Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.09.2011, 23:45 - Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim drogim dzieciom, że nie powinni obawiać się Ostrzeżenia. Wielu będzie przerażonych i to jest zrozumiałe, ale muszą Mnie uważnie słuchać. Przyjdę do każdego z was. Zobaczycie Mnie i poczujecie w swoim sercu i duszy. Moja Obecność wypełni wasze dusze najczystszą Miłością i współczuciem, dlatego powinniście być pełni radości. W końcu zobaczycie Mnie i wasze dusze zostaną okryte miłością i zachwytem.
Większość grzeszników i niewierzących poczuje po prostu ulgę, że Ja istnieję. Ich świadectwo Mojej Świętej Obecności będzie Krwią, która jest niezbędna do wypełnienia ich dusz pokarmem, jakiego tak długo im brakowało. Wielu będzie cierpieć mękę, tak jak Ja ją znoszę, gdy zobaczą swoje grzechy, które zostaną im przedstawione. Ich serca będą załamane, a gdy zobaczą, jak Mnie obrazili, będą Mnie błagać o przebaczenie.
Także dzieci w wieku używania rozumu zobaczą, jak one również obrażają Mnie przez grzech. W wielu przypadkach te dzieci, które odrzucają Moje Istnienie, choć są świadome Prawdy, przybiegną do Mnie. Będą Mnie prosić, abym je przygarnął, i nie będą chciały Mi pozwolić opuścić je.
Nawet najbardziej zatwardziałym grzesznikom nie uda się uniknąć wpływu tego nadprzyrodzonego wydarzenia. Dzieci, musicie ignorować plotki. Zostawcie sensacyjne historie. Nie macie się czego obawiać. Musicie oczekiwać Ostrzeżenia z czystą radością w sercach.
Czekam z tak wielką Miłością w Moim Sercu na ten czas, gdy wyleję Moje Boże Miłosierdzie na każdego z was, wszędzie na całym świecie. Oto jest ten moment, po którym nareszcie uświadomicie sobie, jak szczęśliwi jesteście wy, z tego pokolenia. Jak moglibyście nie rozpoznać Miłosierdzia, które zostanie okazane ludzkości? W przeszłości tak wiele dusz zmarło w grzechu ciężkim. Teraz wszyscy grzesznicy w końcu ostatecznie zrozumieją Prawdę.
Nie jest łatwe dla Moich dzieci uznanie Mojego Istnienia i Istnienia Mojego Ojca Przedwiecznego. Bez dowodu o charakterze materialnym wielu nie chce Mnie poznać. Wielu nie ma żadnego zainteresowania tym ani nie ma wiary w Boże Królestwo. To Wydarzenie otworzy im oczy na prosty fakt, że życie nie kończy się na ziemi. Ono trwa dalej, na wieczność. To jest powód, dla którego muszą przygotować swoje dusze. Ostrzeżenie pokaże im, co muszą zrobić, aby doprowadzić je do porządku. Pamiętajcie, dzieci, Ja jestem waszym Zbawicielem. Kocham was wszystkich w sposób, którego nie jesteście w stanie pojąć. Oczekujcie na Moje przybycie z miłością i spokojem. Nie obawiajcie się dramatycznego spektaklu na niebie ani barw promieni, które rozprzestrzenią się wszędzie, by zwiastować Moje przybycie. To przygotuje was na ten moment.
Proszę, módlcie się, aby cała ludzkość odczuła radość w sercach, bo to Wydarzenie będzie wybawieniem dla ludzkości na taką skalę, że uratuje wiele dusz i umożliwi im wejście do Nowego Raju na ziemi.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


7th September 2011, 23:45 - Do not be fearful of The Warning - Await it with joy

My dearly beloved daughter, tell My precious children that they must not be fearful of The Warning. Many will feel frightened and this is understandable. But they must listen carefully to Me. I will come to each of you. You will see Me and feel Me in your heart and soul. My Presence will flood your souls with the purest of Love and Compassion, so you should be joyful. At last you will see Me and your soul will be enveloped with love and excitement.
For sinners and unbelievers, most of them will simply be relieved that I Exist; for their witness of My Holy Presence will be the Blood that is needed to flood their souls with the nourishment missing for so long. Many will suffer the torment, as I endure; when they see their sins unroll before them. Heartbroken, when they see how they have offended Me, they will beg Me to forgive them.
Children over the age of reason will also see how they too offend me through sin. In many instances, those children who deny My Existence, although they are aware of the Truth, will run to Me. They will ask Me to embrace them and will not want Me to let them go.
Even the most hardened sinners will not fail to be affected by this supernatural event. Children, you must ignore rumours. Ignore stories, which are sensational. There is nothing to fear. The Warning must be awaited with pure joy in your hearts.
I await the time with so much love in My Heart when I will pour out My Divine Mercy over each of you everywhere throughout the world. This is the moment when, afterwards, you will realize how fortunate you of this generation are. How can you not recognise the Mercy that will be shown to mankind? In the past, so many souls died in grievous sin. Now, all sinners will finally understand the Truth at last.
It is not easy for My children to acknowledge the Existence of Me or My Eternal Father. Without proof of a material kind, many do not want to get to know Me. Many have no interest or belief in the Divine Realm. This Event will open their eyes to the simple fact that life does not end on Earth. It continues for eternity. That is the reason why they must prepare their souls.
The Warning will show them what they must do to rectify this. Remember, children, I Am your Saviour. I love you all in a way that is beyond your comprehension. Await My arrival with love and calmness. Fear not the dramatic spectacle in the sky and the colour of the rays, which will be spread everywhere to herald My arrival. This will prepare you for the moment.
Please pray that all mankind will feel joy in their hearts, for this event will mean salvation for mankind on a magnitude that will save so many souls and enable them to enter the New Paradise on Earth.
Your beloved Saviour Jesus Christ