Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.09.2011, 21:30 - Bóg Ojciec: Antychryst i nowa światowa waluta

Moja córko, chociaż świat może obawiać się Ostrzeżenia, musi uznać, że proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy wypełniają się na waszych oczach. Państwo Kościoła świętego jest zagrożone, podobnie jak państwo Izrael. Proroctwa się wypełnią, gdy świat będzie rządzony przez antychrysta, który będzie próbował kontrolować was poprzez nową światową walutę. Kiedy tylko, i jeśli, będziecie kontrolowani w ten sposób, będziecie także kontrolowani w każdy inny sposób. Ostrzeżenie wstrzyma to i inne potworne okrucieństwa planowane przez globalne siły, które pozostają poza zdolnościami rozpoznawczymi Moich dzieci na całym świecie. Jako niewinne pionki w grze, niestworzonej przez was, będziecie chronieni Moją Ręką Sprawiedliwości.
Powstańcie, Moje dzieci, i poprzez modlitwę walczcie z tym ciągiem zła. Globalna kontrola i prześladowania, planowane właśnie w tym momencie, mogą być oddalone poprzez modlitwę. Nie wszyscy z was mogą być lub będą uratowani, taki jest zacisk, który antychryst będzie trzymał nad wami.
Moje dzieci, szatan nigdy nie wygra. Nie została mu udzielona moc, a ponieważ jego uścisk zaczyna się rozluźniać, będzie teraz ciągnął ze sobą tak wiele dusz, jak tylko zdoła, do otchłani piekła. Płaczę z głębokim smutkiem za Moimi pięknymi istotami, które stworzyłem, i tymi właśnie Moimi drogocennymi duszami. Ach, gdyby oni tylko posłuchali prawdy. Naukowe badania są nonsensem, bo żadna nauka nie zastąpi rzeczywistości Mojego Boskiego Królestwa. Żadna osoba na ziemi nigdy nie będzie w stanie zgłębić piękna i cudu, który czeka na was wszystkich, bo nie da się go opisać w ludzkich kategoriach.
Wkrótce zrozumiecie plany, które powziąłem, aby ocalić świat z rąk zwodziciela. Kocham was wszystkich i będę chronić Moich wyznawców na każdym etapie podczas wszelkich planowanych prześladowań. Patrzcie na Mnie. Otwórzcie ramiona i pozwólcie Mi trzymać i chronić was wszystkich. Moje dzieci, kto wierzy we Mnie, nie musi się niczego obawiać.
Wasz umiłowany Stwórca
Bóg Najwyższy
Bóg Ojciec


23rd September 2011, 21:30 - God the Father: The antichrist and a New World Currency

My daughter, while the world may fear The Warning, they must accept that the prophecies contained in the Book of Revelation are upon us. The holy state of the Church is now at risk, as is the State of Israel. Prophecies will unfold, as the world will be controlled by the antichrist, who will attempt to control you through a New World Currency. When and if you are controlled in this way, you will be controlled in every other way.
The Warning will put a halt to this and other evil atrocities being planned by global forces, which are beyond the understanding of My children the world over. Innocent pawns in a game not of your making, you will be protected by My Hand of Justice.
Rise, My children, and fight this sequence of evil through prayer. The global control and persecution being plotted, right at this moment, can be averted through prayer. Not all of you can or will be saved, such is the grip the antichrist will hold over you.
My children, Satan will never win. He has not been accorded the power and as his grip begins to loosen, now he will drag as many souls as he can into the pits of Hell with him. I weep with deep sorrow for My beautiful Creation and those precious souls of Mine. Oh if they would only listen to the Truth.
Scientific evaluation is nonsense, for no science will substitute the reality of My Divine Kingdom. No one person on Earth can ever fathom the beauty and the miracle that awaits you all, for it is indescribable in human terms.
Soon you will understand the plans I have to salvage the world from the hands of the deceiver. I love all of you and will protect My followers at every stage during any planned persecution.
Look towards Me. Open your arms and allow Me to hold and protect all of you. My children who believe in Me have nothing to fear.
Your beloved Creator God the Most High God the Father