Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.08.2011, 14:25 - Cieszcie się przez tysiąc lat chwalebnym życiem, które na was czeka

Moja szczerze umiłowana córko, nadal bronisz Mojego Słowa, chociaż w rzeczywistości nie ma potrzeby. Moje Słowo przeniknie serca wierzących jak miecz, gdy będą się zastanawiać nad Moimi Orędziami, danymi tobie dla świata. Będą znać Prawdę, gdy przeczytają Moje Słowo, bo Moje Boskie Światło wpłynie na nich w taki sposób, że trudno będzie im to zignorować. Wielu pyta i pyta dalej tak samo, jak czyniono w czasach Noego. Zostali ostrzeżeni, ale nie chcieli słuchać. Blokowali Głos Mojego Ojca, gdy słał orędzia przez Noego i innych proroków. Tylko ci, którzy słuchali i byli posłuszni, zostali ocaleni.
Usłyszcie teraz Moje Orędzia. Otwórzcie swoje serca i pozwólcie Mojemu Słowu przemawiać do waszych dusz, dzieci. Nie zważajcie na ziemskie rozproszenia. Skoncentrujcie się jedynie na Moim Głosie. Tak czyniąc, ocalicie swoje dusze.
Ci, którzy nie chcą słuchać, gdyż odwracają się plecami, przyjdą z czasem z głodnymi ustami, by połykać Moje najświętsze Słowo, po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Wtedy będziecie gotowi podążać za Moim prowadzeniem, tak że będę mógł właściwie kierować was w stronę Nowego Raju na ziemi, w którym wy, wasze rodziny i wasi bliscy będziecie cieszyć się przez tysiąc lat chwalebnym życiem, które na was czeka. Żadnej choroby. Żadnego braku żywności. Żadnych zmartwień. Tylko Miłość w swojej najczystszej postaci, chwalebny byt, który jest waszym prawowitym Dziedzictwem.
Proszę, módlcie się teraz usilnie o rozeznanie, by przyjąć Moje święte Słowo, gdy jest wam przedstawiane, dzieci. Potraktujcie je jako jeden z największych Darów w waszym życiu. Przyjmijcie je swoim ciałem, umysłem i duszą, bo tylko wtedy znajdziecie prawdziwy pokój.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


14th August 2011, 14:25 - Enjoy the glorious life that awaits you for 1,000 years

My dearly beloved daughter, you continue to defend My Word, when in fact, there is no need.
My Word will pierce the hearts of believers like a sword when they contemplate on My Messages given to you for the world. They will know the Truth when they read My Word, for My Divine Light will impact on them in a way they will find difficult to ignore.
Many question and continue to question just as they did during the time of Noah. They were warned, but would not listen. They blocked out the Voice of My Father when He sent Messages through Noah and the other prophets. Only those who listened and obeyed were saved.
Hear My Messages now. Open your hearts and allow My Word to speak to your souls, children. Ignore worldly distractions. Just focus on My Voice. By doing so, you will save your souls.
Those who won't listen because they turn their backs will, in time, come with hungry mouths to devour My Most Holy Word, after The Warning takes place. For then, you will be ready to follow My guidance, so that I can steer you properly towards the New Paradise on Earth where you, your family and your loved ones will enjoy the Glorious Life that awaits you for 1,000 years. No disease. No shortage of food. No worries. Just love in its most pure form, a glorious entity that is your rightful inheritance.
Please pray hard now for the discernment to accept My Holy Word when it is presented to you, children. Consider it one of the greatest gifts in your lifetime. Embrace it body, mind and soul. For only then will you find true peace.
Your beloved Saviour Jesus Christ