Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.09.2011, 15:30 - Nigdy nie groźcie innym w Moje Imię

Dzisiaj rozmawiam z tobą, Moja szczerze umiłowana córko, o potrzebie bycia posłusznym Mi we wszystkich sprawach. Moja córko, wszyscy Moi wyznawcy, aby być godnymi Mojej Miłości i oddania, muszą szanować przykazania Mojego Ojca. Choć mogą się niekiedy zachwiać, muszą przez cały czas starać się postępować zgodnie z przykazaniem miłości. Miłujcie się wzajemnie i stawiajcie potrzeby bliźniego przed własnymi, a wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu.
Ci, którzy nazywają siebie Moimi wyznawcami, muszą być bardzo ostrożni w tym, jak rozprzestrzeniają Moje najświętsze Słowo. Jeśli wpadają w pułapkę arogancji, zadufania w sobie lub gdy potępiają innych w Moje Imię, bardzo Mnie obrażają. Nigdy nie groźcie innym, że mogą oczekiwać Moich kar. Nigdy nie mówcie nikomu innemu, że będę go karać, gdy z jakiegokolwiek powodu czujecie wobec niego gniew. Bo jeśli tak uczynicie, będziecie winni zaparcia się Moich Słów, ponieważ będziecie przeinaczać Prawdę, by dopasować ją do waszych własnych perspektyw. Nigdy nie czujcie się lepsi od innych z tego powodu, że jesteście uprzywilejowani w odniesieniu do prawdy.
Dzieci, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, nawet jeśli się mylą i błądzą. Módlcie się za nich w każdej chwili, jeśli uważacie się za Moich prawdziwych wyznawców. Oczywiście, głoście Prawdę. Zawsze mówcie im o Mojej głębokiej Miłości do Moich dzieci. Ale nigdy nie możecie ich osądzać. Nigdy nie mówcie innym, że za swoje grzechy lub za to, co wy uznajecie za grzechy, zostaną przeze Mnie ukarani w jakiś konkretny sposób, ponieważ nie macie do tego prawa.
Moje Orędzie dzisiaj jest proste. Kiedy Mnie kochacie i mówicie w Moje Imię, nigdy nie wolno wam się wywyższać z tego powodu. Nigdy nie możecie grozić waszym braciom lub siostrom albo rzucać oszczerstw w Moje Imię.
Pamiętajcie, że ponieważ jesteście Moimi wyznawcami, to będziecie na celowniku zwodziciela właśnie ze względu na waszą wiarę. Musicie więc być ostrożni, by podstępem nie skłonił was do popełnienia grzechu przeciwko waszym braciom lub siostrom. Musicie być silni, Moje dzieci. Daję wam to Orędzie, aby was poprowadzić i trzymać na właściwej drodze do Mnie.
Wasz umiłowany Jezus
Król ludzkości


10th September 2011, 15:30 - Never threaten others in My Name

I speak with you today, My dearly beloved daughter, of the need to obey Me in all things. My daughter, all My followers, in order to be worthy of My Love and devotion, must honour My Father's Commandments. While they may falter from time to time they must strive at all times to follow the Rule of Love. Love one another and put your neighbour before you own needs. Then everything else will fall into place.
Those who call themselves My followers, must be very careful as to how they spread My Most Holy Word. If they fall into the trap of arrogance, self-righteousness or when they condemn others in My Name, they offend Me greatly. Never threaten others of the punishments they can expect from Me. Never tell someone else that I will punish them because you feel angry with them for whatever reason; for when you do this you will be guilty of denying Me, because you will be twisting the Truth to suit your own agenda. Never feel superior to others because you are privileged with the Truth.
Children, I love all My children, even when they err and stray. Pray for them at all times if you claim to be a true follower of Mine. By all means preach the Truth. Tell them always about My deep Love for My children. But you must never judge them. Never tell others that their sins or those you deem to be sins, will be punished by Me in a certain way, because you have no right to do this.
My Message today is simple. When you love Me and speak in My Name you must never exalt yourself because of this. You must never threaten your brothers or sisters or cast aspersions in My Name.
Remember, because you are My followers, you will be targeted by the deceiver precisely because of your faith. So you must be careful that he does not trick you into making you sin against your brothers or sisters.
You must keep strong, My children. I give you this Message to guide you and to keep you on the right pathway towards Me. Your beloved Jesus
King of Mankind