Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.08.2011, 23:00 - Lęk przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam

Moja szczerze umiłowana córko, tempo globalnych wydarzeń prowadzących do Ostrzeżenia, jak zostało to przepowiedziane, w dalszym ciągu narasta. Modlitwa, Moje dzieci, jest niezbędna teraz, gdy Moi wyznawcy na całym świecie, napełnieni Łaskami Ducha Świętego, rozpoczynają formować Moją Armię. Choć ta Armia jest całkiem mała, i tak wielu Moich wyznawców musi jeszcze zrozumieć, iż każdy z nich odgrywa teraz ważną rolę, rozrośnie się i poprowadzi Moje dzieci do samego końca.
Wszystkie Moje dzieci muszą Mnie teraz wysłuchać. Wobec każdej zbrodni popełnionej w tych czasach przez człowieka przeciw człowiekowi musicie, w każdym przypadku, modlić się za sprawcę. Wzywam was teraz do modlitwy za grzeszników. W modlitwie możecie przyzywać Ducha Świętego, aby przyniósł Boskie Światło tym biednym duszom. Wiele z nich jest tak ślepych na prawdę o Miłości Mojego Ojca, że tułają się dokoła bez celu, przechodząc z jednego kryzysu w drugi, przez co każdy, kto wejdzie z nimi w kontakt, odnosi obrażenia. Jeśli więcej z was poprosi o Moje Miłosierdzie dla tych grzeszników, to wpływ czynów złego ducha znacznie osłabnie. To jest sekret, Moje dzieci, jak zmniejszyć nienawiść szatana, którą nadal wypluwa jak ogień z paszczy smoka, próbując ogarnąć świat swoimi nienawistnymi oparami.
On, zwodziciel, i jego demony są wszędzie. Ponieważ wiara Moich dzieci w skali globalnej jest tak słaba, złe czyny szatana ścisnęły ludzkość jak w imadle, z którego trudno jest się jej wyzwolić. Gdyby Moje dzieci na całym świecie wierzyły w Istnienie Boga Ojca Wszechmogącego, nie stałoby się tak. Wówczas uchwyt szatana byłby słabszy, szczególnie gdyby Moje dzieci modliły się o pomoc i poprosiły o Miłosierdzie Mojego Ojca.
Modlitwa jest teraz waszym pancerzem, dzieci, pomiędzy chwilą obecną a czasem Ostrzeżenia. Użyjcie modlitwy dla ratowania dusz w ciemności. Po Ostrzeżeniu wasze modlitwy będą potrzebne, aby pomóc Moim dzieciom zachować nabożeństwo do Mojego Ojca Przedwiecznego i do wielbienia Jego Chwały. Cierpliwość, codzienna cicha modlitwa, tworzenie grup modlitewnych, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, post i Różaniec święty do Mojej umiłowanej Matki działają w połączeniu jako doskonały sposób na ratowanie dusz.
Lęk przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam. Módlcie się teraz za dusze własne i innych, poprzez Akt Odkupienia, przed waszym spotkaniem twarzą w twarz ze Mną, waszym umiłowanym Zbawicielem.
Uśmiecham się z radości i szczęścia, kiedy myślę o chwili, gdy ten wielki Dar Mojego Miłosierdzia zostanie ukazany Moim dzieciom. Jest to powrót do domu; coś, czego nie da się opisać. Tak będzie wtedy, gdy wasze serca zostaną wypełnione Moją Boską Miłością. Wasze dusze zostaną w końcu rozświetlone w przygotowaniu do Nowego Raju na ziemi. Kiedy będziecie w jedności ze Mną, przyniosę wam pocieszenie, którego do tej pory brakowało w waszym życiu.
Pamiętajcie, dzieci, o przyczynie, dla której przemawiam teraz do świata. Jest nią Moje pragnienie zapewnienia, aby wszystkie Moje dzieci zostały wybawione ze szponów szatana. Jest nią także Moja ogromna, niezgłębiona Miłość do was wszystkich i każdego z osobna, z powodu której muszę wyciągnąć do was Moją Rękę, tak byście mogli dołączyć do Mnie w przygotowaniu was na powrót do domu, waszego prawowitego domu.
Lęk nie pochodzi ode Mnie. Kocham was, dzieci. Przynoszę wam ten wspaniały Dar dzięki Mojej Miłości. Radujcie się, uśmiechajcie i witajcie Mnie, gdy pojawi się znak na niebie. Podnieście ręce i uwielbiajcie Boga Ojca za udostępnienie Mi tej ostatniej szansy na uratowanie was.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia


10th August 2011, 23:00 - Fear of The Warning is not something I encourage

My dearly beloved daughter, the speed of global events, leading up to The Warning, as foretold, continues to escalate. Prayer, My children, is essential now as My followers all over the world, filled with the graces of the Holy Spirit, forge to form My army. This army, while quite small in that many of My followers still have to understand that each of them plays an important role even now, will rise and lead My children up to the very end.
All My children need to listen to Me now. For every atrocity committed by man against man in these times, you must pray for the perpetrator in each case. Prayer for the sinners is now called for. By prayer you can invoke the Holy Spirit to bring Divine Light into these poor souls. Many of them are so blind to the Truth of My Father's Love that they wander around aimlessly plunging from one crisis to another, so that everyone they come into contact with is hurt. If more of you ask for My Mercy for these sinners, then the impact of the evil one's deeds will weaken considerably. This is the secret, My children, in diluting Satan's hatred, as it spews forth like the fire from a dragon's mouth, in an attempt to engulf the world in its hateful vapour.
He, the deceiver, and his demons are everywhere. Because the faith of My children is so weak, on a global scale, Satan's evil deeds have gripped mankind in a vice that is difficult to disentangle from. If My children everywhere believed in the Existence of God the Almighty Father, this would not happen. Then Satan's grip would be weaker, especially if My children prayed for help and asked for My Father's Mercy.
Prayer is your armour now, children, between now and the time for The Warning. Use prayer to save souls in darkness. After The Warning, your prayers will be needed to help My children retain their devotion to My Eternal Father and to praise His Glory.
Patience, silent prayer daily, the formation of prayer groups, daily recital of the Divine Mercy Chaplet, fasting and the Holy Rosary to My beloved Mother, combined, act as the perfect formula for saving souls.
Fear of The Warning is not something I encourage. Pray now for your own and other souls through the Act of Redemption and before your face-to-face encounter with Me, your beloved Saviour.
I smile with joy and happiness when I think of the moment when this great Gift of My Mercy is revealed to My children. It is a homecoming, the likes of which cannot be described. For this will be when your hearts will be filled with My Divine Love. Your souls will be enlightened, finally, in preparation for the New Paradise on Earth. I will then bring you the comfort missing in your lives up to now when you will become in union with Me.
Remember, children, the reason why I communicate to the world now. It is My desire to ensure that all of My children are saved from the clutches of Satan. It is also My deep, unfathomable Love for each and every one of you that I must reach out My Hand so that you can join with Me to prepare you to come home again to your rightful home.
Fear does not come from Me. I love you, children. I Am bringing you this glorious Gift out of My Love. Rejoice, smile and welcome Me when the Sign appears in the sky. Raise your arms and sing praise to God the Father, for allowing Me this last chance to save you.
Your beloved Saviour Jesus Christ, King of Mercy