Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.08.2011, 21:40 - Czas oczekiwania - powiedz innym, aby wiedzieli, czego się mają spodziewać

Moja szczerze umiłowana córko, każdego dnia świat popada w coraz większy rozkład. Wśród Moich dzieci jest mieszanina nadziei, zmartwienia, gniewu i rozpaczy z powodu wojny i braku pieniędzy na odpowiednie wyżywienie i ubranie swoich rodzin. Ale zważcie na to. Jeszcze przez niedługi czas będziecie musieli się o siebie troszczyć , ponieważ bardzo szybko teraz, po Ostrzeżeniu, będzie na świecie bardziej pozytywne odczucie Światła i Miłości. Nie wszystko jest stracone, Moja córko.
Módlcie się za tych, którzy się nawrócą podczas Ostrzeżenia, aby pozostali na drodze Prawdy. Módlcie się, aby miłość do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego stawała się mocniejsza wśród wiernych, którzy już znają Prawdę.
Dopóki Moje dzieci będą przyjmować Dar Ostrzeżenia, nie będzie się czego obawiać.
Ci jednak, którzy nie pozostaną na tej ścieżce i którzy zawrócą na grzeszne drogi, mają się czego bardzo bać. Mój Ojciec nie pozwoli im zarażać drugich poprzez ich kapryśne i niegodziwe drogi. Zostaną powstrzymani. Niestety, wielu odwróci się od Prawdy i będzie nadal starać się narzucić swoją władzę i panowanie Moim pozostałym dzieciom.
Módlcie się, aby kara została złagodzona. Wasze modlitwy dopomogą odwróceniu i oddaleniu takich sytuacji. Teraz jest już czas oczekiwania, modlenia się, przygotowania i starania, aby tak wiele ludzi, jak to możliwe, wiedziało, czego się spodziewać.
Ten miesiąc sierpień, miesiąc ratowania dusz, jest bardzo ważny, dzieci. Proszę, wytrwajcie w waszym poświęceniu tego miesiąca, bo dusze, które uratujecie, będą liczne. Niebo raduje się z powodu miłości i hojności serc i dusz wszystkich Moich wiernych, którzy podjęli to zobowiązanie, ten wspaniały dar dla Mnie, tak aby ludzie zostali uratowani podczas Ostrzeżenia.
Idź już, Moja córko, i rozpowszechniaj Moje Słowo. Idź teraz w pokoju i Miłości.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


4th August 2011, 21:40 - Time for waiting - tell others to know what to expect

My dearly beloved daughter, the world each day falls into further decay. Among My children there is a mixture of hope, worry, anger and despair because of war and the lack of money to feed and clothe your family properly. But heed this. You will not have to fend for yourselves much longer, for very soon now, after The Warning, there will be a more positive feeling of Light and Love in the world. All is not lost, My daughter.
Pray for those who convert during The Warning that they will stay on the path of Truth. Pray that love for Me and My Eternal Father will become stronger among those followers who already know the Truth.
As long as My children embrace the Gift of The Warning then there is nothing to fear.
For those who do not stay on the path and who turn back to sinful ways, they have much to fear. My Father will not allow them to infest others through their wayward and wicked ways. They will be stopped. Sadly, many will turn away from the Truth and try to continue to inflict power and control over the rest of My children.
Pray that the Chastisement will be diluted. Your prayers will help to convert and avert such situations. This is now the time of waiting, praying, preparing and ensuring, that as many people as possible know what to expect.
This month of August, "Salvation of Souls Month," is so important, children. Please persevere in your devotion this month, for the souls you will save will be in the multitudes. Heaven rejoices at the love and generosity of heart and soul of all My followers who have made this commitment, a precious gift to Me, so that people be saved during The Warning.
Go now, My daughter, and spread My Word. Go now in peace and love. Your beloved Saviour
Jesus Christ