Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


27.08.2011, 00:10 - Orędzie do duchowieństwa. Nie pozwólcie się zastraszyć przez świeckie społeczeństwa

Moja córko, jeśli tylko więcej księży i członków Kościoła chrześcijańskiego otworzyłoby swoje umysły i uznało fakt, że to Ja teraz mówię do świata przez te Orędzia, Mojemu Sercu byłoby lżej.
To Moi pobożni wyznawcy są tymi, którzy trzymają promieniującą światłem świecę, gdy idą naprzód, szerząc Moje ostrzeżenia dla świata, aby zachęcić Moje dzieci, by odkupiły się w Moich Oczach. Ach, jakże zasmuca Mnie, gdy widzę, jak zamknięte są umysły tych wyświęconych sług, którzy uważają, że przekazują światu Moje Słowo, Moje Nauczanie. Łamią Moje Serce, tak bardzo zatwardziałe stały się ich własne serca.
Moje Nauczanie wskazuje na fakt, że rzeczywiście następują Boskie objawienia i następowały od początku czasu. Czy oni myśleli, że Moja Matka lub Ja nie nawiązywalibyśmy kontaktu z Moimi dziećmi na przestrzeni wieków? Są szczęśliwi, pochylając się nad słowami świętych z przeszłości, długo po tym, jak ich orędzia zostały dane światu. Ale dzisiaj tak nie jest. Różnica obecnie jest taka, że nie zostanie im przyznany czas, by mogli przeanalizować te Orędzia po obecnych wydarzeniach. Bo jak już wiecie, więcej czasu nie będzie.
Wzywam was, Moi wyświęceni słudzy i Mój święty Wikariuszu, do czytania teraz Moich Słów do ludzkości. Nigdy dotąd nie potrzebowaliście Mojej Interwencji w światowych wydarzeniach, tak jak potrzebujecie jej teraz. Pamiętajcie, że powstałem z martwych i obiecałem, że powrócę. Jak jesteście teraz przygotowani? Jak często przypominaliście Moim dzieciom, że muszą odkupić się w Moich Oczach? Jak często skłonni jesteście wysłuchiwać spowiedzi z grzechów Moich dzieci, gdy jesteście tak zajęci? Nie zostaje przeznaczony czas na wysłuchiwanie spowiedzi. Zawiedliście Mnie, Moi wyświęceni słudzy, i dlatego bardzo Mnie urażacie. Odmawianie Moim dzieciom prawa do sakramentów jest niewybaczalne. Obudźcie się teraz i postępujcie zgodnie z Moimi wskazaniami. Czyńcie waszą powinność wobec Moich dzieci, tak jak obiecaliście Mi w waszych świętych przyrzeczeniach. Proszę, nie odwracajcie się od Mojego Nauczania.
Wiara, a zwłaszcza wiara Moich umiłowanych wyświęconych sług, znacznie słabnie. Jest to spowodowane przez przekleństwo szatana, który od jakiegoś czasu chodził pośród was, siejąc spustoszenie wewnątrz i na zewnątrz Mojego Kościoła. Pamiętajcie, Moi wyświęceni słudzy, to jest szatan, który działa. Nigdy nie możecie ulec jego dręczeniu, bo to was odciągnie od waszych obowiązków wobec Mnie.
Słuchajcie Mnie teraz. Przestrzegajcie Moich ostrzeżeń i przygotujcie Moją trzodę, tak by mogła teraz szukać ratunku za swoje grzechy. Idźcie naprzód, aby Mój Kościół kontynuował walkę o Prawdę Mojego Nauczania i nie pozwólcie zastraszyć się przez świeckie społeczeństwa, by nie wepchnęły was w kąt, ukrywających się ze strachu. Bo jeśli to zrobicie, będziecie ulegać pokusom złego ducha, którego kłamstwa zniszczyły już znaczną część Mojego Kościoła.
Jesteście Moją liną ratunkową, Moi wyświęceni słudzy, i potrzebuję was teraz do pomocy w ratowaniu Moich drogich dzieci, gdy napotykają udręki odwracające ich umysły od Prawdy Mojego Nauczania i Istnienia Mojego Ojca Przedwiecznego.
Wzywam was teraz do usłuchania Mnie, kiedy wołam do was.
Wasz umiłowany Nauczyciel
Jezus Chrystus


27th August 2011, 00:10 - Message to the Clergy - do not allow bullying by secular societies

My daughter, if only more priests and members of the Christian Church would open their minds and accept that I Am speaking to the world now through these Messages, then My Heart would be lighter.
It is My devout followers who hold the candle of light as they forge ahead to spread My warnings to the world, to encourage My children to redeem themselves in My Eyes. O how it saddens Me to see how closed the minds are of those sacred servants who profess to communicate My Word, My Teachings, to the world. They break My Heart, so hardened have their own hearts become.
My Teachings espouse the fact that Divine revelations do take place and have taken place since the beginning of time. Did they think that My Mother or I, would not communicate to My children over the centuries? They are happy to pay attention to the word of saints gone by, long after their messages were given to the world, but not so today. The difference during this time is that no time will be afforded to them, to enable them to digest these Messages after the event. Because time will be no more as you know it.
I call on you, My sacred servants and My Holy Vicar, to read My Words to mankind now. Never before have you needed My intervention in worldly events as you do now. Remember, that I rose from the dead and promised I would come back. How prepared are you now? How often do you remind My children of the need to redeem themselves in My Eyes? How often are you willing to hear the sins of My children when you are so busy? The time is not being afforded to the hearing of Confessions. You have let me down, My sacred servants, and for that you offend Me greatly. To deny My children the right to the Sacraments is unforgivable. Wake up now and follow My instruction. Do your duty to My children as you promised Me through your sacred vows. Please do not turn your back on My Teachings.
Faith, and especially that of My beloved sacred servants, is weakening considerably. This is brought about by the curse of Satan, who has walked among your midst for some time, causing havoc within and outside of My Church. Remember this, My sacred servants. This is Satan at work. You must never give in to his torments so that you pull away from your duty to Me.
Hear Me now. Heed My warnings and prepare my flock, so that they can seek redemption for their sins now. Move then, so that My Church will continue to fight for the Truth of My Teachings and not allow the bullying from secular societies to push you into a corner cowering with fear. For if you do that, you will be succumbing to the temptations of the evil one whose lies have already destroyed much of My Church.
You are My lifeline, My sacred servants, and I need you now to help Me save My precious children, as they face the torments which twist their minds to the Truth of My Teachings and the Existence of My Eternal Father.
I call on you now to listen to Me when I call you. Your beloved Teacher
Jesus Christ