Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


14.09.2011, 00:10 - Proście o Dar cierpienia

Moja szczerze umiłowana córko, twoje cierpienie zelżało, a Ja pragnę podziękować ci za ten dar. Ono powróci, ale będziesz w stanie zaakceptować je z o wiele większą radością w sercu. Potrzebuję waszego cierpienia, bo ono ratuje dusze grzeszników, którzy w przeciwnym razie skończyliby w piekle. Pewnego dnia ujrzycie ich dusze i zostaniecie przytłoczeni miłością i radością, gdy zobaczycie je siedzące obok Mnie przy Tronie Mojego Ojca.
Grzesznicy, kiedy się nawrócą, zawsze zostaną przyjęci jako pierwsi. Zawsze będą stać w pierwszym rzędzie ku wielkiemu zaskoczeniu Moich wyznawców. Te dusze zostały przyniesione do Mnie przez modlitwy i cierpienie Moich wiernych i Moich wybranych dusz. Moi wyznawcy zrozumieją to, bo poprzez związek ze Mną będą się cieszyć ze zbawienia takich dusz.
Potrzebuję wybawić obecnie jeszcze wiele więcej dusz, Moja córko. Proszę, módlcie się, abyście wy i inne wybrane dusze nauczyli się, jak cierpienie może zwiększyć liczbę tych, którzy wejdą do Królestwa Mojego Ojca. Proszę, abyście zwracali się o Łaski niezbędne dla otrzymania Daru cierpienia. Pamiętajcie, kiedy obdarzam cierpieniem, jest to szczególna Łaska i to taka, która przyniesie o wiele więcej dusz do Wnętrza Mojego Serca.
Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości


14th September 2011, 00:10 - Ask for the Gift of Suffering

My dearly beloved daughter, your suffering has eased and I wish to thank you for this gift. It will return, but you will be able to accept it with much more joy in your heart. I need your suffering because it saves the souls of sinners, who would otherwise end up in Hell. One day you will look into their souls and will be overwhelmed with love and joy when you see them sit next to Me beside the Throne of My Father.
Sinners will always be embraced first, when they repent. They will always be in the front line, much to the surprise of My followers. These souls have been brought to Me through the prayers and suffering of My followers, and My chosen souls. My followers will understand this, because they will, through their union with Me, rejoice at the salvation of such souls.
I now need many more souls to be saved, My daughter. Please pray that you and other chosen souls will learn how suffering can increase the numbers who will enter My Father's Kingdom. I ask them to request the graces required to be given the Gift of suffering. Remember, when I bestow suffering, it is a special grace and one which will bring many more souls into the Bosom of My Heart.
Your beloved Jesus Saviour of Mankind