Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.08.2011, 20:10 - Zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło

Kiedy człowiek stawia swoją wiarę pod znakiem zapytania, musi się zastanowić. Jeśli ma wątpliwości, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu oczy. Jeśli sądzi, że jest mu trudno się modlić, musi poprosić Mnie, abym otworzył mu usta. Ale jeśli nie chce słuchać prawdy, to potrzebuje modlitwy innych.
Moje dzieci, jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło jest przedstawiane jako coś, co jest dobre, podczas gdy dobro jest przedstawiane jako zło. Wszystko w waszym świecie jest do góry nogami. Ci z was, którzy nie posiadają głębokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale mądrzejsi.
Obecnie na świecie przeprowadza się w waszym imieniu działania na wszystkich szczeblach rządów, Kościoła i państwa, a wy jesteście tego nieświadomi. Wprowadzane są złe prawa i przedstawiane ludzkości tak, jakby były w jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe reżimy, medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych religii i innych doktryn. Nigdy wśród Moich dzieci nie było tak wiele zamieszania.
Na powierzchni wszystko jest postrzegane, jakby było pod kontrolą i w porządku, i w pewnym sensie tak jest. Ale jedyny prawdziwy porządek, jaki istnieje, pochodzi z ręki tych, którzy kontrolują wydarzenia na świecie ukryci za zamkniętymi drzwiami w zaciszu, a sami postępują nikczemnie.
Nie dajcie się oszukać, dzieci. Musicie zwrócić się do Mnie o pomoc, aby te niegodziwe wydarzenia zaplanowane przez ukryte światowe potęgi mogły być osłabione. Waszą jedyną drogą do prawdziwej wolności jest ożywienie waszej wiary we Mnie. A to się wkrótce stanie, Moje drogie dzieci, kiedy przedstawię Siebie wobec świata podczas Ostrzeżenia, które jest coraz bliżej.
Przynaglam was do modlitwy za tych, którzy mają dobry wzrok, ale są ślepi na Moje święte Słowo. Módlcie się za tych, którzy nie ustają w przeinaczaniu Mojego Nauczania, i za Moje wyświęcone sługi, którzy przez tchórzostwo ulegają żądaniom stawianym im przez rządy.
Teraz jest tylko jeden władca, który kieruje przyszłością, a jest to Mój Ojciec Przedwieczny, Bóg Stworzyciel i Twórca wszystkiego. Jemu okazujcie wierność ponad wszystko, a znajdziecie solidne oparcie, gdy będziecie szli naprzód drogą Prawdy.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


22nd August 2011, 20:10 - Evil is presented as being good while good is presented as evil

When man questions his faith he needs to think. If he is in doubt, then he must ask Me to open his eyes. If he is finding it difficult to pray, he must ask Me to open his mouth. But if he won't listen to the Truth, then he needs the prayer of others.
My children, I Am deeply concerned at the way in which evil is presented as being good, while good is being presented as evil. Everything in your world is back to front. For those of you without a deep devotion to Me, you will be none the wiser.
Actions are now being perpetrated in the world at every level of government, church and state in your name and you are oblivious to this.
Bad laws are being introduced and presented to mankind as being in their best interests. This includes new regimes, medicine, foreign aid, vaccination and the preaching of new religions and other doctrines. Never has there been so much confusion amongst My children.
On the surface, everything is seen as being controlled and in order and in a way it is. But the only real order that exists is by the hand of those who control world events, hidden in the comfort of their wicked ways, behind closed doors.
Do not be deceived, children. You must turn to Me for help so that the wicked events planned by secretive global powers can be weakened. Your only route to real freedom is when you rekindle your faith in Me. This will happen soon, My precious children, when I present Myself to the world during The Warning, which is getting closer and closer.
I urge you to pray for those who have eyesight, but who are blind to My Most Holy Word. Pray for those who persist in twisting My Teachings and for My sacred servants, who, through cowardice, are giving in to the demands made of them by governments.
There is only one ruler now who is in charge of the future and that is My Eternal Father, God the Creator and Maker of everything. Pay allegiance to Him above all and you will find a firm footing when moving forward on the path of Truth.
Your beloved Saviour Jesus Christ