Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.08.2011, 00:05 - Bóg Ojciec: Moja Ręka opadnie z impetem na narody, które legalizują aborcję

Przychodzę w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Alfa i Omega, Bóg Najwyższy. Pragnę dać to Orędzie Moim dzieciom na całym świecie.
Dzięki mocy modlitwy Moja Ręka wstrzymuje się od ukarania człowieka za grzechy, które popełnia. Spuszczę surową karę, jeśli człowiek nie odwróci się od grzechu morderstwa i aborcji. Wy, Moje dzieci, widzieliście już Mój Gniew w trzęsieniach ziemi, powodziach, tsunami i innych ekologicznych zawirowaniach. Muszę was karcić, dzieci, bo nie możecie uniknąć kary za wasze przestępstwa przeciwko waszym bliźnim.
Grzechy aborcji zostaną ukarane, gdy Moja Ręka opadnie z impetem na te narody, które przyzwalają na coś tak odrażającego. Nie dozwolę, abyście mordowali Moje bezbronne dzieło stworzenia, a jeśli wasze rządy nadal miałyby uchwalać ustawy zezwalające na tę tchórzliwą praktykę, zobaczycie Mój Gniew, spadający z taką mocą, że będziecie błagać o Łaskę życia. Mimo to nigdy nie przestaniecie myśleć o odbieraniu życia nienarodzonym.
Morderstwa nie będą przeze Mnie więcej tolerowane. Zostaniecie powstrzymani i to wkrótce. Módlcie się za dusze tych bezbronnych istnień i proście o odkupienie. Nie akceptujcie takich praw, uchwalonych przez wasze rządy kierowane przez pogan, którzy nie mają szacunku dla życia.
Moja kara na kraje winne legalizacji aborcji zetrze narody. Wasze kraje podzielą się na małe części i zapadną się w ocean. Wasze podłe kliniki i szpitale, gdzie przeprowadzacie te praktyki, zostaną zamknięte, a wy, winni spośród was, zostaniecie wrzuceni do ognia piekielnego za swoje potworne zbrodnie.
Przychodzę, aby dać wam teraz to ostrzeżenie. Nigdy nie przyzwalajcie na aborcję. Zaprotestujcie w waszych krajach i walczcie, aby zapobiec kontynuacji tego globalnego ludobójstwa. Jeśli wasze rządy wciąż będą narzucać swoje akty grozy wobec Mojego stworzenia, spotkacie się z potężną reprymendą.
Zważcie teraz na to jedno z Moich najpilniejszych ostrzeżeń dla rodzaju ludzkiego. Jeśli zabieracie życie Moich nienarodzonych, Ja wezmę wasze. Módlcie się mocno, dzieci, o wiarę wszystkich Moich dzieci, bo one nadal lekceważą Nauczanie dane wam od początku czasu.
Bóg Ojciec


29th August 2011, 00:05 - God the Father:"My Hand will fall with force on nations who legalize abortion"

I come in the Name of My Son, Jesus Christ. I Am the Alpha and the Omega, God of the Most High. I wish to give My children the world over this Message.
My Hand is being withheld from punishing man for the sins he commits, through the power of prayer. I will cast down a severe chastisement if man does not turn away from the sin of murder and abortion. Already you, My children, have seen My Anger through earthquakes, floods, tsunamis and other ecological turmoil. I must chastise you, children, for you cannot avoid punishment for your offences against your fellow man.
The sins of abortion will be punished when My Hand will fall with force on those nations, which condone this abomination. You will not be allowed to murder My helpless Creation and should your governments continue to pass laws condoning this cowardly practice, you will see My Anger descends with such force that you will beg for the Mercy of life. Yet, you never stop to think of taking the life of the unborn.
Murder will no longer be tolerated by Me. You will be stopped and soon. Pray for the souls of these helpless beings and ask for redemption. Do not accept such laws, passed by your governments, run by heathens, who have no respect for life.
My punishment on countries guilty of legalizing abortion will wipe out nations. Your countries will divide into little pieces and fall into the ocean. Your vile clinics and hospitals, where you carry out these practices, will close and you, the guilty among you, will be cast into the fires of Hell for your heinous crimes.
I come to give you this Warning now. Never condone abortion. Put your foot down in your countries and fight to prevent this global genocide from continuing. If your governments continue to inflict their act of horror on My Creation, you will be dealt a powerful reprimand.
Heed now this, one of My most urgent Warnings to the human race. Take the life of My unborn and I will take yours. Pray hard, children, for the faith of all My children as they continue to ignore the Teachings given to you since the beginning of time.
God the Father