Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


21.09.2011, 23:30 - Wróżbiarstwo nie pochodzi ode Mnie

Moja córko, ta Twoja podróż wzmaga się. Jesteś gotowa, bardziej niż kiedykolwiek sądziłaś. Nie lękaj się, bo twoja Misja pomoże uratować wielu ludzi. Twoja rola została przepowiedziana i jest teraz aranżowana w Niebie. Ty jesteś instrumentem. Ja jestem twoim Mistrzem.
Osiągniesz sukces w tym najświętszym zadaniu, bo ono nie może ponieść porażki i jej nie poniesie. Czasem możesz czuć się bardzo przygnębiona, samotna i pozbawiona odwagi. Przyjmij to. Twoje cierpienie przynosi do Mnie drogocenne dusze w chwili ich śmierci. Te dusze modlą się teraz za was. Ciesz się, bo jeśli widziałabyś miłość, którą tryskają względem ciebie, płakałabyś z radości.
Moi święci w Niebie prowadzą cię i chronią od złego ducha, dlatego też wiele razy jest ci lżej, a to cię zaskakuje i cieszy. Nigdy nie wahaj się w tym Dziele. Jest to jedna z największych misji w Moim Dziele na ziemi. Bądź silna, odważna i pewna siebie, ale za wszelką cenę zachowaj pokorę. Wszystko jest już przygotowane. Wydarzenia, o których mówiłem, będą się teraz dokonywać. Gdy będzie się to dziać, powróci twoje zaufanie, ponieważ będziesz mieć wszystkie dowody, których potrzebujesz. Tak, szatan wstrzymał to Dzieło kilka razy. Dozwoliłem na to, bo daje to pewność, że w każdej chwili pozostajesz pokorna.
Nie publikuj dat. Nie zadawaj Mi pytań na temat tego, jaka będzie przyszłość ludzi, którzy żądają tego od ciebie. Wróżbiarstwo nie pochodzi ode Mnie. Jedyna przyszłość, jaką ujawniam, jest związana z duchowym dobrem Moich dzieci. Bądź wdzięczna, że dany ci został ten najbardziej niezwykły Dar. Choć nigdy nie było to twoim własnym pragnieniem, zostałaś uformowana do tego Dzieła z twoim pierwszym tchnieniem i będziesz spełniać Moje najświętsze Słowo do swojego ostatniego tchnienia.
Idź w Moje Imię i pomóż Mi z miłością i radością w sercu ratować dusze wszystkich ludzi. Kocham Cię, Moja najdroższa córko. Cieszę się z twojej serdecznej miłości do Mnie i Mojej umiłowanej Matki.
Twój Jezus


21st September 2011, 23:30 - Fortune telling does not come from Me

My daughter, this journey for you is escalating. You are ready more than you will ever know. Do not be fearful, for your Mission will help save much of mankind. Your role has been prophesied and is being orchestrated in Heaven. You are an instrument. I Am your Master.
You will succeed in this most holy task, for it cannot and will not fail. You may feel at times, very disheartened, lonely and lacking in courage. Accept this. Your suffering is delivering precious souls to Me at the moment of their death. These souls now pray for you. Rejoice, for if you saw the love they exude for you, you would weep with joy.
My saints in Heaven guide and protect you from the evil one and you are, therefore, granted many reprieves, which surprise and delight you. Never hesitate in this Work. This is one of the greatest Missions of My Work on Earth. Be strong, brave and confident, but retain humility at all costs. The stage is set now. The events I spoke of will now unfold. As they do, so too will your confidence return. For you will have all the proof you need. Yes, Satan has intercepted this Work on a few occasions. I have allowed this because it ensures that you remain humble at all times.
Do not publish dates. Do not ask how the future will turn out for people who make demands of you. Fortune telling does not come from Me. The only future I reveal is connected with the spiritual welfare of My children. Be thankful that you have been given this most special Gift. While you never wished for it willingly, you were moulded for this Work from your very first breath and you will fulfil My Most Holy Word to your dying breath.
Go forth in My Name and help Me to save the souls of all mankind, with love and joy in your heart. I love you, My precious daughter. I rejoice in your heartfelt love for Me and My beloved Mother.
Your Jesus