Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


03.08.2011, 09:45 - Maryja Panna: Jeszcze tylko kilka razy ukażę się na świecie

Moje dziecko, nie ma potrzeby lękać się w tym Dziele, ponieważ zostało przepowiedziane, że będzie miało miejsce nawrócenie. Niestety, nie wszyscy ludzie będą zbawieni lub mogą być zbawieni. Ci, którzy obecnie prześladują na świecie Mojego Najdroższego Syna, są gorsi od tych, którzy skazali Go podczas Ukrzyżowania. Ponieważ Mój Syn umarł, aby wybawić ludzkość od grzechu, lekcja o potrzebie czci dla Mojego Syna została przyswojona na całym świecie. Wielu, którzy znają prawdę, decyduje się ją lekceważyć.
Tak wiele razy byłam posyłana, aby zachęcać do modlitwy na całym świecie, ale Moje ostrzeżenia dane dzieciom były przez cały ten czas zapomniane. Dzisiaj, gdy objawiam się poprzez wizjonerów w różnych krajach, nie tylko są oni lekceważeni, ale także cierpią z powodu ośmieszania. Moja Obecność i znaki, które pokazuję na niebie, oraz inne przejawy obecności są odrzucane. Nawet księża i biskupi lekceważą Moje ostrzeżenia. Także oni odwrócili się od wiary w Boskie Interwencje. Jakże są zaślepieni i odrzucają pomoc ode Mnie, ich umiłowanej Matki.
Mój Syn cierpi tak bardzo, że Serce Mi pęka, gdy Go widzę dzisiaj w Agonii z powodu zła grzechu. Moje dzieci nie zdają sobie sprawy, jakie On cierpi męki, widząc okrucieństwa człowieka, których jest świadkiem na świecie.
Moje dziecko, przypomnij Moim dzieciom, że Ja się ukażę na świecie jeszcze niewiele razy, ponieważ nadszedł czas na ostateczną bitwę, w której zmiażdżę głowę węża.
Moje dzieci muszą wiedzieć, jak bardzo Mój umiłowany Syn je kocha i jak się o nie troszczy. Nalegam, aby otworzyli swoje serca i okazali Mu miłość i współczucie, na które zasługuje. On, wasz Zbawiciel, Który ochotnie przyjął śmierć w najbardziej okrutnej formie, aby was zbawić, chce teraz to pokolenie uratować z sideł szatana.
On, zwodziciel, śmieje się, Moje dziecko, ponieważ wie, że odniósł sukces, kradnąc drogocenne dusze. Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz, żeby Mój Syn został wysłuchany podczas Ostrzeżenia i aby Jego Dar Odkupienia został przyjęty z pokorą i otwartymi ramionami.
Zapamiętajcie, że jako wasza Matka zawsze będę błagać o łagodność dla Moich dzieci. Moje Łzy płyną z powodu tych, którzy nie chcą słyszeć prawdy, ponieważ tylko poprzez nieustanną modlitwę stanie się, że te nieszczęsne dusze będą mogły zostać odkupione.
Wasza umiłowana Matka
Matka Boża
Królowa Bolesna


3rd August 2011, 09:45 - Message from Virgin Mary: I will appear only a few more times in the world

My child, there is no need to fear in this Work, for it has been foretold that conversion will take place. Sadly, not all men will or can be saved. They who persecute my Precious Son in the world today are worse than those who executed Him during the Crucifixion. Because my Son died to save mankind from sin, a lesson was learned throughout the world of the need for devotion to my Son. Many who know the Truth choose to ignore this.
I have been sent so many times to encourage prayer throughout the world and yet, my warnings to children throughout time have been forgotten. Today when I make myself known through visionaries in various countries, not only are they ignored, but they suffer ridicule. My presence and the signs I show in the skies and other manifestations are rejected. Even priests and bishops ignore my warnings. They, too, have turned away from a belief in Divine interventions. How blind they are to reject help from me their beloved Mother.
My Son suffers so much it is heartbreaking to see Him in agony today because of the evil of sin. My children have no idea how He suffers the torment He has to witness in the world, when He sees the cruelty of man.
My child, remind my children that I will appear only a few more times in the world because the time has come for the final battle when I will crush the head of the serpent.
My children must know how much they are loved and cherished by my beloved Son. I urge them to open their hearts and show Him the love and compassion He deserves. He, your Saviour, Who willingly accepted death in its most cruel form, to save you, wants now to save this generation from the snares of Satan.
He, the deceiver, smiles, my child, because he knows he has succeeded in stealing precious souls. Pray, pray, pray now that my Son will be heard during The Warning and that His Gift of Redemption will be accepted with humble and open arms.
Remember, as your Mother, I will always plead for clemency for my children. My tears have flowed for those who do not want to hear the Truth, because it will only be through constant prayer that these unfortunate souls can be redeemed.
Your beloved Mother
Our Lady Queen of the Sorrows