Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


19.08.2011, 23:00 - Co sprawia, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą?

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do młodych ludzi, szczególnie do nastolatków i rozpoczynających etap dorosłości, jest bardzo głęboka. Tak jak ich rodzice, gdy oni dorastają, odczuwam Miłość, szczęście, niepokój i czasem gniew. Ach, jak Mi to rozrywa Serce, kiedy słyszę, że mówią, iż nie wierzą w Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego. Oni, Moje małe dzieci, są pod takim wpływem, że wypierają się Go, aby tylko móc być postrzeganymi jako pasujący do swoich przyjaciół, by się nie wydawało, że się od nich różnią.
Jest faktem, że dla młodej osoby nie jest już łatwo przyznawać się do miłości do Mnie, nawet wówczas, gdy ona rzeczywiście uznaje Moją Istnienie. Takie przyznanie się może doprowadzić do zakłopotania, jeśli wiara we Mnie, Jezusa Chrystusa, lub Mojego Ojca Przedwiecznego zostanie zlekceważona na korzyść wiary w tak zwany wyższy byt. Co sprawia, że tak się Mnie wstydzą? Dlaczego czują, że muszą dopasować się do świata pozbawionego ducha i troski o duszę?
Muzyka i sztuki mają ogromny wpływ na te drogocenne, małe dusze, którym nie powiedziano prawdy o Niebie i piekle. Oni - podobnie jak wszystkie Moje pozostałe dzieci, które uporczywie unikają jakiegokolwiek odniesienia do Mnie, Mojego Nauczania lub jakiejkolwiek wzmianki o Istnieniu Mojego Ojca Przedwiecznego - są bliscy zagubienia się na tym pustkowiu.
Rodzice, wzywam was, abyście powiedzieli swoim dzieciom prawdę o ich istnieniu na tej ziemi, a także o tym, skąd pochodzą, oraz o losie, jaki je czeka po tym życiu. Waszym obowiązkiem jest pomóc im otworzyć serca na Moją Miłość. Przyprowadźcie je do Mnie delikatnie, ale użyjcie każdego możliwego sposobu, aby pomóc uratować ich dusze. Uczyńcie to z miłości do nich. Być może z biegiem lat porzuciliście swoje obowiązki, ale teraz nadszedł czas na naprawę sytuacji. Możecie im pomóc przez modlitwę za ich dusze Koronką do Bożego Miłosierdzia. Lepiej jest, jeśli w tym życiu z własnej woli przyjdą do Mnie z wyciągniętymi rękoma.
Młodym ludziom to mówię. Jeśli wierzycie we Mnie, nie obawiajcie się otwarcie przyznać do tego. Nie wypierajcie się Mnie, bo Ja jestem waszą liną ratunkową, bez której nie ma życia. Kiedy inni zobaczą, jak silna jest wasza wiara, będą bardziej skłonni do otworzenia swoich serc na Mnie. To wymaga z waszej strony wiele odwagi, ale Łaski, które otrzymacie ode Mnie, zdecydowanie przeważą nad waszym lękiem. Gdy tylko opowiecie ludziom, że Ja naprawdę istnieję, gdy tylko okażecie im szacunek oraz miłość i przyciągniecie ich do siebie, będą was szanować za to, że mówicie o Mnie. Może się wydawać dziwne, że jednym tchem będziecie mówić o Mnie, a następnie o rzeczach tego świata, ale staniecie się silniejsi w waszej wierze, kiedy to uczynicie. Doświadczycie w waszych sercach nie tylko bogactwa miłości do Mnie, ale także uratuje to dusze waszych przyjaciół.
Wykorzystajcie Internet, aby szerzyć Moje Orędzia. Rozmawiajcie o nich. Nie ma znaczenia, kto was wyśmiewa. Bo kiedy tak będziecie czynić, to na skutek nawrócenia, które będzie tego efektem, wielu, wielu młodych ludzi na całym świecie osiągnie Życie Wieczne.
Idźcie teraz, Moja droga, młoda Armio. Jest to teraz dla was czas, by nabrać odwagi do rozgłaszania Moich Orędzi, które są przekazywane temu pokoleniu na świecie dla przypomnienia mu, Kim Ja Jestem, dlaczego wybawiłem was wszystkich od głębin piekła i dlaczego przychodzę teraz, by ratować was po raz kolejny.
Jest to czas dla Mnie, by wyciągnąć do was Moje Ręce i trzymać wasze ręce w Moich.
Kocham was.
Wasz umiłowany Zbawiciel i Przyjaciel
Jezus Chrystus


19th August 2011, 23:00 - What is it that encourages young people to be so ashamed of Me?

My dearly beloved daughter, My Love for young people, especially those in their teens and early adulthood, is very deep. Like their parents, I feel love, happiness, worry and sometimes anger as I watch them grow up. Oh how My Heart breaks, when I hear them say they do not believe in God, My Eternal Father. They, My little children, have been conditioned to deny Him, so they can be seen to fit in with their friends, so as not to appear different to them.
The fact is that it is no longer easy for a young person to own up to their love for Me, even if they do accept My Existence. This admission can cause them embarrassment when a belief in Me, Jesus Christ or My Eternal Father, is scorned in favour of a so- called 'higher being.' What is it that encourages them to be so ashamed of Me? Why do they feel they need to conform to a world empty of spirit or concern for the soul?
Music and the arts have a huge influence on these precious, little souls who have not been told the Truth of Heaven or Hell. They, like all of My other children, who persist in avoiding any mention of Me, My Teachings, or the Existence of My Eternal Father, are just as likely to be lost to the wilderness.
Parents, I call on you to tell your children the Truth of their existence on this Earth; where they came from and the destiny that awaits them after this life. It is your duty to help them open their hearts to My Love. Take them to Me gently, but use whatever means possible to help save their souls. Do this out of love for them. You may have shirked your duties over the years, but now is the time to make amends. By praying The Divine Mercy for their souls, you can help them. It is better if they walk towards Me with the hands held out to Me in this life, on their own accord.
To the young people, I say this. If you believe in Me, don't be afraid to acknowledge this in public. Do not deny Me for I Am your lifeline, without Whom there is no life. When others see how strong your belief is, they will be more inclined to open their own hearts to Me. This requires much bravery on your part, but the graces you will receive from me will far outweigh your fear. Once you tell people that I do Exist, once you show them respect and love and draw them to you, they will respect you for speaking of Me. It may seem odd to be talking about Me in one breath and worldly matters the next, but you will become stronger in your faith when you do this. Not only will you experience such a wealth of love in your heart for Me, it will save the souls of your friends.
Use the Internet to spread My Message. Talk about them. It does not matter who ridicules you. Because when you do this many, many young people around the world will have eternal life because of the conversion created as a result.
Go forth now, My precious, young army. It is time for you now to pluck up the courage to spread My Messages, which are being given to this generation in the world to remind them of Who I Am, why I saved you all from the depths of Hell and why I Am now reaching out to save you once more.
This is the time for Me to reach out to take your hands in Mine. I love you.
Your beloved Saviour and Friend Jesus Christ