Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.09.2011, 12:00 - Kara może zostać złagodzona poprzez modlitwę

Moja szczerze umiłowana córko, teraz już bardzo niedługo świat się zatrzyma, a okres po Ostrzeżeniu zmieni sposób patrzenia człowieka na świat. Przyjemności materialne i ekstrawagancje nie będą więcej ekscytować. Ludzie nie będą już dłużej traktowali jak bogów idoli kreowanych dla sławy i bogactwa. Nie będą więcej tak szybko potępiać lub okrutnie traktować swoich bliźnich.
Nowy świat, po Ostrzeżeniu, będzie miejscem, gdzie miłość do Mnie i Boga Ojca będzie darzona szacunkiem. Wielu przywódców w krajach niechrześcijańskich złoży hołd Mojemu Ojcu. Osoby wykonujące swój zawód w miejscach sprawowania władzy, które kontrolują finanse ludzi, będą bardzo licznie okazywały skruchę. O wiele więcej ludzi zstąpi ze swoich sfer władzy i podzieli się ze swoimi braćmi i siostrami chlebem, który pochodzi od Boga Ojca. Ponieważ ten chleb jest dla wszystkich i powinien być równo dzielony.
W wyniku Ostrzeżenia będzie następować wiele dobrych rzeczy. Jednak wiele dusz nie będzie wystarczająco silnych w swojej wierze. Oni, niestety, będą wracać do swoich starych zwyczajów. Uwiedzeni obietnicami władzy, bogactwa, sprawowania kontroli i miłością własną odrzucą Boga Ojca. Będą znać Prawdę, a jednak wciąż nie będzie to dla nich wystarczające. Ci biedni, słabi grzesznicy będą cierniem w waszym boku, dzieci. Bez waszych modlitw ich grzechy spowodują spustoszenie na świecie, który zostanie odzyskany podczas swojego nowego oczyszczenia.
Modlitwa, Moje dzieci, jest tak ważna. Musicie prosić Boga Ojca, aby przyjął waszą prośbę powstrzymania prześladowań, które są planowane przez tych ludzi. Wystarczająca ilość modlitwy może zapobiec i będzie zapobiegać znaczącej części tych okropności, których ci grzesznicy będą się starali przysporzyć światu. Tak wielu z was jest ślepych na plan, który jest knuty za waszymi plecami. Jego znaki są konsekwentnie ujawniane, ale wam nie udaje się ich rozpoznawać.
Moje dzieci, w miarę, jak rośnie wasza wiara, módlcie się, aby Duch Święty mógł rozlać się na tych grzeszników i ogarnąć ich dusze. Ja, wasz drogi Jezus, chronię was, Moi umiłowani wyznawcy. Jako wasz Przywódca polecam wam modlić się nie tylko za te upadłe dusze, ale także o to, by prześladowania zwykłych mężczyzn, kobiet i dzieci zostały wyeliminowane. Jeśli ci sprawcy, którzy będą się opierać Mojemu Ojcu, będą kontynuować terroryzowanie niewinnych ludzi poprzez nowe kontrole, które rozpętają na świecie, zostaną ukarani.
Tym grzesznikom dawane jest największe możliwe Miłosierdzie od czasu Mojego Ukrzyżowania. Powinni przyjąć Ostrzeżenie, bo jest to ostatni raz, gdy zostanie im ofiarowana szansa odkupienia. W przeciwnym razie czeka ich straszliwa kara. Ta kara, która będzie zesłana Ręką Boskiej Sprawiedliwości przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie jest pożądana. A choć ta Wielka Kara została przepowiedziana, może zostać złagodzona poprzez moc modlitwy.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus


12th September 2011, 12:00 - Chastisement can be mitigated through prayer

My dearly beloved daughter, very soon now the world will stop and the period after The Warning will change the way man will look at the world. No more will material pleasures and excesses excite. No more, will people treat as gods, the idols they make of celebrities and wealth. No more will they be so quick to condemn or treat their neighbour cruelly.
The new world, after The Warning, will be a place where love for Me and God the Father will be revered with respect. Many leaders in countries, not of the Christian faith, will pay homage to My Father. Those in places of power, who control people's finances, will repent, in their droves. Many more will peel back their layers of power and share with their brothers and sisters the bread that comes from God the Father. For this bread is for all and is meant to be shared equally.
Many good things will evolve as a result of The Warning. However, many souls will not be strong enough in their faith. They, sadly, will go back to their old ways. Seduced by the promises of power, wealth, control and love of self, they will reject God the Father. They will know the Truth, yet it will still not be enough for them. These poor weak sinners will be a thorn in your side, children.
Without your prayers their sins will cause havoc in a world, which will have been recouped during its new purification.
Prayer, My children, is so important. You must ask God the Father to accept your request to quash the persecution, which is being planned by these people. Enough prayer can, and will, avert much of the horror these sinners will try to inflict on the world. So many of you are blind to the plan which is being plotted behind your backs. The signs are being revealed consistently, but you fail to recognise them.
My children, as your faith grows pray that the Holy Spirit can be spread to these sinners and engulf their souls. I, your precious Jesus, protect you, My beloved followers. Under My command I instruct you to pray, not just for these fallen souls, but that the persecution of ordinary men, women and children will be eliminated. Should these perpetrators, who will defy My Father, continue to terrorize innocent people through the new controls they will unleash on the world, they will be punished.
These sinners are being given the greatest Mercy possible since My Crucifixion. They need to embrace The Warning, for this is the last time they will be offered the chance of redemption. Otherwise they will face a terrible punishment. This punishment, which will be brought about by the Hand of Divine Justice, through My Eternal Father, is not desirable. While this Great Chastisement has been prophesied it can be mitigated through the power of prayer.
Your beloved Saviour
King of Mercy, Jesus Christ