciec Wszechmogący


2nd August 2011, 20:15 - God the Father: One of most urgent Messages to mankind

I come in the Name of My Son, Jesus Christ. I Am God the Father and wish to communicate to the whole world. It is My intention to put a stay on the severity of the Chastisement, to give mankind a chance to open their hearts to the Truth of My Existence.
They, My precious children, must know that I Am a God, firstly of Mercy and then of Justice.
My Mercy has been stretched to extraordinary limits. I will, because of the power of prayer, hold My Hand back, in Mercy, so that man can alleviate the hatred that is manifested in many souls throughout the world.
Beware, My children, when I warn you that failure to stop sin from spreading will result in a chastisement that will destroy much of mankind. Such a chastisement will not have been witnessed since the days of the flood that destroyed the Earth in the time of Noah.
I will no longer allow you, My ungrateful children, to destroy those who have shown allegiance to Me. Nor will I stand back and allow the One World Order to contaminate My Creation, My Children, My Earth.
Heed now this, one of the final warnings being given to mankind. Turn away now from the way of sin and you will be saved. Turn away from your blind devotion to the lure of Satan and his seductive charms, which attract you by means of love of oneself and of material wonders. Should you continue to desecrate this beautiful world, created out of Love for you, in the way you do, it will not be there for you to inflict any further damage.
I Am the God of Love, slow to Anger, but My Patience is running out. Those who continue to maim and destroy My children, through war and control of the world's finances, know that your days are numbered. Your chance of Redemption now will be your last. Should you not respond appropriately during the great Gift of Mercy that is The Warning, then you and your minions will be destroyed.
My Glory will be known to every man, woman and child. Those who choose the path to My Kingdom will have everlasting life. Those who do not will experience a darkness the like of which they could never imagine nor want.
Followers of Satan, who knowingly idolize his wickedness, hear now My promise. You, My lost children, will be offered the Hand of love and peace once more, during The Warning. Grasp it, for it will be your lifeline back into the Bosom of My Love. Ignore My pleas and you will suffer for eternity, never to return to the fold of My cherished family.
This now, My daughter, is one of the most important warnings to save your brothers and sisters from the torturous fires of eternal damnation.
King of the Most High God the Almighty Father
Note: For those who do not understand the term, "put a stay on the severity" this means hold back - postpone for the present.