Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


28.08.2011, 17:00 - Wiele dusz cierpi udręczenie w piekle z powodu grzechu pornografii

Moja szczerze umiłowana córko, usłuchajcie Mojego najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca o przebaczenie wam waszych grzechów. Czas jest teraz krótki, gdyż Ostrzeżenie jest tuż przed wami. Nigdy nie odkładajcie na jutro tego, co powinniście zrobić dzisiaj. Zanim poprosicie o przebaczenie win, niezbędny jest żal za grzechy, bo bez prawdziwej skruchy nie ma to sensu.
Widzę tak wiele sczerniałych dusz w waszym świecie, Moja córko. Jest tak mało światła i bylibyście zszokowani, gdybyście mogli zobaczyć głębinę, w jaką spadł człowiek. Tak wiele milionów Moich dzieci zanurza się codziennie w otchłań grzesznej korupcji, z której jak doświadczą, nie są w stanie się wydostać, chyba że będziecie się za nich modlić. Są ślepi na Prawdę i nawet gdyby im zostało teraz pokazane Moje Światło, wierciliby się i ukrywali przede Mną. Módlcie się za nich.
Moje dzieci, które są winne nienawistnego grzechu, cieszy fakt, że ich złe zachowanie jest oklaskiwane za swoją wartość rozrywkową. Pornografia sączy się do tak wielu domów na całym świecie poprzez kanały telewizyjne, które przedstawiają tę diabelską obrzydliwość jako nieszkodliwą, jako wesołą zabawę - są to te same kanały, które wzbraniają się przed wymówieniem Mojego Imienia. Przemoc ukazywana jest jako olśniewająca - nie tylko w telewizji, ale także w grach, co czyni ją tak akceptowalną, że ludzie uważają teraz akt przemocy za rzeczą naturalną.
Gdy demony szatana wkraczają do dusz, zaczynają tak przejawiać swoją obecność w ciele człowieka, że ich działania stają się wyraźnie widoczne dla Moich wyznawców, wzdrygających się z przerażenia przed tym, czego muszą być świadkami. Ludzkie ciało, opanowane przez szatańskich demonów, będzie się zachowywać odrażająco. Jego ruchy fizyczne będą zniekształcone i będzie z siebie wyrzucać szatańskie informacje wykorzystywane przez złego ducha, aby uwieść podobnie myślących, słabych ludzi. Słabe dusze, pozbawione miłości do Boga, zostaną do nich przyciągnięte i ostatecznie będą ich naśladować, tak że i one przez ich sposób zachowania się będą czcić szatana i wszystko, za czym on się opowiada.
Dzieci, czy nie widzicie, jak działa szatan? Moi wyznawcy, musicie to powiedzieć tym, którzy nie rozumieją, jak on działa poprzez biznes pornograficzny. To tak szatan postanawia zniszczyć dusze i wessać uczestniczących w tym w ogień wieczny. Winni dewiacyjnego zachowania seksualnego i ci, którzy obnoszą się ze swoimi ciałami w obsceniczny, niemoralny sposób, będą cierpieć przez wieczność rozdzierający ból. Pomóżcie ich teraz uratować, dzieci, bo nie mają pojęcia, jak ich niemoralna nieczystość brzydzi Mnie. Spowija ich ciemność. Przynieście ich do Mnie, aby Moje Światło mogło ich objąć i wybawić od ognia piekielnego.
Grzechy ciała są dla Mnie odrażające. Tak wiele dusz cierpi udręczenie w piekle z powodu grzechu pornografii i dewiacyjnych aktów seksualnych. Uświadomcie im [tym żyjącym na świecie - przyp. red.], jaki będzie ich los, jeśli nie okażą skruchy.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


28th August 2011, 17:00 - Many souls are perishing in Hell because of the sin of pornography

My dearly beloved daughter, hear My Most Holy Word as I warn mankind of the urgency to beg My Father for the forgiveness of their sins.
Time is short now, as The Warning is almost upon us. Never put off until tomorrow what you need to do today. Remorse for your sins is crucial, before you ask for your sins to be forgiven. For without genuine remorse it is useless.
So many blackened souls do I see in your world, My daughter. There is little Light and were you to witness the depths to which man has fallen, you would be shocked. So many millions of My children are plunging daily, into an abyss of sinful corruption, from which they will find it impossible to pull away unless you pray for them. They are blind to the Truth and even if they were to be shown My Light now, they would squirm and hide from Me. Pray for them.
My children who are guilty of hateful sin, enjoy the fact that their evil behaviour is applauded for its entertainment value. Pornography seeps into so many homes around the world, by TV channels, which present these evil atrocities as harmless, humorous fun - these same channels which refuse to speak My Name. Violence also is glamorized not only on TV, but in games, making them so acceptable that people now consider the act of violence a natural thing.
Satan's demons, when they enter souls, begin to manifest in the human body so that their acts become clearly visible to My followers, who cringe in horror at what they have to bear witness to. The human body, infested with satanic demons will behave grotesquely. Their physical movements will be distorted and will emulate satanic messages used by the evil one to seduce like- minded weak people. Weak souls, empty of love for God, will be drawn towards them and will eventually emulate them so that they, too, will honour Satan and all he stands for in the way they too behave.
Children, can you not see how Satan works? My followers, you must tell those who do not understand how he works in the pornographic business. This is when Satan sets out to destroy souls and suck the participants into eternal fire. Those guilty of sexually deviant behaviour and those who flaunt their bodies in an obscene, immoral way will suffer excruciating pain for eternity.
Help save them now, children, for they have no idea how their immoral impurity disgusts Me. They are covered in darkness. Bring them to Me, so My Light can embrace them and save them from the fires of Hell.
Sins of the flesh are abhorrent to Me. So many souls are perishing in Hell because of the sin of pornography and sexually deviant acts. Let them know what their fate will be unless they show remorse.
Your beloved Saviour Jesus Christ