Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


04.09.2011, 21:50 - Maryja Panna: Opuszczenie odczuwane przez duszę ofiarną

To Orędzie zostało otrzymane po tym, jak wizjonerka odmówiła Różaniec święty, i po objawieniu, podczas którego Matka Najświętsza ukazała się na 20 minut w prywatnym pokoju modlitwy.
Przychodzę w Imię Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa. Jestem Świętą Matką Boga.
Moje dziecko, cierpisz dla Mojego Syna i ten ostatni tydzień nie był łatwy, bo walczyłaś z mocą złego, aby pozostać wierną Mojemu drogiemu Synowi. Przychodzę do ciebie dzisiaj w nocy, by spróbować ci wytłumaczyć, co się dzieje. Jako dusza ofiarna będziesz doświadczać okresów opuszczenia, kiedy myśli o Moim Synu zostaną usunięte z twojego umysłu. Wtedy, kiedy będziesz próbować poświęcić czas na modlitwę, zauważysz, że nie będziesz w stanie tego robić. Po tym doświadczeniu będziesz zdezorientowana, a później samotność, bez Obecności Mojego Syna, sprawi ci udręczenie. Nie martw się, bo jest to ciężkie, ale jest też formą cierpienia, którego musisz doświadczyć jako dusza ofiarna.
Proszę, módl się o odwagę i o Łaski, aby przyjąć tę nową formę cierpienia, która będzie cię dezorientować. Uczęszczaj codziennie na Mszę i przystępuj do Komunii Świętej, nie zważając na to, co cię czeka. Będziesz nakłaniana przez zwodziciela, aby odwrócić się od tego Dzieła. Wkrótce raz jeszcze zaczniesz pozwalać, by wątpliwości wkraczały do twojej duszy. Proś wszystkich, aby modlili się teraz za ciebie, bo twój dar dla Mojego Syna nadal wszędzie ratuje dusze. Nigdy o tym nie zapominaj, niezależnie od tego, jak trudne jest twoje cierpienie.
Moje dziecko, Ja zawsze będę w kontakcie z tobą, kiedy stracisz poczucie właściwego kierunku, bo Ja jestem twoją umiłowaną Matką. Zawsze będę przy tobie, by cię chronić i prowadzić do Mojego Syna, tak by Jego życzenia były spełniane. Idź w Miłości i pokoju.
Twoja umiłowana Matka
Królowa Pokoju


4th September 2011, 21:50 - Virgin Mary Message: Abandonment as a victim soul

(This Message was received after the visionary recited the Holy Rosary and after an apparition where the Blessed Mother appeared for a period lasting 20 minutes, in a private prayer room.)
I come in the Name of my beloved Son, Jesus Christ. I am the Holy Mother of God.
My child, you are suffering for my Son and the last week has not been easy as you battle the force of evil in order to remain loyal to my precious Son. I come to you tonight to try to explain what is happening. As a victim soul you will experience periods of abandonment when thoughts of my Son are banished from your mind. Then as you try to devote time to pray, you will find you cannot do this. After this you will be confused and then the loneliness for my Son's Presence, will cause you anguish. Do not fret, because hard as this is, it is a form of suffering, which you must experience as a victim soul.
Please pray for courage and for the graces to accept this new form of suffering, which will confuse you. Keep to your daily Mass and receiving the Most Holy Eucharist, no matter what lies ahead. You will be goaded by the deceiver to turn your back on this Work. You will soon, once again, begin to allow the doubts to invade your soul. Ask all to pray for you now. For your gift to my Son is continuing to save souls everywhere. Never forget this no matter how difficult your suffering is.
My child, I will always communicate with you when you lose your sense of direction, for I am your beloved Mother. I will always be here to protect you and guide you towards my Son, so that His wishes are adhered to. Go in love and peace.
Your beloved Mother Queen of Peace