Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.08.2011, 23:00 - Pieniądze i ich nadmiar szkodzą duszy

Moja szczerze umiłowana córko, odwiedzam cię dziś wieczorem, gdy świat zaczyna wybuchać w ciągłej przemocy, gdy naród po narodzie bombarduje się nawzajem w poszukiwaniu władzy i sławy. Módlcie się za wszystkie te dusze, które zginą w tej przemocy, aby mogły znaleźć Łaskę w Królestwie Mojego Ojca.
Moja córko, świat przejdzie teraz zapowiedziane zmiany dla swojego oczyszczenia, tak by człowiek mógł stać się godny Mojej obietnicy. Nadal będę dopuszczał, aby ludzie byli pozbawiani dóbr materialnych przez te chciwe osoby, które są odpowiedzialne za ich nagły upadek. Gdy te próby się nasilą, te dzieci będą wolne od kajdan, które wiążą je z pustymi obietnicami szatana. On, który uwodzi bogatych, obiecując im jeszcze więcej, będzie teraz kontynuował obsceniczny pokaz demonstracyjnej wulgarności, widocznej dla całego świata. Zrobi to tak, że Moje dzieci nie tylko będą zazdrościć sławnym i bogatym, ale zrobią wszystko, aby ich naśladować. Wciągając Moje dzieci w to gniazdo, gdzie oznaki znacznego majątku będą się wydawać ważnym celem, do którego należy dążyć, uda mu się odciągnąć je od Prawdy.
Przyodzieję was znowu, dzieci, gdy będziecie bez niczego i nagie, tylko tym razem będzie to płaszcz, zbroja zaprojektowana do ochrony przed niegodziwością złych ludzi. Tak opancerzeni będziecie gotowi do ponownego wejścia do świata z innym poglądem na życie. Na życie, w którym pierwszym waszym celem będzie miłość do bliźniego. Kiedy okażecie sobie wzajemnie miłość, udowodnicie waszą autentyczną miłość do Mnie.
Ta fasada dobrobytu i bogactw, do których ma dostęp niewiele Moich dzieci na świecie, jest jedynie tym - pozorem, bo za nią nie ma treści. Będzie się z was szydzić, kiedy będziecie poszukiwali podobnego dobrobytu, podczas gdy zwodziciel będzie was przekonywał, że musicie dążyć do wielkich bogactw i sławy. Prawda jest taka, że gdy będziecie zajęci pogonią za pustymi i bezsensownymi pragnieniami, zignorujecie wasze obowiązki wobec Mnie.
Nigdy nie dopuście, aby pokazywanie bogactwa i sława uwiodły was, dzieci. Wiedzcie, że pieniądze i ich nadmiar szkodzą duszy. Ci, którzy mają tak wiele pieniędzy, że jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek byli w stanie wydać je w tym życiu, muszą dać je tym nieszczęsnym ludziom, którzy mają niewiele do jedzenia. Zróbcie to, a wtedy możecie uratować swoje dusze. Jeśli opływając w zbytkach, gdy macie już dosyć, aby wykarmić i ubrać cały naród, jesteście nienasyceni, wówczas będziecie głodować. Pokarmem Życia jest przyjęcie przez was w pokorze, że wzajemna miłość jest tym, czego was uczyłem. Kochać swojego bliźniego oznacza troskę o tych, którzy nic nie mają.
Obudźcie się i przyjmijcie Prawdę, zanim będzie dla was za późno. Mając niezmierne materialne bogactwo, jest wam o wiele trudniej znaleźć Łaskę u Mojego Ojca, jeśli nie dzielicie się z innymi. Pamiętajcie o tym, wy, którzy macie mało i którzy zazdrościcie tym, co wydają się mieć wszelkie materialne wygody, jakich zapragną - wy także musicie być ostrożni. Jest tylko jedna rezydencja, do której powinniście próbować uzyskać dostęp, a jest to ta rezydencja, która czeka na was w Nowym Raju na ziemi. Klucz otrzymają tylko pokorni w sercu, umyśle i duszy.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


21st August 2011, 23:00 - Money, and too much of it, corrupts the soul

My dearly beloved daughter, I visit you tonight as the world begins to erupt in continued violence, as nation after nation bombard each other to seek power and glory. Pray for all those souls who will perish in this violence so they can find favour in My Father's Kingdom.
My daughter, the world will now undergo the changes foretold, to cleanse them so that man can be made worthy of My Promise. They will continue to be allowed to be stripped bare of material things by those greedy people responsible for their sudden demise. As these trials intensify these children will be free of the shackles, which bind them to the empty promises of Satan, he who seduces the wealthy, by promising them even more, will now continue to parade the obscenity of ostentatious vulgarity, for all the world to see. He will do this so that My children will not only envy the rich and famous, but will do everything they can to imitate them. By drawing My children into this nest, where the trappings of significant wealth will appear to be an important goal to aim for, he will succeed in taking them away from the Truth.
Once bare and naked, I will clothe you again, children, only this time it will be a cloak of armour designed to protect you from the wickedness of evil men. Once armoured, you will be ready to enter the world again with a different view of life. A life when love for your neighbour counts as being your number one goal. When you show love to one another you prove your genuine love for Me.
This facade of wealth and riches, which very few of My children in the world have access to, is only that - a front, for there is no substance behind it. You will be taunted to seek out similar wealth when the deceiver convinces you that you must aspire to great riches and fame. The Truth is that while you are busy chasing empty and meaningless desires, you will be ignoring your duty to Me.
Never allow the parading of wealth and fame to seduce you, children, for know that money, and too much of it, corrupts the soul. Those who have so much money, where they are unlikely to be ever able to spend it in this life, must give it to those unfortunate people who have little to eat. Do this and you can save your soul. If you hunger after excesses, when you already have enough to feed and clothe a nation, then you will starve. The Food of Life is your humble acceptance, that love for one another is what I taught you. loving your neighbour means looking after those who have nothing.
Wake up and accept the Truth before it is too late for you. It is more difficult for those with immense material riches to find favour with My Father, unless you share with others. Remember this, to those who have little and who envy those who seem to have every material comfort they wish for, you too must be careful. There is only one mansion you should try to gain access to and that is the mansion that awaits you in the New Paradise on Earth. Only those humble in heart, mind and soul will be given the key.
Your beloved Saviour Jesus Christ